Agrarisch nieuws

Overdracht van toeslagrechten in 2013

De overdracht van toeslagrechten (verkoop of verhuur) moet uiterlijk 31 maart 2013 gemeld worden bij Dienst Regelingen. De koper of huurder kan dan de toeslagrechten in het jaar 2013 laten uitbetalen. De melding kan ingediend worden via Mijn Dossier. Indien men de melding op papier wil doen, moet uiterlijk 27 maart een formulier opgevraagd worden […]

Lees meer

Gehuurde grond op afstand telt wel mee, mestboetes herroepen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft de mestboetes geschrapt die door Dienst Regelingen waren opgelegd aan zeven veehouders uit de provincie Utrecht. De betreffende veehouders hadden in 2007 via een bemiddelaar een aantal percelen grasland gehuurd in de provincies Friesland en Noord-Holland. Deze percelen hadden de veehouders opgegeven in hun Gecombineerde opgave. […]

Lees meer

Wijziging in identificatie en registratie schapen en geiten

Schapen en geiten moeten binnen zes maanden na de geboorte voorzien worden van twee oormerken. De oormerken moeten eerder aangebracht worden als de dieren verplaatst worden naar een ander UBN. Ook was dit het geval als een dier verplaatst werd over de openbare weg vanaf een leeftijd van één week. In de praktijk worden lammeren […]

Lees meer

Niet uitbetaald toeslagrecht is wel benut

Een landbouwer beschikte over een drietal toeslagrechten. In 2009 benutte hij deze toeslagrechten niet. In maart 2010 droeg hij twee toeslagrechten over aan zijn zoon. In de Gecombineerde opgave 2010 vroeg hij uitbetaling aan van zijn resterende toeslagrecht door een maïsperceel met een oppervlakte van 1,06 ha op te geven. Dienst Regelingen stelde de bedrijfstoeslag […]

Lees meer

Strengere eisen brandveiligheid stallen

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangekondigd dat veestallen voortaan brandveiliger gebouwd moeten worden. Daartoe zal de bouwregelgeving aangepast worden. Eisen In het Bouwbesluit zal onder de categorie lichte industrie een aparte subcategorie voor het bedrijfsmatig houden van dieren geïntroduceerd worden. De regelgeving voor deze categorie wordt op de volgende onderdelen aangescherpt: – Bij nieuwbouw […]

Lees meer

Korting op subsidie bij ontbreken gewasbeschermingsplan

Agrariërs die bij een controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen gewasbeschermingsplan kunnen laten zien, worden gekort op hun subsidie. Het ontbreken van een plan wordt vanaf dit jaar gezien als een ernstige overtreding en kan daarmee van invloed zijn op de inkomenssteun die de ondernemer uit Brussel krijgt. Voor het ontvangen van […]

Lees meer

Uitstel grondbemonstering en opstellen bemestingsplan tot 1 maart

Voor derogatie moet de oppervlakte landbouwgrond minstens een keer in de vier jaar bemonsterd worden. Door de vorst in de afgelopen periode is het niet altijd mogelijk om dit vóór 1 februari 2013 te doen. Er is daarom uitstel verleend tot 1 maart 2013. De analyseresultaten moeten vóór 1 maart 2013 op het bedrijf aanwezig […]

Lees meer

Kabinet wil stelsel van mestverwerking voortzetten

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven het door het vorige kabinet aangekondigde beleid te willen voortzetten. Mestverwerkingsplicht De staatssecretaris stelt aan de Tweede Kamer voor de mestverwerkingsplicht zo spoedig mogelijk in te voeren, omdat zij deze maatregel noodzakelijk acht om het stelsel van gebruiksnormen te ontlasten. Er […]

Lees meer
Pagina 44 van 44