Nieuws

Laatste mogelijkheid voor opbouw FOR

In de belastingplannen voor 2023 is het afschaffen van de FOR, de fiscale oudedagsreserve, opgenomen. Als deze plannen door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, kan de ondernemer in de inkomstenbelasting alleen nog in 2022 een dotatie doen aan de FOR. Bestemming Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting, IB-ondernemer, een dotatie doet aan […]

Lees meer

Forse stijging tarief box 3

Het kabinet stelt voor om opbrengsten uit sparen en beleggen voortaan zwaarder te belasten. Daarom wordt het belastingtarief van box 3 van 31% volgend jaar verhoogd naar 32%. In 2024 en 2025 stijgt het tarief verder naar 33% respectievelijk 34%. Hierdoor betaalt u in 2025 per saldo bijna 10% meer belasting over uw vermogen vergeleken […]

Lees meer

Kosten naheffing parkeren volgend jaar bijna 10% hoger

Als u uw auto parkeert zonder voldoende parkeerbelasting te betalen, loopt u kans op de naheffing parkeerbelasting. Deze naheffing bestaat uit een bedrag aan te betalen parkeergeld, plus een bedrag ter dekking van de kosten. Dit laatste bedrag stijgt volgend jaar met bijna 10%. Naheffing plus kosten Wettelijk is bepaald dat de naheffingsaanslag wordt berekend […]

Lees meer

Inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt per 2025

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een korting op te betalen belasting waar ouders met jonge kinderen recht op hebben als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het Belastingplan 2023 is voorgesteld om de IACK vanaf 2025 af te schaffen.   Hoogte IACK De IACK bedraagt in 2022 11,45% (x arbeidsinkomen minus € 5.219) met een […]

Lees meer

Deurwaarder bij niet terugbetalen TVL

Ondernemers die te veel TVL hebben ontvangen, dit moeten terugbetalen en niet reageren op tal van berichten en telefoontjes, krijgen binnenkort een deurwaarder op de stoep. Dit heeft de RVO bekendgemaakt. Het betreft tot nu toe zo’n 2.000 ondernemers.   TVL De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) is een subsidieregeling voor ondernemers die tijdens de coronacrisis […]

Lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling verruimd

Volgend jaar wordt de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling verruimd. Het percentage van 1,7% voor 2022 dat geldt voor een loonsom tot € 400.000 wordt voor 2023 verhoogd naar 1,92%. Dit voornemen heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt. Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling, de WKR, kunnen werkgevers allerlei zaken belastingvrij aan hun personeel vergoeden, verstrekken of […]

Lees meer

Belastingdienst soepel bij vertraging BSN

Het verstrekken van een burgerservicenummer, BSN, loopt op dit moment vertraging op bij diverse gemeentes. Werkgevers zijn echter verplicht tijdig over het BSN van nieuw personeel te beschikken. De Belastingdienst heeft daarom bekendgemaakt soepel met deze verplichting om te gaan. Nieuw personeel Het aannemen van nieuw personeel brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Zo […]

Lees meer

Belastingplan 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2023 bekend gemaakt. De belang­rijkste voorgestelde maatregelen die (land- en tuin­bouw)ondernemers (kunnen) raken zijn: Vennootschapsbelasting De eerste belastingschijf in de vennootschapsbelas­ting gaat in 2023 omlaag van € 395.000 naar € 200.000. Het tarief in de eerste schijf gaat omhoog van 15% naar 19%. IB: beperking aftrek ondernemingsfaciliteiten De aftrekposten voor […]

Lees meer

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2022

Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, zijn er fiscale regels over de aankoop en het gebruik hiervan. Denk aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting. Óf u met belastingen te maken krijgt, is afhankelijk van uw (persoonlijke) omstandigheden en de wijze van gebruik van de vakantiewoning. Deze advieswijzer […]

Lees meer

Mag u de zakelijke e-mail van uw werknemers controleren?

Als uw medewerkers gebruikmaken van een zakelijk e-mailadres, mag u dan het e-mailverkeer controleren? Of schendt u dan de privacyrechten van uw personeel? Legitiem doel? In een recente zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werd onder meer stilgestaan bij de vraag in hoeverre een werkgever gerechtigd is zakelijke e-mail van zijn werknemers te controleren. Belangrijk daarbij […]

Lees meer

Aanmelden legalisatie PAS-melding en aanvraag tegemoetkoming

De zogenaamde PAS-melders kunnen zich nog tot en met 30 november 2022 melden bij RVO voor ‘legalisatie’ van hun bedrijfsactiviteiten. Bij de melding moet een aantal gegevens overgelegd worden, waarna het bevoegd gezag controleert of de melding in een natuurvergunning omgezet kan worden. Als er in de tussentijd een handhavingsverzoek komt, kan aangetoond worden dat […]

Lees meer

Aanmelden legalisatie PAS-melding en aanvraag tegemoetkoming

De zogenaamde PAS-melders kunnen zich nog tot en met 30 november 2022 melden bij RVO voor ‘legalisatie’ van hun bedrijfsactiviteiten. Bij de melding moet een aantal gegevens overgelegd worden, waarna het bevoegd gezag controleert of de melding in een natuurvergunning omgezet kan worden. Als er in de tussentijd een handhavingsverzoek komt, kan aangetoond worden dat […]

Lees meer

Aanvragen ontheffing afvoer pluimveemest in beperkingsgebieden

Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan met hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest. In een beperkingsgebied is het verboden om pluimveemest af te voeren voor zolang het gebied in stand blijft (minimaal 30 dagen). Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan met hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest. […]

Lees meer

Niet-bezwaarmakers box 3 krijgen geen rechtsherstel

Diegenen die geen of te laat bezwaar maakten tegen box 3 krijgen geen rechtsherstel. Staatssecretaris van Rij heeft dit onlangs bevestigd en toegelicht. Box 3 Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager […]

Lees meer

Wellicht verder uitstel van betaling fiscale coronaschulden

Tijdens de coronacrisis konden ondernemers uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Deze belastingschulden moeten vanaf 1 oktober van dit jaar worden afgelost. Wellicht is het mogelijk dat er een betaalpauze van een half jaar kan worden ingelast.   Uitstel van betaling Vanwege de financiële problemen waarmee veel ondernemers tijdens de coronacrisis worstelden, konden zij […]

Lees meer

Bezitten, schenken en erven verhuurde woning vanaf 2023 hoger belast

Bezit u een verhuurde woning? Of erft of krijgt u een verhuurde woning geschonken? Dan betaalt u vanaf 2023 meer belasting. Dit komt omdat het kabinet de zogenaamde leegwaarderatio voor verhuurde woningen volgend jaar sterk wil verhogen.   Leegwaarderatio De leegwaarderatio houdt rekening met de verhuurde staat van een woning. In de regel heeft een […]

Lees meer

Belastingvrije kilometervergoeding omhoog in 2023 én 2024

Vanaf volgend jaar kunnen werkgevers een iets hogere kilometervergoeding geven voor zakelijke reiskosten, waaronder woon-werkverkeer. De vergoeding die fiscaalvrij mag worden verstrekt, stijgt per 1 januari 2023 van € 0,19 per km naar € 0,21 per km. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt. Forse prijsstijging vervoer De kilometervergoeding is voor het laatst in 2006 […]

Lees meer

Graasdierpremie en bijvoeren dieren

Op de website van RVO staat bij de voorwaarden voor de graasdierpremie onder meer vermeldt: “Uw dieren grazen extensief op niet-subsidiabele grond in de hele periode van 15 mei 2022 tot en met 15 oktober 2022. Dit is grond die buiten de grenzen van landbouwgrond ligt, zoals heide, duinen en stadsparken. Met extensief bedoelen wij […]

Lees meer

Onvoldoende bescherming tegen geuroverlast veehouderijen

De Rechtbank Den Haag heeft op 14 september 2022 geoordeeld dat de Nederlandse Staat acht omwonenden van intensieve veehouderijen onvoldoende beschermt tegen geuroverlast. De bescherming die de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) hen biedt schiet tekort en de Staat heeft ten aanzien van hen ook geen redelijke en passende maatregelen genomen. Dat is volgens de […]

Lees meer

INFORMA editie Prinsjesdag 2022

Welke wijzigingen kunt u verwachten? Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2022 de Miljoenennota 2023 en dus ook het Belastingplan 2023. Onze nieuwsbrief bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2023 in werking, tenzij anders is vermeld. Klik hier om de INFORMA […]

Lees meer
Pagina 1 van 114