Agrarisch nieuws

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden. Onder voorwaarden kan men een vrijstelling krijgen voor het bovengronds aanwenden van rundveedrijfmest (diercategorieën 100, 101, 102, 104 en 120) op grasland. De mest moet afkomstig zijn van het eigen bedrijf en mag alleen op grasland aangewend worden dat tot het bedrijf behoort. Voorwaarden vrijstelling 2022 Aan […]

Lees meer

Wijzigingen IKB Varken per 1 februari

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorschriften van IKB Varken. Ook de Algemene Voorwaarden, Certificeringscriteria en Erkenningsvoorwaarden worden gewijzigd. De belangrijkste wijzingen zijn: De norm om 1% van de aanwezige dierplaatsen te reserveren als ziekenboeg wordt losgelaten. Wel moet aangetoond kunnen worden dat een herstelruimte gemaakt kan worden om bijvoorbeeld zieke, gewonde of […]

Lees meer

Melden maïspercelen op zand- en lössgrond

Op bouw- en grasland mag vanaf 16 februari drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden. Er geldt een uitzondering voor bouwland (waarop dus geen gras als hoofdteelt staat), gelegen op zand- en lössgronden, waarop maïs geteeld gaat worden. In dat geval is het uitrijden van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib pas vanaf 16 maart toegestaan. Grasland of […]

Lees meer

Extra investeringsaftrek energiebesparende bedrijfsmiddelen (EIA)

Ondernemers die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De investering moet daarvoor vermeld staan op de energielijst. De EIA komt bovenop de ‘gewone’ investeringsaftrek. Het betreffende bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen van de Energielijst. De investering moet minimaal € 2.500 bedragen. Het percentage van de EIA bedraagt […]

Lees meer

Extra investeringsaftrek milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (MIA of Vamil)

Ondernemers die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De investering moet daarvoor vermeld staan op de milieulijst, die jaarlijks wordt aangepast. De MIA komt bovenop de ‘gewone’ investeringsaftrek. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aangeschafte bedrijfsmiddel en bedraagt 27%, 36% of 45%. […]

Lees meer

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2021

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden. Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten? Algemeen Bepaling van de omvang van de mestvoorraden. Leg deze per mestopslag vast. Vastlegging van de voorraden overige meststoffen (kunstmest). Vaststelling gemiddeld aantal aanwezige dieren over 2021 (veesaldo- of diertelkaart). Periode en […]

Lees meer

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven. Welke voorraden? De volgende voorraden meststoffen moeten worden doorgegeven: dierlijke mest kunstmest mineralenconcentraat spuiwater van luchtwassers dat gebruikt gaat worden als meststof op het eigen bedrijf of als meststof wordt verhandeld […]

Lees meer

Subsidie Samenwerken aan groen-economisch herstel

De subsidiemodule Samenwerken aan groen-economisch herstel is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector of in een gebied samen werken aan de klimaatdoelen of het verbeteren van biodiversiteit. Projectcategorieën Er zijn vijf projectcategorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd: Duurzame toegevoegde waardeketen. Innovatieve digitalisering gericht op kringlooplandbouw en ontwikkeling […]

Lees meer

Subsidie Investeren in groen-economisch herstel

Landbouwers kunnen tot en met 14 februari 2022 subsidie aanvragen via de Subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel. Deze regeling heeft als doel om te komen tot een veerkrachtig, duurzaam en digitaal economisch herstel van de landbouwsector, waarbij het herstel van de sector gelijk loopt met de na te streven Europese agromilieu- en klimaatdoelstellingen. Subsidiabele investeringen […]

Lees meer

Actieprogramma Nitraatrichtlijn onvoldoende voor derogatie

De Europese Commissie is onvoldoende overtuigd dat Nederland met het ingediende 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn alle doelen ten aanzien van de waterkwaliteit tijdig zal halen. De derogatieaanvraag is daarom niet besproken in het Nitraatcomité op 15 december 2021. Dat betekent dat de volgende stap in de procedure tot derogatie nu nog niet kan worden gezet. Gezien […]

Lees meer

Landbouw in het coalitieakkoord

Op 15 december 2021 hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord met daarin de plannen voor de komende kabinetsperiode gepresenteerd. De belangrijkste plannen voor de landbouw zijn: Natuur en landbouw in balans brengen door de transitie naar kringlooplandbouw voort te zetten: inzet van reststromen in veevoer, vervanging van kunstmest door organische mest en een […]

Lees meer

Verlenging steunpakket in 2022

Het kabinet heeft besloten om het steunpakket in verband met de coronamaatregelen ook in het eerste kwartaal van 2022 open te stellen. Het steunpakket bevat onder meer de volgende onderdelen: Om werknemers tegemoet te komen in de loonkosten wordt in het eerste kwartaal van 2022 een nieuwe tranche van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) opengesteld […]

Lees meer

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

Na een NVWA-controle legde RVO mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op aan een melkveehouder vanwege overschrijding van de verschillende gebruiksnormen, het niet voldoen aan de eigen mestverwerkingsplicht en de mestverwerkingsplicht in het kader van de Verantwoorde Groei Melkveehouderij, het niet naar waarheid bijhouden van een inzichtelijke administratie en het niet naar waarheid […]

Lees meer

Aan- of verkoop VVO regelen voor 1 januari

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen een deel van dit overschot laten verwerken. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid om de mestverwerkingsplicht over te dragen aan of over te nemen van een ander bedrijf door het sluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Deze overeenkomst dient uiterlijk 31 december 2021 […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief december 2021

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie december 2021) te openen Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Een van de maatregelen om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te laten dalen, is de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav), beter bekend als ‘maatregel gerichte opkoop’. Deze regeling is op 4 november 2020 in werking getreden en liep tot 1 november 2021. Op 24 november 2021 heeft de minister van LNV een ontwerp […]

Lees meer

Definitieve versie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

De minister van LNV heeft, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de definitieve versie van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) naar de beide Kamers gestuurd. Dit actieplan zal ook bij de Europese Commissie worden ingediend. Ten opzichte van het conceptvoorstel zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste […]

Lees meer

Aandachtspunten controle uitbetaling GLB-subsidies

RVO is inmiddels gestart met het versturen van beslissingen en de uitbetalingen van de basispremie, de vergroeningspremie en de hectaretoeslag voor jonge landbouwers. Controle beslissing Het is raadzaam om de bijbehorende beslissingen goed te controleren en zonodig tijdig bezwaar te maken. Daarbij zullen in ieder geval de volgende punten gecontroleerd moeten worden: Wijkt de geconstateerde […]

Lees meer

Later oogsten suikerbieten toegestaan

In een aantal provincies mogen suikerbieten ook na 1 december worden geoogst, aldus een nieuwsbericht van BIJ12 (uitvoeringsorganisatie van de provincies). Het gaat om de provincies Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. De provincies wijken hiermee af van de provinciale beleidsregels die voorschrijven dat er voor 1 december geoogst moet worden. Omdat veel […]

Lees meer

Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten en faillissement

In de praktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van leaseconstructies (lease, huurkoop) bij de overdracht van dier- en fosfaatrechten. De Rechtbank Gelderland vond bij de behandeling van een zaak dat er onduidelijkheid bestaat over op welke wijze deze rechten overgaan naar een ander vermogen en aan welke vereisten daarvoor moeten worden voldaan. Gezien deze onduidelijkheid is […]

Lees meer
Pagina 3 van 14