Agrarisch nieuws

Stikstofdifferentiatie suikerbieten en fritesaardappelen op kleigrond

Agrarische ondernemers die in de afgelopen drie jaren bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten of fritesaardappelen op klei, mogen extra stikstof gebruiken. De extra norm voor suikerbieten is 15 kg stikstof per hectare, voor aardappelen 30 kg stikstof per hectare. De extra stikstofnorm geldt niet voor alle aardappelrassen. In de tabellenbrochure “Mestbeleid 2010-2013” staat voor welke […]

Lees meer

Mestexport in 2012 gestegen naar bijna 28 miljoen kg fosfaat

De export van dierlijke mest is in 2012 ten opzichte van 2011 met 16% toegenomen naar 2,35 miljoen ton. De hoeveelheid fosfaat steeg maar met 5%. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er minder pluimveemest is geëxporteerd, terwijl de hoeveelheden varkensmest en mengmest toenamen. In totaal werd er 27,7 miljoen kg fosfaat uitgevoerd. Duitsland […]

Lees meer

Nog geen helderheid over nieuw Europees landbouwbeleid

De ministers van landbouw van de EU hebben tijdens de Landbouw- en Visserijraad op 19 maart 2013 een akkoord bereikt over het nieuwe Europese landbouwbeleid, waarbij vergroening en modernisering van de landbouw voorop staat. Volgens het akkoord kunnen boeren kiezen voor 1 van de 3 standaard vergroeningsmaatregelen: het elk jaar wisselen van gewas, behouden van […]

Lees meer

Stoppersregeling varkens- en pluimveebedrijven melden bij gemeente

Varkens- en pluimveebedrijven moeten voldoen aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Stoppende bedrijven hoeven niet de gehele stal aan te passen, maar moeten wel maatregelen nemen om de ammoniakemissie te verlagen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het toepassen van aangepast voer (bijv. verlaging eiwitgehalte, aanzuren van voer, verfijning fasevoedering), het nemen van bepaalde stal- of […]

Lees meer

Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

De regels voor het scheuren van grasland zijn ongewijzigd. Het gewas dat na het scheuren wordt geteeld mag alleen bemest worden als uit een grondmonster blijkt dat er onvoldoende stikstof aanwezig is om aan de behoefte van het gewas te voldoen. Dit monster moet zo laat mogelijk voor het bemesten worden genomen en niet voordat […]

Lees meer

Toeslagrechten uit Nationale Reserve bij overheidsingrijpen

Bent u het afgelopen jaar grond kwijtgeraakt aan de overheid en heeft u daardoor onvoldoende grond om alle toeslagrechten te benutten? Dan komt u misschien in aanmerking voor een aanvraag uit de Nationale Reserve 2013 vanwege overheidsinterventie. Er is sprake van overheidsinterventie als u grond moest afstaan voor landinrichtingsprojecten als gevolg van de Landinrichtingswet, stadsuitbreiding […]

Lees meer

Toeslag uitrijden ruige stalmest bij weidevogelbeheer binnen twee weken aanvragen

Als u subsidie voor (collectief) weidevogelbeheer aanvraagt, kunt u naast de normale beheerssubsidie een toeslag krijgen voor het uitrijden van ruige stalmest. Het uitrijden van ruige stalmest is toegestaan in de periode van 1 februari tot 1 september met uitzondering van de verschillende rustperiodes. Eenmalig mag, per beheereenheid, tussen de 10 en 20 ton per […]

Lees meer

Voorinvullen rundveegegevens in Gecombineerde opgave

Dienst Regelingen kan door een samenwerking met CRV en SKV vanaf dit jaar de rundveeaantallen en categorieën voorinvullen in de Gecombineerde opgave. Daarvoor is wel een machtiging van de rundveehouder nodig. In 2012 werd alleen het totale aantal dieren voorgedrukt in de Gecombineerde opgave. Als de veehouder toestemming geeft, worden dit jaar ook de aantallen […]

Lees meer

Controleer de WOZ-beschikking

Binnenkort valt de aanslag van de gemeentelijke heffingen weer in uw brievenbus. Onderdeel daarvan is de vaststelling van de waarde van de onroerende zaken (WOZ). De waardering voor 2013 gaat uit van de waarde per 1 januari 2012. Deze waarde is van belang voor diverse belastingen en heffingen: • onroerende zaakbelasting • afschrijvingspotentieel bedrijfsgebouwen • […]

Lees meer

Geen bedrijfstoeslag op niet begraasd natuurlijk grasland

Een landbouwer verzocht in 2010 om uitbetaling van zijn toeslagrechten op een negental percelen natuurlijk grasland (grasland met beperkte landbouwactiviteiten). Dienst Regelingen merkte de percelen echter niet aan als subsidiabel, omdat de landbouwer onvoldoende dieren had aangehouden om aan de begrazingseis te kunnen voldoen. De begrazingseis houdt in dat de percelen met minimaal gemiddeld over […]

Lees meer

Jaaropgave middelengebruik bloembollen

Het Productschap Tuinbouw verzoekt bloembollentelers en broeiers het totale verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie over 2012 op te geven. Komende week stuurt het productschap hiervoor jaaropgaveformulieren toe, aan bedrijven met een areaal vanaf een halve hectare bollen. De bloembollensector brengt ieder jaar het totaalverbruik van gewasbeschermingsmiddelen, mineralen en energie in beeld. Via jaarlijkse registratie […]

Lees meer

Overdracht van toeslagrechten in 2013

De overdracht van toeslagrechten (verkoop of verhuur) moet uiterlijk 31 maart 2013 gemeld worden bij Dienst Regelingen. De koper of huurder kan dan de toeslagrechten in het jaar 2013 laten uitbetalen. De melding kan ingediend worden via Mijn Dossier. Indien men de melding op papier wil doen, moet uiterlijk 27 maart een formulier opgevraagd worden […]

Lees meer

Gehuurde grond op afstand telt wel mee, mestboetes herroepen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft de mestboetes geschrapt die door Dienst Regelingen waren opgelegd aan zeven veehouders uit de provincie Utrecht. De betreffende veehouders hadden in 2007 via een bemiddelaar een aantal percelen grasland gehuurd in de provincies Friesland en Noord-Holland. Deze percelen hadden de veehouders opgegeven in hun Gecombineerde opgave. […]

Lees meer

Wijziging in identificatie en registratie schapen en geiten

Schapen en geiten moeten binnen zes maanden na de geboorte voorzien worden van twee oormerken. De oormerken moeten eerder aangebracht worden als de dieren verplaatst worden naar een ander UBN. Ook was dit het geval als een dier verplaatst werd over de openbare weg vanaf een leeftijd van één week. In de praktijk worden lammeren […]

Lees meer

Niet uitbetaald toeslagrecht is wel benut

Een landbouwer beschikte over een drietal toeslagrechten. In 2009 benutte hij deze toeslagrechten niet. In maart 2010 droeg hij twee toeslagrechten over aan zijn zoon. In de Gecombineerde opgave 2010 vroeg hij uitbetaling aan van zijn resterende toeslagrecht door een maïsperceel met een oppervlakte van 1,06 ha op te geven. Dienst Regelingen stelde de bedrijfstoeslag […]

Lees meer

Strengere eisen brandveiligheid stallen

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangekondigd dat veestallen voortaan brandveiliger gebouwd moeten worden. Daartoe zal de bouwregelgeving aangepast worden. Eisen In het Bouwbesluit zal onder de categorie lichte industrie een aparte subcategorie voor het bedrijfsmatig houden van dieren geïntroduceerd worden. De regelgeving voor deze categorie wordt op de volgende onderdelen aangescherpt: – Bij nieuwbouw […]

Lees meer

Korting op subsidie bij ontbreken gewasbeschermingsplan

Agrariërs die bij een controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen gewasbeschermingsplan kunnen laten zien, worden gekort op hun subsidie. Het ontbreken van een plan wordt vanaf dit jaar gezien als een ernstige overtreding en kan daarmee van invloed zijn op de inkomenssteun die de ondernemer uit Brussel krijgt. Voor het ontvangen van […]

Lees meer

Uitstel grondbemonstering en opstellen bemestingsplan tot 1 maart

Voor derogatie moet de oppervlakte landbouwgrond minstens een keer in de vier jaar bemonsterd worden. Door de vorst in de afgelopen periode is het niet altijd mogelijk om dit vóór 1 februari 2013 te doen. Er is daarom uitstel verleend tot 1 maart 2013. De analyseresultaten moeten vóór 1 maart 2013 op het bedrijf aanwezig […]

Lees meer

Kabinet wil stelsel van mestverwerking voortzetten

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven het door het vorige kabinet aangekondigde beleid te willen voortzetten. Mestverwerkingsplicht De staatssecretaris stelt aan de Tweede Kamer voor de mestverwerkingsplicht zo spoedig mogelijk in te voeren, omdat zij deze maatregel noodzakelijk acht om het stelsel van gebruiksnormen te ontlasten. Er […]

Lees meer
Pagina 44 van 44