Agrarisch nieuws

Verlaging afromingspercentage bij overdracht fosfaatrechten naar 10%

Het afromingspercentage bij de overgang van een fosfaatrecht is met ingang van 30 april 2022 weer verlaagd naar 10%. De reden hiervoor is dat het totaal aantal fosfaatrechten in Nederland onder het fosfaatproductieplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat is gekomen. Artikel 77b van de Meststoffenwet bepaalt dat in dat geval het afromingspercentage met onmiddellijke ingang […]

Lees meer

Lever uiterlijk 15 mei uw Gecombineerde opgave in

Als agrarisch ondernemer vult u ieder jaar de Gecombineerde opgave in. Heeft u dit nog niet gedaan? Houd dan de deadline in de gaten, in 2022 kan dit namelijk tot en met 15 mei. Gecombineerde opgave Met de Gecombineerde opgave geven agrariërs gegevens door aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Landbouwtelling, de […]

Lees meer

Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen. Het is dan wel belangrijk dat dit tijdig wordt aangevraagd. Fosfaatreparatie en -differentiatie Wanneer men gebruik wil maken van hogere fosfaatgebruiksnormen voor gronden met een lage fosfaattoestand, moet dit aangegeven worden in de Gecombineerde opgave. Daarvoor moet bij de percelen de P-Al, Pw- en/of P-CaCl2 […]

Lees meer

Gelijktijdige kennisgeving heen- en teruglease productierechten

Bij het leasen van productierechten (varkens-, pluimvee- of fosfaatrechten) moesten tot op heden de heen- en teruglease apart gemeld worden. Onlangs is de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM) gewijzigd waardoor het mogelijk is de heen- en teruglease binnen één kalenderjaar gelijktijdig te melden. Voordeel hiervan is dat men maar één keer leges verschuldigd is. Met ingang van […]

Lees meer

Vraag nu subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw aan

Land- en tuinbouwbedrijven die in het eerste kwartaal van 2022 te maken hebben met een omzetverlies van minstens 30%, kunnen uiterlijk tot en met 2 mei 2022 de subsidie OVK, ongedekte vaste kosten, aanvragen. De OVK is een aanvulling op de TVL.   Voorwaarden OVK De OVK is bestemd voor land- en tuinbouwbedrijven als ze […]

Lees meer

Nieuw GLB en aandachtspunten voor 2022

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in. Er zijn enkele zaken die reeds van belang bij de vaststelling van het bouwplan en het invullen van de Gecombineerde opgave 2022. Eco-regeling In 2023 kan men via de eco-regeling een toeslag ontvangen bovenop de basispremie. Volgend jaar zijn er waarschijnlijk 21 mogelijke eco-activiteiten. […]

Lees meer

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die investeren in bepaalde ener­giebesparende maatregelen, kunnen tot en met 30 juni 2022 (17.00 uur) subsidie aanvragen via de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuin­bouw (EHG). Subsidie is mogelijk voor de volgende maatregelen: (1) een tweede energiescherm; (2) aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster; (3) aansluiting op een biogas- of […]

Lees meer

Gebruik tarragrond op ander perceel niet toegestaan

Een landbouwer had een aanzienlijke partij tarragrond, vrijgekomen bij de oogst van aardappelen, gebruikt op een tot zijn eigendom behorend perceel grasland en daarna geëgaliseerd. De gemeente gelastte hem daarna onder oplegging van een dwangsom de tarragrond weer te verwijderen en verwijderd te houden. Volgens het Besluit Bodemkwaliteit mag namelijk (tarra)grond en baggerspecie alleen op […]

Lees meer

Verbod op glyfosaat in pachtovereenkomst toch goedgekeurd

De Provincie Noord-Holland had een vierjarige geliberaliseerde pachtovereenkomst afgesloten met een landbouwer. In de pachtovereenkomst stond dat het gebruik van glyfosaat op het gepachte niet was toegestaan en dat glyfosaat alleen na toestemming van de verpachtster mocht worden toegepast. De grondkamer schrapte het glyfosaatverbod uit de pachtovereenkomst en keurde deze verder goed. De Provincie was […]

Lees meer

Hoofdlijnen aanpak stikstofprobleem

De natuur versneld herstellen en het landelijk gebied toekomstbestendig maken. Dat is de kern van de hoofdlijnenbrief voor de aanpak van het stikstofprobleem, die de minister voor Natuur en Stikstof op 1 april 2022 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief schetst de minister de route naar een gebiedsgerichte aanpak, een intensivering en […]

Lees meer

Steun jonge landbouwers in nieuwe GLB

In het huidige GLB kunnen jonge landbouwers onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullende inkomenssteun (ca. € 50 per hectare). In het nieuwe GLB vanaf 2023 gaan andere voorwaarden gelden voor deze steun, waardoor veel minder jonge landbouwers hiervoor in aanmerking gaan komen. Het gaat dan om jonge landbouwers die ook vestigingssteun ontvangen. Voor […]

Lees meer

100 kilogram afromingsvrije lease voor fosfaatrechten

Vanaf dit jaar hebben melkveehouders de mogelijkheid om maximaal 100 kilogram fosfaatrechten afromingsvrij te leasen. Hoe werkt afromingsvrije lease? Er mag 100 kilogram fosfaatrechten afromingsvrij ontvangen worden van één of meerdere bedrijven. Het moet gaan om rechten die hetzelfde kalenderjaar teruggaan naar het bedrijf waar ze vandaan komen. Om gebruik te maken van afromingsvrije lease, […]

Lees meer

Terugvragen accijns diesel

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent per liter voor benzine, 11,1 cent voor diesel en 4,1 cent voor LPG/LNG. Bedrijven kunnen onder voorwaarden teruggaaf vragen voor het verschil tussen […]

Lees meer

Oproep registratie pluimveehouders

De NVWA roept pluimveehouders die meer dan 250 vogels hebben op zich te laten registreren bij AVINED. Registratie is namelijk verplicht op grond van de Regeling houders van dieren. Toch komt het nog steeds voor dat deze pluimveehouders niet geregistreerd staan. Bij een uitbraak van vogelgriep is het belangrijk dat de overheid de juiste maatregelen […]

Lees meer

Eco-activiteiten in het nieuwe GLB

Per 1 januari 2023 gaat een nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in. Belangrijke wijzigingen zijn: Het vervallen van de betalingsrechten. Aangrenzende landschapselementen kunnen gaan meetellen als subsidiabele grond. Randvoorwaarden worden uitgebreid met vergroeningseisen (conditionaliteiten). Invoering van de eco-regeling. Bedrijven kunnen bovenop de basispremie, die geldt voor de hectares grond die men in gebruikt […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief maart 2022

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie maart 2022) te openen Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers

Jonge landbouwers die een aanvraag doen voor de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve, moeten blokkerende zeggenschap hebben. Wanneer blokkerende zeggenschap? Er is sprake van blokkerende zeggenschap als men ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000 kan tegenhouden. Aantonen blokkerende zeggenschap De blokkerende zeggenschap en de startdatum daarvan […]

Lees meer

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden. Hieronder volgt een overzicht van de regelgeving die geldt voor het voorjaar. Klei- en veengrond Op klei- en veengrond mag grasland vernietigd worden tussen 1 februari en 15 september. Indien men na […]

Lees meer

Fosfaattoestand percelen opgeven in Gecombineerde opgave

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, af­hankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie). Daar­voor moet de fosfaattoestand van de percelen uiterlijk 15 mei opgegeven worden in de Gecombineerde op­gave. Welke getallen? Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van de P-Ca-Cl2-waarde (ook wel P-PAE) en de P-Al-waarde. Wanneer […]

Lees meer

Subsidie voor cursus of advies over duurzame landbouw

Agrariërs kunnen vanaf 4 april vouchers aanvragen voor het volgen van een cursus of het verkrijgen van advies over duurzame landbouw via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Cursus over duurzame landbouw Er kan een voucher van maximaal € 800 aangevraagd worden voor het volgen van een cursus bij een erkende opleidingsinstelling over het verlagen […]

Lees meer
Pagina 4 van 17