Agrarisch nieuws

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van de regels inzake de vruchtwisseling (GLMC 7) en niet productief areaal en landschapselementen (GLMC 8) in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Nederland staat hier positief tegenover, maar moet nog een besluit nemen hoe zij dit gaat invullen. GLMC’s zijn EU-normen […]

Lees meer

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van de regels inzake de vruchtwisseling (GLMC 7) en niet productief areaal en landschapselementen (GLMC 8) in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Nederland staat hier positief tegenover, maar moet nog een besluit nemen hoe zij dit gaat invullen. GLMC’s zijn EU-normen […]

Lees meer

Registratie gebruik diergeneesmiddelen

De eigenaren of houders van dieren die voedsel produceren, zijn verplicht een registratie bij te houden van alle diergeneesmiddelen die zij gebruiken bij hun dieren. Dit geldt sinds dit jaar ook voor de vrije diergeneesmiddelen. Bij voorschriftplichtige diergeneesmiddelen moeten kopieën van het diergeneeskundig voorschrift van de dierenarts (visitebrief en logboekformulier) bewaard worden. Dit kan in […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief augustus 2022

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie augustus 2022) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Mogelijk aanspraak verpachter op fosfaatrechten bij einde pacht

Pachters moeten er rekening mee houden dat de verpachter mogelijk bij beëindiging van de pachtovereenkomst aanspraak kan maken op fosfaatrechten. In 2019 oordeelde het gerechtshof dat deze rechten in beginsel van de pachter zijn, maar dat onder bepaalde omstandigheden de verpachter een aanspraak heeft. Dit is het geval als aan de volgende voorwaarden is voldaan: […]

Lees meer

Overmacht GLB-subsidies tijdig melden

Wanneer het door extreme situaties niet lukt om aan de voorwaarden of randvoorwaarden voor de GLB-subsidies (bijv. basisbetaling, vergroeningsbetaling, graasdierpremie) te voldoen, kan een beroep op overmacht worden gedaan. Wanneer is er sprake van overmacht? Met overmacht worden extreme situaties bedoeld die niet te voorspellen of te voorkomen zijn, zoals extreem weer (bijvoorbeeld droogte over […]

Lees meer

Vrijstelling zoogkoeienhouderij in wet geregeld

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaat­rechten. Voor vrouwelijk jongvee van zoogkoeien dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaat­rechten beschikken. Hiervoor bestond een tijdelijke vrijstellingsregeling, welke nu in de wet is opgenomen. In de definitieve vrijstellingsregeling is ook een regeling voor bedrijfsoverdrachten opgenomen. Voorwaarden deelname vrijstellingsregeling Zoogkoeienhouders […]

Lees meer

Voorsorteren op eco-activiteit groenbedekking

Eén van de mogelijke eco-activiteiten in het nieuwe GLB is groenbedekking. Daarvoor moeten (bouwland)percelen zichtbaar bedekt zijn tussen 1 januari en 1 maart. Dit is in te vullen door de vanggewassen van dit jaar te laten staan. Dit kunnen vanggewassen zijn in het kader van het ecologisch aandachtsgebied of vanggewassen na de teelt van maïs […]

Lees meer

Aanvraagprocedure nieuwe GLB veel uitgebreider

De aanvraagprocedure voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ziet er aanmerkelijk anders uit dan de huidige procedure. De nieuwe procedure bestaat uit drie stappen. Stap 1: deelnamemelding Voorafgaand aan elk aanvraagjaar zal men zich moeten aanmelden voor deelname. Voor het jaar 2023 is aanmelding mogelijk tussen 1 december 2022 en 31 januari 2023. Bij deze […]

Lees meer

Meer tijd voor definitieve vaststelling subsidie OVK

Land- en tuinbouwbedrijven krijgen meer tijd om de definitieve vaststelling van de subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) aan te vragen. Dit heeft minister Staghouwer bekendgemaakt.   Subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven De subsidie OVK konden land- en tuinbouwbedrijven aanvragen die vanwege corona fors omzetverlies hadden geleden, in beginsel […]

Lees meer

Simulatietool nieuw GLB beschikbaar

Volgend jaar gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in, waarbij het stelsel van GLB-subsidies ingrijpend gaat veranderen. Agrariërs kunnen door het nemen van maatregelen op het gebied van klimaat, bodem/lucht, water, landschap en biodiversiteit een toeslag bovenop de basispremie ontvangen via de ecoregeling. Zij hebben hierbij de keuze uit 21 eco-activiteiten. Mogelijke eco-activiteiten zijn onder […]

Lees meer

Wijzigingen uitrijden mest en verplichte gewasrotatie 2023

De minister van LNV en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen gepubliceerd, waarin een deel van de maatregelen uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn opgenomen die per 1 januari 2023 ingaan. Het gaat om de maatregelen over het uitrijden van mest en de rotatie met […]

Lees meer

Extra GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders

Er wordt dit jaar extra GLB-steun verstrekt aan varkenshouders met grond en minimaal 50 varkens alsmede pluimveehouders met grond en minimaal 250 stuks pluimvee. Vanwege de Oekraïne-crisis stelt de Europese Commissie hiervoor geld beschikbaar vanuit de landbouwcrisisreserve, die bijeen is gebracht door inhouding op de directe betalingen. De varkens- en pluimveesector zijn het meest getroffen […]

Lees meer

Voorlopig geen duidelijkheid over derogatie

De procedure om tot een nieuwe derogatiebeschikking te komen, is nog niet afgerond. De minister van LNV verwacht dat pas in de eerste helft van september een conceptderogatiebeschikking bekend zal worden.  Het proces is gericht op behandeling van deze beschikking in het geplande Nitraatcomité op 15 september 2022. De lidstaten zullen dan stemmen over een […]

Lees meer

Jaarlijkse rapportages mestbeleid

De minister van LNV heeft twee jaarlijkse rapportages over het mestbeleid naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee wordt invulling gegeven aan de rapportageverplichting uit de derogatiebeschikking. Waterkwaliteit Uit het RIVM-rapport ‘Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2020’ komt naar voren dat de waterkwaliteitsnormen bij derogatiebedrijven niet overal worden gehaald. In Zand 250 […]

Lees meer

Doorgeven wijzigingen EA-vanggewassen

Wijzigingen in vanggewassen voor het ecologisch aandachtsgebied (EA) moeten doorgegeven worden in de Gecombineerde opgave. Dit is mogelijk tot en met 15 oktober. Wanneer het vanggewas eerder of later ingezaaid wordt of als het hoofdgewas (bij onderzaai vanggewas) eerder of later geoogst wordt geoogst (bij onderzaai vanggewas), moet de nieuwe ingangsdatum van de 8-wekenperiode doorgegeven […]

Lees meer

Stand van zaken nieuwe GLB

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), mogelijk pas in september haalbaar is. De minister heeft inmiddels met de provincies en de waterschappen overeenstemming bereikt over een aantal wijzigingen in het NSP. Het indienen […]

Lees meer

Aanscherping energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalent aan brandstoffen alle mogelijke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. De minister voor Klimaat en Energie gaat deze plicht aanscherpen en er strenger op handhaven. Aanpassing energiebesparingsplicht […]

Lees meer

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

De minister van LNV roept pluimveehouders op om uit voorzorg hoogspanningstechnieken in stallen ten behoeve van fijnstofreductie uit te zetten. Er zijn signalen binnengekomen dat bij het gebruik van deze technieken in pluimveestallen het risico op een stalbrand toeneemt. In de huidige uitvoering zijn ze volgens experts eigenlijk niet geschikt voor gebruik in stallen. Het […]

Lees meer

Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen

Vanaf 1 juli moet bij een controle voor ieder landbouwvoertuig en niet zelfrijdend werkmaterieel een kentekenbewijs overgelegd kunnen worden. Daarvoor moet het voertuig geregistreerd staan bij de RDW. Eind vorig jaar heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangekondigd dat tot 1 juli geen boetes zouden worden uitgedeeld bij het ontbreken van een kentekenbewijs. Het […]

Lees meer
Pagina 2 van 17