Nieuws

Studiekostenbeding: wat verandert er?

Vanaf augustus verandert de regelgeving rondom het overeenkomen van een studiekostenbeding. Dit is het gevolg van de implementatie van de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wetgeving. Wat verandert er voor u als werkgever? Tot nu toe Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het mogelijk is om een studiekostenbeding met de werknemer […]

Lees meer

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

De minister van LNV roept pluimveehouders op om uit voorzorg hoogspanningstechnieken in stallen ten behoeve van fijnstofreductie uit te zetten. Er zijn signalen binnengekomen dat bij het gebruik van deze technieken in pluimveestallen het risico op een stalbrand toeneemt. In de huidige uitvoering zijn ze volgens experts eigenlijk niet geschikt voor gebruik in stallen. Het […]

Lees meer

Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen

Vanaf 1 juli moet bij een controle voor ieder landbouwvoertuig en niet zelfrijdend werkmaterieel een kentekenbewijs overgelegd kunnen worden. Daarvoor moet het voertuig geregistreerd staan bij de RDW. Eind vorig jaar heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangekondigd dat tot 1 juli geen boetes zouden worden uitgedeeld bij het ontbreken van een kentekenbewijs. Het […]

Lees meer

Fiscus past aftrek culturele giften te beperkt toe

De fiscus heeft jarenlang de aftrek van giften aan culturele instellingen te beperkt toegepast. Dit blijkt uit een juridische analyse, zo schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Culturele giften Voor giften aan culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) mag een extra aftrek worden toegepast. Deze bedraagt 25% van het bedrag van de gift, […]

Lees meer

Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid

Naar aanleiding van een NVWA-controle kreeg een pluimveehouder een boete opgelegd, omdat de maximale bezettingsdichtheid – in dit geval 42 kg/m2 – volgens de berekening van de NVWA in twee stallen was overschreden. De boete bedroeg € 1.500 per stal. Zoals veel andere pluimveehouders had de pluimveehouder ervoor gekozen om bij het opzetten met meer […]

Lees meer

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2022

Besteedt u weleens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid. Is (een deel van) het door u aangenomen werk uitbesteed aan […]

Lees meer

Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 wordt de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Wat betekent dit voor u als werkgever ten aanzien van nevenwerkzaamheden? Tot nu toe was er nog geen wettelijke regeling met betrekking tot het verrichten van nevenwerkzaamheden. In de praktijk komen veel werkgevers nevenwerkzaamhedenbedingen overeen. Daarin wordt een meldingsverplichting […]

Lees meer

Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL

Ondernemers die btw berekenen over hun omzet, moeten die btw-aangifte ook gebruiken om het omzetverlies vast te stellen voor de TVL. Het omzetverlies mag niet op basis van andere financiële stukken worden bepaald, aldus de rechter. TVL De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) was een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een bepaald percentage, […]

Lees meer

Toeslagen voor Oekraïners

Oekraïners die in Nederland verblijven, hebben binnenkort recht op kinderopvangtoeslag en huurtoeslag als zij aan de reguliere voorwaarden voldoen. Staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) bereidt daartoe een wetswijziging voor. Kinderopvangtoeslag en huurtoeslag Het kabinet wil wettelijk gaan regelen dat Oekraïners recht op kinderopvangtoeslag krijgen als ze aan de reguliere voorwaarden voldoen. Let […]

Lees meer

Toch TVL bij switch bedrijfsactiviteit

De TVL kende specifieke voorwaarden voor starters. Zou u ook als starter moeten worden aangemerkt wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wijzigde in de periode dat deze subsidieregeling van kracht was? Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over? Tegemoetkoming Vaste Lasten De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor ondernemers die tijdens de coronacrisis omzetverlies hebben […]

Lees meer

Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken

De afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt over thuiswerken door grensarbeiders, eindigen per 1 juli a.s. De afspraken vloeiden voort uit het advies om in coronatijd zoveel mogelijk thuis te werken.   Grensarbeiders Werknemers die in België of Duitsland werken maar in Nederland wonen, betalen in beginsel loonbelasting in de werkstaat. Dit […]

Lees meer

Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie

Er komt € 13 miljard subsidie beschikbaar voor projecten die de CO2-uitstoot verminderen en voor projecten inzake hernieuwbare energie. Via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) kan de subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Aanvraag start op 28 juni 2022 De aanvraag voor projecten waarbij per ton CO2 de laagste […]

Lees meer

Vrijdag 1 juli 2022 zijn wij vanaf 15.00 uur gesloten

Op vrijdag 1 juli 2022 zijn onze vestigingen in Doetinchem, Duiven en Varsseveld vanaf 15.00 uur gesloten vanwege een personeelsbijeenkomst. Vanaf maandag 4 juli staan wij graag weer voor u klaar.

Lees meer

Eisen nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie

Het Besluit houders van dieren  bevat onder meer regels over de ventilatie bij het houden van dieren voor landbouwdoeleinden. Indien de gezondheid en het welzijn van het dier afhankelijk zijn van een kunstmatig ventilatiesysteem, moeten een noodsysteem en een alarmsysteem aanwezig zijn. Het noodsysteem (bijvoorbeeld een aggregaat) moet zorgen voor het aanvoeren van voldoende verse […]

Lees meer

Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?

Als u uw woning tijdelijk verhuurt, bijvoorbeeld tijdens vakantie, zijn de huurinkomsten belast. Maar wat nu als u de woning deels tijdelijk verhuurt en zelf in het andere deel blijft wonen. Maakt dat nog verschil? Gehele woning verhuurd Dat de huurinkomsten van uw tijdelijk verhuurde eigen woning belast zijn, volgt uit de wet. Hierin is […]

Lees meer

Subsidie extra loondoorbetaling langdurig zieke zorgwerknemers

Werkgevers in de zorg kunnen subsidie krijgen als ze zieke werknemers langer dan twee jaar loon willen blijven doorbetalen. Het doel van deze regeling is om zorgwerknemers die door corona ziek zijn geworden te behouden voor de zorg. Aansluiting bij reguliere regelingen De tijdelijke ondersteuning sluit aan bij het bestaande stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid, […]

Lees meer

Conclusies praktijktoets ecoregeling

Een nieuw instrument binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is de ecoregeling. Met dit instrument kan men vanaf 2023 een extra premie bovenop de basispremie ontvangen wanneer punten worden gescoord op alle van de volgende vijf thema’s: klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit. In de zogenaamde tweede praktijktoets is de werking van deze […]

Lees meer

Strikter toezicht NVWA op registratieplicht paarden

De NVWA heeft onlangs bekendgemaakt dat zij nadrukkelijker gaat toezien op de identificatie- en registratieverplichtingen die gelden voor de houders van paarden, pony’s en andere ‘paardachtigen’. Reden hiervoor is onder meer de noodzakelijke tracering bij dierziekten. Sinds 21 april 2021 is het identificatie- en registratiebeleid voor houders van paardachtigen aangescherpt. Deze aanscherping is een verplichting […]

Lees meer

Tijdelijk minder werk voor uw werknemers?

De Regeling Werktijdverkorting (wtv) regelt een WW-uitkering voor werknemers voor de door hen niet-gewerkte uren tijdens een korte periode dat een onderneming minder werk heeft. Tot 1 oktober 2021 konden werkgevers geen gebruikmaken van de wtv. Deze was tijdelijk vervangen door de NOW. Vanaf 1 oktober 2021 is het echter weer mogelijk om een beroep […]

Lees meer

Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal

Vanaf 1 augustus van dit jaar wordt het mogelijk een bv volledig online op te richten. Nu is het al mogelijk een notariële akte digitaal te laten passeren, maar het volledig online oprichten van een bv kan nog niet.   Corona Het digitaal laten passeren van een akte, zoals nu al mogelijk is, is een […]

Lees meer
Pagina 1 van 106