Agrarisch nieuws

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2023

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum moet alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid bieden om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier […]

Lees meer

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het kabinet heeft ingrijpende aanvullende maatregelen aangekondigd op het afgelopen najaar gepubliceerde 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Deze aanvullende maatregelen zijn volgens haar nodig om de doelen ten aanzien van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Nitraatrichtlijn en de landbouwopgave van de Kaderrichtlijn Water te behalen. Met deze aanvulling moet tevens derogatie binnengehaald worden. Met de nieuwe maatregelen kan […]

Lees meer

Equivalente maatregel akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toe­pas­sen van de equi­va­lente maatregel ‘hogere opbrengsten’. Dit houdt in dat extra stikstofbemesting wordt toegestaan bij de teelt van suikerbie­ten, zaaiuien, maïs, wintertar­we, zomertarwe, win­tergerst, zomergerst, bloemkool, broccoli, prei, sla­soorten (1e teelt), andijvie (1e teelt), winterpeen­/was­peen of bepaalde consumptie- en […]

Lees meer

Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen

Een landbouwer exploiteerde tot 2020 zijn landbouwbedrijf als eenmanszaak. In de jaren 2015 tot 2019 ontving hij jaarlijks de extra hectarebetaling voor jonge landbouwers, welke betaling maximaal vijf jaar wordt verstrekt aan een jonge landbouwer. Per 1 januari 2020 ging hij een vennootschap onder firma (VOF) aan met zijn echtgenote. In de Gecombineerde opgave 2020 […]

Lees meer

Subsidie voor zeldzame melkkoeien

De subsidieregeling voor zeldzame melkkoeien wordt van 1 tot en met 31 maart 2022 opengesteld. De regeling geldt ook voor melkkoeien behorend tot een dubbeldoeltype met zeldzame kleurslagen. Welke runderen? De subsidie wordt alleen verstrekt voor een melkkoe, namelijk een vrouwelijk rund dat tenminste eenmaal heeft gekalfd en wordt gemolken. De melk wordt geleverd aan […]

Lees meer

Stroken/akkerranden en het mestbeleid

Landbouwers leggen soms (bloemrijke) stroken/akkerranden aan langs bouwland, bijvoorbeeld om aan de verplichting van ecologisch aandachtsgebied te voldoen of omdat de strook toch onvoldoende productief is voor de teelt van gewassen en men hier subsidie voor krijgt vanuit het ANLb of de gemeente. Maar wat zijn de gevolgen voor het mestbeleid? ANLb-akkerrand Wanneer de strook […]

Lees meer

Fiscus maakt normen verpachting landbouwgrond 2021 bekend

Particulieren die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. Deze waardering valt voor het jaar 2021 gemiddeld hoger uit, zo blijkt uit cijfers die door de Belastingdienst eerder bekend zijn gemaakt. Verpachte grond De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering van landbouwgrond. De cijfers hebben betrekking op verpachte […]

Lees meer

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw: werkkapitaalregeling

Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw is bedoeld om agrarische ondernemers te stimuleren versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering. Onderdelen omschakelprogramma Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: Investeringsfonds Subsidieregeling bedrijfsplannen voor omschakeling Subsidieregeling demonstratiebedrijven Werkkapitaalregeling Het investeringsfonds is medio 2021 middels een pilot in werking getreden. De subsidieregelingen zijn […]

Lees meer

Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras

Wanneer op zand- en lössgrond, in de periode van 1 februari tot en met 10 mei, direct na het vernietigen van grasland, er maïs, consumptie- of fabrieksaardappelen wordt geteeld, wordt de stikstofgebruiksnorm met 65 kg per ha aardappelen verlaagd en met 85 kg per ha maïs. Het is dan niet meer nodig een scheur­monster te […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief februari 2022

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie februari 2022) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Openstelling fosfaatbank in 2022

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit jaar open te stellen, zodat grondgebonden (jonge) landbouwers die een ontheffing ontvangen, daarvan per 1 januari 2023 gebruik kunnen maken. De minister wil de fosfaatbank niet extra toespitsen op de biologische landbouw of bedrijven die op een andere manier extra inspanningen doen om te […]

Lees meer

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bo­vengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbie­ten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moeten zelf of via een ge­specialiseerd sorteerbedrijf aan de verwerkende in­dus­trie geleverd worden. Zij maakt van de tarwe en gerst pro­duc­ten voor menselijke of dierlijke consump­tie en van […]

Lees meer

Per 1 februari subsidie OVK voor land- en tuinbouw aanvragen

De subsidieregeling vanwege corona voor ongedekte vaste kosten (OVK) voor de land- en tuinbouw is verruimd en ook opengesteld voor het vierde kwartaal van 2021. De subsidie voor deze termijn kan worden aangevraagd van 1 februari 2022 tot en met 31 maart 2022. Aanvullende voorziening Omdat het steunmaximum voor land- en tuinbouwbedrijven volgens de TVL […]

Lees meer

Pilot mineralenconcentraat voortgezet

Tot en met 2022 wordt onderzocht welke voordelen mineralenconcentraat (verwerkte dierlijke mest) heeft voor de landbouw en welke uitwerking het heeft op het milieu. Een vaste groep producenten doet mee aan het onderzoek. Gebruikers kunnen zich nog aanmelden, voordat het mineralenconcentraat wordt uitgevoerd. Deelnemende producenten Alleen producenten die zich voor het onderzoek hebben aangemeld en […]

Lees meer

Melden uitrijden waterverdunde mest

Drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag al enkele jaren niet langer op de grond (tussen het gras) worden uitgereden, maar moet in de grond worden gebracht. Hierop is een uitzondering gemaakt voor het uitrijden van met water verdunde mest op klei- of veengrond. Voorwaarden Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: De mest wordt verdund uitgereden op klei- […]

Lees meer

Landbouwnormen 2021 bekend

De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2021 bekendgemaakt. Met behulp van deze normen kan de agrarische sector de winst voor 2021 berekenen. Onderdeel van de landbouwnormen zijn de normen voor uw privégebruik. OnderverdelingDe landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, land- en tuinbouw en zaken waarop wordt afgeschreven, zoals landbouwmachines. Er is per sector […]

Lees meer

Bedrijfsadresgegevens PAS-meldingen moeten openbaar gemaakt worden

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de bedrijfsadresgegevens in zogenoemde PAS-meldingen openbaar maken. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 januari 2022. Locatiegegevens omvatten ook bedrijfsadresgegevens. De minister kan niet volstaan met alleen het openbaar maken van de zogenoemde coördinatiepunten van de emissiebronnen. In […]

Lees meer

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden. Onder voorwaarden kan men een vrijstelling krijgen voor het bovengronds aanwenden van rundveedrijfmest (diercategorieën 100, 101, 102, 104 en 120) op grasland. De mest moet afkomstig zijn van het eigen bedrijf en mag alleen op grasland aangewend worden dat tot het bedrijf behoort. Voorwaarden vrijstelling 2022 Aan […]

Lees meer

Wijzigingen IKB Varken per 1 februari

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorschriften van IKB Varken. Ook de Algemene Voorwaarden, Certificeringscriteria en Erkenningsvoorwaarden worden gewijzigd. De belangrijkste wijzingen zijn: De norm om 1% van de aanwezige dierplaatsen te reserveren als ziekenboeg wordt losgelaten. Wel moet aangetoond kunnen worden dat een herstelruimte gemaakt kan worden om bijvoorbeeld zieke, gewonde of […]

Lees meer

Melden maïspercelen op zand- en lössgrond

Op bouw- en grasland mag vanaf 16 februari drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden. Er geldt een uitzondering voor bouwland (waarop dus geen gras als hoofdteelt staat), gelegen op zand- en lössgronden, waarop maïs geteeld gaat worden. In dat geval is het uitrijden van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib pas vanaf 16 maart toegestaan. Grasland of […]

Lees meer
Pagina 5 van 17