Agrarisch nieuws

Minister houdt vast aan snavelkapverbod pluimvee

Op 1 september 2018 wordt een verbod op snavelbehandeling bij pluimvee van kracht. Op basis van de uitkomsten van een evaluatie wil de minister van LNV vasthouden aan de invoering van het verbod. Voor een verantwoorde ingroei naar dit verbod verleent ze wel een vrijstelling voor leghennen en moederdieren van reguliere vleeskuikens tot 1 januari […]

Lees meer

Wijziging BTW-plicht en verzekeringen

De BTW-landbouwregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft. Voor ondernemers die daardoor verplicht over moesten stappen naar de reguliere btw-regeling, kan dit ook gevolgen hebben voor de verzekeringen. De uitkering die ontvangen wordt bij een schade, is mede afhankelijk van het verzekerde bedrag. Bij het verzekerde bedrag werd ervan uitgegaan dat de btw over de […]

Lees meer

Derogatie uiterlijk 4 juli aanvragen

Nederland heeft voor de jaren 2018 en 2019 opnieuw derogatie verkregen. Agrariërs die vooral grasland in gebruik hebben, mogen daardoor onder voorwaarden rekenen met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest. Voorwaarden 2018 Een derogatievergunning moet uiterlijk op 4 juli 2018 aangevraagd worden. De vergunning is overdraagbaar ingeval van bedrijfsoverdracht. Er wordt uiterlijk op 4 […]

Lees meer

Wel grondgebruiksverklaring afgesloten, maar grond telt niet mee

Naar aanleiding van een controle door de NVWA legde RVO.nl een forse mestboete op aan een veehouder wegens een overschrijding van de gebruiksnormen. Voor de rechtbank draaide het onder meer om de vraag of de veehouder een perceel landbouwgrond zelf in gebruik had. Volgens de veehouder was dit wel het geval, want hij had voor […]

Lees meer

Bereken btw op voorraad dieren en agro-producten

Op 1 januari 2018 is de zogenaamde landbouwregeling afgeschaft. Agrariërs die de regeling gebruikten, konden geen btw aftrekken. Er zijn afspraken gemaakt over de btw op de voorraad dieren en agrarische producten, om de berekening van de vooraftrek te vergemakkelijken. Afschaffing landbouwregeling Door de afschaffing van de landbouwregeling moet u als agrarisch ondernemer voortaan gewoon […]

Lees meer

Opfokken jongvee door derden en fosfaatrechten

Een melkveehouder liet vanwege de bouw van nieuwe stallen zijn jongvee vanaf voorjaar 2013 tot begin 2016 opfokken door een derde (jongvee-opfokker). Het jongvee werd overgeschreven op het UBN-nummer van de opfokker, maar de melkveehouder bleef de eigenaar van de dieren. Voor de rechtbank vorderde de melkveehouder dat de jongvee-opfokker alle rechten aan hem moest […]

Lees meer

Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

De minister van LNV heeft in een kamerbrief aangegeven dat het gebruik van een sleepvoetbemester op grasland gelegen op klei- en veengronden vanaf 1 januari 2019 is verboden. Een verbod was in 2014 al aangekondigd, maar nog niet in werking getreden omdat er geen alternatieven waren. Volgens de minister zijn er inmiddels meerdere alternatieven ontwikkeld […]

Lees meer

Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

De minister van LNV heeft in een kamerbrief aangegeven dat het gebruik van een sleepvoetbemester op grasland gelegen op klei- en veengronden vanaf 1 januari 2019 is verboden. Een verbod was in 2014 al aangekondigd, maar nog niet in werking getreden omdat er geen alternatieven waren. Volgens de minister zijn er inmiddels meerdere alternatieven ontwikkeld […]

Lees meer

Daling pachtnormen gras- en bouwland

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2018 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2012 tot en met 2016. Los bouw- en grasland De normen voor los bouw- en grasland dalen in alle pachtprijsgebieden, […]

Lees meer

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

Een melkveehouder die meer dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk op het eigen bedrijf zelf verwerkt, moet voor de mestwetgeving rekenen met een jaarlijkse melkproductie van 7.500 kilogram per koe en een ureumgehalte van 26 (art. 74, lid 4, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). Dit geldt ook voor het stelsel van fosfaatrechten. Herbeschikking toekenning fosfaatrechten bij zelfzuivelaars […]

Lees meer

Aanmelding equivalente maatregelen akkerbouw tot 1 juni

(Akkerbouw)bedrijven met bovengemiddelde gewasopbrengsten mogen onder voorwaarden gebruik maken van een extra stikstof- of fosfaatnorm. Dit zijn de zogenaamde equivalente maatregelen. Bedrijven die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich tot 1 juni 2018 aanmelden bij RVO.nl via Mijn Dossier. Mogelijke maatregelen Voor dit jaar zijn er vier equivalente maatregelen waarvoor men zich kan aanmelden, namelijk: […]

Lees meer

Verplichte registratie en gegevensverstrekking akkerbouwers

Iedere landbouwer die aardappelen, granen (tarwe, gerst, haver en rogge) en suikerbieten teelt, is verplicht bij te dragen aan het onderzoeksprogramma voor collectief akkerbouwonderzoek. Onderzoek dat akkerbouwers gezamenlijk financieren, gaat over gewasoverschrijdende thema’s, zoals gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid, klimaat en plantgezondheid. Stuk voor stuk zaken die bepalend zijn voor de toekomst van […]

Lees meer

Let op juiste inschrijving in handelsregister

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrijving van een bedrijf in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van belang voor leveranciers en afnemers, zodat zij weten met wie ze te maken hebben, wie bevoegd is en wie ze kunnen aanspreken […]

Lees meer

Ontheffing afvoer kalveren voor geblokkeerde bedrijven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft alle bedrijven die geblokkeerd zijn in het onderzoek naar onregelmatigheden bij het registreren van runderen in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) een ontheffing om kalveren die geboren zijn na 1 januari 2018 af te voeren van het bedrijf. De bedrijfsblokkade van de bedrijven blijft verder van kracht. De […]

Lees meer

Afschrijven op grondbewerking?

Als u als agrariër grond koopt, kan het zijn dat deze nog niet geschikt is voor het gebruik dat u voor ogen heeft. De kosten van bewerking van de grond zou u het liefst ineens ten laste van de winst brengen. Maar mag dat ook, of moet u op deze kosten afschrijven? Doel van bewerken? […]

Lees meer

Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet

Dijken (waterkeringen) tellen niet zonder meer mee voor de Meststoffenwet en de uitbetaling van betalingsrechten. Vanaf dit jaar tellen primaire waterkeringen niet meer volledig mee voor de Meststoffenwet. Primaire waterkeringen Primaire waterkeringen zijn zeedijken en dijken langs grote waterwegen en meren. De hoofdfunctie  is waterkering en geen landbouw. De beschikkingsmacht en het exclusieve gebruiksrecht  liggen […]

Lees meer

Fosfaatrechten komen toe aan opfokker

De rechtbank heeft onlangs in een zaak tussen een melkveehouder en jongvee-opfokker geoordeeld dat de fosfaatrechten geheel toekomen aan de opfokker. De melkveehouder had zijn jongvee tussen maart 2015 en maart 2017 laten opfokken door de jongvee-opfokker. Daarna  beëindigde hij de opfokovereenkomst. De melkveehouder vroeg de opfokker nee te werken aan het indienen van het […]

Lees meer

Nieuwe biologische verordening

Het Europese Parlement heeft ingestemd met een nieuwe verordening over biologische productie en etikettering. Deze verordening  gaat  op 1 januari 2021 in en moet ervoor zorgen dat alleen biologische producten van hoge kwaliteit in de EU worden verkocht en de biologische productie wordt gestimuleerd. De belangrijkste punten uit de verordening zijn: Elk biologisch bedrijf zal […]

Lees meer

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

Zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, hebben mogelijk recht op een compensatie van € 5.600 bruto. Deze compensatie kan vanaf 15 mei tot en met 30 september 2018 aangevraagd worden bij het UVW. Vrouwelijke zelfstandigen die voor 7 mei 2005 bevielen, konden een beroep doen op een WAZ-uitkering. Op […]

Lees meer

Bepaal waarde going concern agrarisch bedrijf met rekenhulp

Met de rekenhulp van de Belastingdienst kunnen agrariërs voor de periode 2016 tot en met 2017 de waarde going concern van hun bedrijf bepalen. Deze waarde is nodig om de schenk- en erfbelasting te kunnen bepalen. Recent is de online tool aangevuld met het jaar 2017.   Als een bedrijf is geschonken of nagelaten, moet […]

Lees meer
Pagina 13 van 16