Agrarisch nieuws

Agrarische nieuwsbrief oktober 2021

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie oktober 2021) te openen Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Subsidie voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar biologische of natuurinclusieve landbouw. Eén van de onderdelen van het Omschakelprogramma is het stimuleren van bedrijven die reeds […]

Lees meer

Subsidie voor opstellen bedrijfsplan omschakeling

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar biologische of natuurinclusieve landbouw. Eén van de onderdelen van het Omschakelprogramma is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij […]

Lees meer

Vrijstellingsregeling zoogkoeien

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaat­rechten. Voor vrouwelijk jongvee van zoogkoeien dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaat­rechten beschikken. Deze rechten zijn ook nodig voor stierkalveren tot 1 jaar die bestemd zijn om fokstier voor de melkveehouderij te worden. Voorwaarden deelname vrijstellingsregeling Zoogkoeienhouders kunnen onder de […]

Lees meer

Bij uitzondering vergunningsplicht bemesten en beweiden?

De minister van LNV gaat er van uit dat alleen bij uitzondering een natuurvergunning nodig is voor beweiden en bemesten. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De Rechtbank Overijssel oordeelde op 29 juli 2021 dat voor bemesten en beweiden geldt dat wanneer deze activiteit planologisch was toegestaan op de referentiedatum er […]

Lees meer

Aanvullende acties mest nodig?

Het seizoen van uitrijden van mest is inmiddels voorbij. De hoeveelheden aangewende meststoffen, de kern van het gebruiksnormenstelsel, liggen daarmee vast. Maar het is raadzaam om te kijken of er dit jaar nog aanvullende acties noodzakelijk zijn. Dier- en fosfaatrechten Het is ook raadzaam tijdig te bekijken of de gemiddelde dieraantallen passen binnen de beschikbare […]

Lees meer

Voorraadwaardering bij gebruiksnormencontroles

Bij controles op de naleving van de mestgebruiksnormen gaat RVO in principe uit van de mestvoorraden en de gehalten zoals deze zijn opgegeven in de opgave aanvullende gegevens. De gehalten van de eindvoorraad mest moeten bepaald worden op basis van de best beschikbare gegevens. In eerste instantie moeten de gehalten gehanteerd worden van de mest […]

Lees meer

Steunmaatregelen Corona stoppen per 1 oktober

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de generieke steunmaatregelen die de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De economie herstelt zich goed, de werkeloosheid is laag en de contactbeperkende maatregelen zijn […]

Lees meer

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Daarbij is het belangrijk de termijnen goed in de gaten te houden. Mogelijkheden Wanneer niet gekozen is voor onderzaai, zijn er nog de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: Direct aansluitend aan de teelt van maïs en […]

Lees meer

Stevige maatregelen in ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

De minister van LNV stelt in het ontwerp van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2022 – 2025 een aantal stevige maatregelen voor om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Ze wil onder meer bouwplannen verduurzamen door een verplichte rotatie met rustgewassen en het meer toepassen van vanggewassen. Ook wordt voorgesteld om vanaf 2023 […]

Lees meer

Pilot grondfonds stikstofaanpak

De minister van LNV werkt aan het vanuit Bureau Beheer Landbouwgronden uitzetten van een leenfaciliteit van € 100 miljoen om gronden, die vrijkomen bij het vrijwillig opkopen van agrarische ondernemingen, te verwerven en voor hernieuwde inzet gericht te verkopen. De pilot zal gebruikt worden om de realisatie van de verschillende grote beleidsopgaven in het landelijk […]

Lees meer

Opkoopregelingen veehouderijbedrijven

De minister van LNV trekt de komende jaren bijna € 1,5 miljard uit voor twee maatregelen uit het pakket maatregelen van de structurele aanpak stikstof, namelijk de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (Lbv) en de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO).  Het doel van beide regelingen is om de kwaliteit van natuurgebieden te vergroten door […]

Lees meer

Voorwaarden legalisatie PAS-meldingen

Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Omgevingswet moet de minister van LNV tezamen met de provincies zorgen voor het legaliseren van projecten waarvoor ten tijde van het PAS geen natuurvergunning nodig was vanwege hun geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Die projecten zijn door een uitspraak van de Raad van State op 29 […]

Lees meer

Vrijwillige stikstofmaatregelen melkveehouderij

De minister van LNV heeft na overleg met de melkveesector drie managementmaatregelen op sectorniveau aangekondigd die de stikstofemissie op de melkveebedrijven verder moeten verlagen. De individuele melkveehouders hebben de vrijheid om te bepalen welke maatregelen en in welke mate het beste op hun bedrijf geïmplementeerd kunnen worden. Het is aan de melkveesector om met elkaar […]

Lees meer

Wijziging regels stalemissies biologisch pluimvee en varkens

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Dit besluit maakt onderdeel uit van het nieuwe stelsel Omgevingswet, welke volgens de laatste planning 1 juli 2022 wordt ingevoerd. In het besluit zijn grenswaarden opgenomen voor de emissie van ammoniak en fijnstof vanuit stallen. Er is een uitzondering opgenomen […]

Lees meer

Welke mogelijkheden biedt de Stikstofbank?

Vanwege het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven lastig om een natuurvergunning te krijgen. Als één van de oplossingen hebben de provincies gezamenlijk een Stikstofbank ontwikkeld. Dit registratiesysteem moet een extra mogelijkheid bieden om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten. Het gaat daarbij om projecten waarvan de stikstofuitstoot zich in kleine hoeveelheden […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief augustus 2021

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie augustus 2021) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Referentiesituatie beweiden en bemesten bij natuurvergunningen

Op 29 juli 2021 heeft de Rechtbank Overijssel een uitspraak gedaan over beweiden en bemesten in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze uitspraak bevat een paar belangrijke conclusies. Twee milieuverenigingen hadden de Provincie Overijssel verzocht handhavend op te treden tegen de ammoniakdepositie op omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden als gevolg van de stalgebouwen van een […]

Lees meer

Vergoeding schade door onrechtmatige intrekking fosfaatrechten

Veel veehouders hebben schade geleden door een onrechtmatige intrekking van fosfaatrechten. Zij kregen eerst een aantal fosfaatrechten toegekend, die vervolgens (bijvoorbeeld op grond van de ‘Beleidsregel fosfaatrechten jongvee’) weer geheel of gedeeltelijk werden ingetrokken. Na bezwaar/beroep werd de intrekking weer ongedaan gemaakt. De betreffende veehouders liepen daardoor schade op omdat zij extra rechten hadden moeten […]

Lees meer

Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwbedrijven die door de coronamaatregelen de vaste kosten niet kunnen betalen en al de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd, kunnen extra steun krijgen met de Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK). Het aanvragen is nog mogelijk tot en met 31 augustus 2021. Hoogte vergoeding De OVK vergoedt 70% van […]

Lees meer
Pagina 1 van 10