Agrarisch nieuws

Belastingplan 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2023 bekend gemaakt. De belang­rijkste voorgestelde maatregelen die (land- en tuin­bouw)ondernemers (kunnen) raken zijn: Vennootschapsbelasting De eerste belastingschijf in de vennootschapsbelas­ting gaat in 2023 omlaag van € 395.000 naar € 200.000. Het tarief in de eerste schijf gaat omhoog van 15% naar 19%. IB: beperking aftrek ondernemingsfaciliteiten De aftrekposten voor […]

Lees meer

Aanmelden legalisatie PAS-melding en aanvraag tegemoetkoming

De zogenaamde PAS-melders kunnen zich nog tot en met 30 november 2022 melden bij RVO voor ‘legalisatie’ van hun bedrijfsactiviteiten. Bij de melding moet een aantal gegevens overgelegd worden, waarna het bevoegd gezag controleert of de melding in een natuurvergunning omgezet kan worden. Als er in de tussentijd een handhavingsverzoek komt, kan aangetoond worden dat […]

Lees meer

Aanmelden legalisatie PAS-melding en aanvraag tegemoetkoming

De zogenaamde PAS-melders kunnen zich nog tot en met 30 november 2022 melden bij RVO voor ‘legalisatie’ van hun bedrijfsactiviteiten. Bij de melding moet een aantal gegevens overgelegd worden, waarna het bevoegd gezag controleert of de melding in een natuurvergunning omgezet kan worden. Als er in de tussentijd een handhavingsverzoek komt, kan aangetoond worden dat […]

Lees meer

Aanvragen ontheffing afvoer pluimveemest in beperkingsgebieden

Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan met hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest. In een beperkingsgebied is het verboden om pluimveemest af te voeren voor zolang het gebied in stand blijft (minimaal 30 dagen). Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan met hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest. […]

Lees meer

Graasdierpremie en bijvoeren dieren

Op de website van RVO staat bij de voorwaarden voor de graasdierpremie onder meer vermeldt: “Uw dieren grazen extensief op niet-subsidiabele grond in de hele periode van 15 mei 2022 tot en met 15 oktober 2022. Dit is grond die buiten de grenzen van landbouwgrond ligt, zoals heide, duinen en stadsparken. Met extensief bedoelen wij […]

Lees meer

Onvoldoende bescherming tegen geuroverlast veehouderijen

De Rechtbank Den Haag heeft op 14 september 2022 geoordeeld dat de Nederlandse Staat acht omwonenden van intensieve veehouderijen onvoldoende beschermt tegen geuroverlast. De bescherming die de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) hen biedt schiet tekort en de Staat heeft ten aanzien van hen ook geen redelijke en passende maatregelen genomen. Dat is volgens de […]

Lees meer

Hoge energieprijzen, terugbetaling voorschot SDE

De hoge elektriciteitsprijzen hebben ook grote gevolgen voor ondernemers die subsidie krijgen via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (en Klimaat­transitie), de SDE+(+). De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de ge­middelde marktwaarde voor elektriciteit. Hoe hoger de marktwaarde, hoe minder subsidie. Er wordt dan na­melijk meer ontvangen van de energieafnemer. SDE-aanvragers ontvangen ieder jaar […]

Lees meer

Hoge energieprijzen, terugbetaling voorschot SDE

De hoge elektriciteitsprijzen hebben ook grote gevolgen voor ondernemers die subsidie krijgen via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (en Klimaat­transitie), de SDE+(+). De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de ge­middelde marktwaarde voor elektriciteit. Hoe hoger de marktwaarde, hoe minder subsidie. Er wordt dan na­melijk meer ontvangen van de energieafnemer. SDE-aanvragers ontvangen ieder jaar […]

Lees meer

Rechtbank: arbeidsvergoeding kan niet hoger zijn dan de winst

Belastingplichtige exploiteerde in maatschapsverband met haar partner en hun dochter een geitenhouderij. Daarnaast werkte zij nog elders in loondienst. In 2017 bedroeg de winst van de maatschap na aftrek van een rentevergoeding voor de maten over het ingebrachte kapitaal € 3.977. De maten kenden een arbeidsvergoeding van € 30.000 toe aan de partner van belastingplichtige, zijnde ongeveer […]

Lees meer

Rechtbank: arbeidsvergoeding kan niet hoger zijn dan de winst

Belastingplichtige exploiteerde in maatschapsverband met haar partner en hun dochter een geitenhouderij. Daarnaast werkte zij nog elders in loondienst. In 2017 bedroeg de winst van de maatschap na aftrek van een rentevergoeding voor de maten over het ingebrachte kapitaal € 3.977. De maten kenden een arbeidsvergoeding van € 30.000 toe aan de partner van belastingplichtige, zijnde ongeveer […]

Lees meer

Geen openstelling fosfaatbank in 2023

De minister van LNV heeft besloten de fosfaatbank dit jaar niet open te stellen voor ontheffingen die per 1 januari 2023 zouden ingaan. Volgend jaar zal opnieuw beoordeeld worden of openstelling kan plaatsvinden met ontheffingen geldend per 1 januari 2024. De fosfaatbank heeft als doel de grondgebondenheid in de melkveehouderij te bevorderen door afgeroomde fosfaatrechten […]

Lees meer

Extra mogelijkheid aanvraag voorschot GLB-subsidies

Als landbouwer kon u ook dit jaar subsidies aanvragen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde opgave. Heeft u dit jaar uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd, dan heeft u van 5 tot en met 26 september 2022 een extra mogelijkheid om het voorschot aan te vragen. Dit vanwege de aanhoudende droogte in […]

Lees meer

Handhaving verzekeringsplicht landbouwvoertuigen

Sinds 1 januari 2022 geldt een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen. Wanneer het voertuig is geregistreerd en een kentekenbewijs is afgegeven, moet het ook verzekerd zijn ook al wordt er niet mee gereden. Daarvoor moet het kenteken en de meldcode worden doorgegeven aan de verzekeraar, ook als het voertuig al verzekerd is. De verzekeraar geeft vervolgens aan […]

Lees meer

Uitrijden drijfmest op bouwland tot 15 september

Op bouwland mag nog tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden, indien: uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid, die in elk geval acht weken blijft staan, of; uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar, of; in het aansluitende najaar bloembollen worden geplant. Na de teelt van […]

Lees meer

Derogatie eindigt in 2025

De (inmiddels voormalige) minister van LNV heeft in een kamerbrief de hoofdlijnen beschreven van de conceptderogatiebeschikking waarover op 15 september 2022 gestemd wordt in het Nitraatcomité. Voor het jaar 2022 zijn de voorwaarden in de conceptbeschikking gelijk aan de voorgaande beschikking. De looptijd van de beschikking is vier jaar (2022 t/m 2025). De conceptbeschikking voor […]

Lees meer

Extra mogelijkheid aanvragen voorschot GLB-steun

In de maand juni bestond als gevolg van de sterk gestegen kosten door de Oekraïnecrisis de mogelijkheid een voorschot op de basis- en vergroeningsbetaling aan te vragen. Om te voorkomen dat door de extreme droogte in Nederland liquiditeitsproblemen bij landbouwers ontstaan, wordt een extra aanvraagmogelijkheid gecreëerd in de periode 5 t/m 26 september 2022. In […]

Lees meer

Toch recht op TLTO vanwege bijzondere omstandigheid

Ondernemers die volgens de letter van de wet geen recht hadden op een subsidie volgens de TLTO, een coronasubsidie voor sierteelt en voedingstuinbouw, kunnen deze toch krijgen als er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beslist. TLTO De TLTO was een coronagerelateerde subsidie voor de […]

Lees meer

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van de regels inzake de vruchtwisseling (GLMC 7) en niet productief areaal en landschapselementen (GLMC 8) in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Nederland staat hier positief tegenover, maar moet nog een besluit nemen hoe zij dit gaat invullen. GLMC’s zijn EU-normen […]

Lees meer

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van de regels inzake de vruchtwisseling (GLMC 7) en niet productief areaal en landschapselementen (GLMC 8) in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Nederland staat hier positief tegenover, maar moet nog een besluit nemen hoe zij dit gaat invullen. GLMC’s zijn EU-normen […]

Lees meer

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van de regels inzake de vruchtwisseling (GLMC 7) en niet productief areaal en landschapselementen (GLMC 8) in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Nederland staat hier positief tegenover, maar moet nog een besluit nemen hoe zij dit gaat invullen. GLMC’s zijn EU-normen […]

Lees meer
Pagina 1 van 17