Convenant Horizontaal Toezicht

Datum gepubliceerd: maandag, 26 november 2012 Ga terug naar het overzicht

Westerveld en Vossers heeft onlangs een convenant horizontaal toezicht afgesloten met de Belastingdienst. Hiertoe is onze organisatie door de Belastingdienst beoordeeld ten aanzien van de procedures die wij hanteren bij onze werkzaamheden voor cliënten. Te denken valt hierbij aan interne vastlegging, interne controles etc.

De conclusie van de Belastingdienst is dat onze organisatie voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld vanuit het horizontaal toezicht. Deze erkenning van onze kwaliteitsnormen heeft geresulteerd in het ondertekenen van het convenant.

Wat is horizontaal toezicht precies?

De controle bij onze klanten door de Belastingdienst geschiedt tot nu toe door het instellen van bureaucontroles en boekenonderzoeken. Dit noemen we ook wel verticale controles, omdat de Belastingdienst als het ware van bovenaf, nadat de aangifte van een betreffend jaar is ingediend, controleert. Hierbij is er geen sprake van enige vorm van samenwerking met de belastingplichtige en/of een medewerker van ons kantoor.

Bij horizontaal toezicht wordt voor een andere insteek gekozen: de Belastingdienst gaat als het ware naast het bedrijf staan en kijkt mee naar de in behandeling zijnde aangifte. Het gaat hierbij dan om de aangiften voor de loonheffing, inkomsten-, omzet-, en vennootschapsbelasting. Deze aangiften worden door de Belastingdienst niet meer meegenomen in het reguliere-, verticale toezicht: de Belastingdienst gaat er van uit dat de door Westerveld en Vossers verzorgde aangiften juist zijn.

In het voortraject worden de vragen en/of opmerkingen snel beantwoord doordat ons kantoor een vast aanspreekpunt krijgt bij de Belastingdienst. Twijfelpunten worden besproken met de Belastingdienst, voordat de aangifte wordt ingediend. Voor u als ondernemer betekent dit dat de kans op tijdrovende boekenonderzoeken tot nagenoeg nihil verminderd is, u in een vroeg stadium duidelijkheid heeft en er een miniem risico op naheffingen bestaat.

De voordelen van horizontaal toezicht op een rijtje:

– (Nagenoeg) geen boekenonderzoeken meer: de Belastingdienst controleert in plaats daarvan de werkprocessen binnen Westerveld en Vossers.

– Duidelijkheid: bij bijzondere situaties vindt vooroverleg met de Belastingdienst plaats. Denk aan twijfel over de toepassing van bepaalde regels, het verkrijgen van akkoordverklaringen etc. U ontvangt sneller een aanslag en dus eerder zekerheid.

– Minder risico’s op naheffingen: door onze interne werkprocessen en controle hierop kan de Belastingdienst onze aangiften snel afdoen en vinden er geen boekenonderzoeken plaats. Hierdoor reduceert het risico van naheffingen tot nagenoeg nihil.

Hoe kunt u meedoen?

Gezamenlijk gaan wij met onze klanten bekijken of horizontaal toezicht tot de mogelijkheden behoort dan wel gewenst is. Er bestaat derhalve geen verplichting om u aan te melden voor horizontaal toezicht. Komen wij gezamenlijk tot de conclusie dat het gewenst is om uw bedrijf aan te melden, dan dient er een deelnameformulier te worden ondertekend.

Middels een deelnameformulier bevestigt u, dat uw administratie en andere benodigde gegevens tijdig, juist en volledig bij ons worden aangeleverd en dat u een relatie met de Belastingdienst wilt onderhouden, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip.

Wilt u meer informatie over Horizontaal Toezicht?

Wij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan een “Seminar Horizontaal Toezicht”. Mocht u de voorkeur geven aan een persoonlijk informatiegesprek, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het u bekende aanspreekpunt binnen ons kantoor of mevr. M.W.J. Lenting-Florissen.