Agrarisch nieuws

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden. Indien men na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas teelt en men dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijken dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in de grond te laag is voor de stikstofbehoefte van […]

Lees meer

Begrazingsovereenkomst is geen geldige gebruikstitel

Voor de uitbetaling van betalingsrechten is niet alleen van belang dat men het voor uitbetaling opgegeven perceel in gebruik heeft voor landbouwactiviteiten, maar ook dat men over een geldige gebruikstitel beschikt. Of hiervan sprake is, is regelmatig een discussiepunt in procedures. Zo ook in onderstaande zaak. Een stichting gaf in de Gecombineerde opgave onder meer […]

Lees meer

Te lang drasplas kost landbouwer geld

Landbouwpercelen komen alleen in aanmerking voor uitbetaling van betalingsrechten als er geen sprake is van noemenswaardige hinder voor de uitoefening van de landbouwactiviteiten. Dit is het geval indien de niet-landbouwactiviteiten niet langer duren dan 90 dagen per kalenderjaar. Een langere duur dan 90 dagen is toegestaan als de niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden in het kader van contracten […]

Lees meer

Regels uitrijden mest resterend uitrijdseizoen

Bouwland Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan, indien: uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid, die in elk geval acht weken blijft staan; uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor […]

Lees meer

Extra mogelijkheid aanvraag voorschot basis- en vergroeningsbetaling

In de maand juni bestond de mogelijkheid een voorschot aan te vragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. Landbouwers die daar geen gebruik van hebben gemaakt, kunnen in de periode 4 tot en met 24 augustus 2021 alsnog een voorschot aanvragen. De Minister van LNV biedt deze extra mogelijkheid in verband met de […]

Lees meer

Rechtbank wijst handhavend optreden tegen PAS-melder af

Wanneer bedrijven zich niet houden aan de (milieu)regels, kunnen belanghebbenden een verzoek tot handhaving indienen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag zal in de regel handhavend moeten optreden, tenzij er concreet zicht bestaat op legalisering of als handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot daarmee te dienen belangen. Milieuverenigingen dienen de laatste tijd regelmatig […]

Lees meer

Inspraak voortaan verplicht bij verlenen natuurvergunningen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 14 juli 2021 bepaald dat overheden inspraak moeten bieden voordat zij beslissen op een aanvraag voor een natuurvergunning. Die verplichting volgt uit de Europese Habitatrichtlijn en het Verdrag van Aarhus. Verschillende overheden bieden op dit moment al inspraak, maar dit is voortaan […]

Lees meer

Subsidieregeling glastuinbouw uitgebreid

Ondernemers in de glastuinbouw krijgen meer subsidiemogelijkheden voor het besparen van energie. Hiertoe wordt de bestaande subsidiefaciliteit EHG uitgebreid. Energie-efficiëntie Via de subsidieregeling Investeringen in energie glastuinbouw (EHG) krijgt de glastuinbouw subsidie als in nieuwe machines en installaties voor energiebesparing wordt geïnvesteerd. Ondernemers en samenwerkingsverbanden van ondernemers krijgen maximaal 25% van de kosten vergoed die […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief juni 2021

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie juni 2021) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief maart 2021

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie maart 2021) te openen Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Actuele rekenmodule waarde going concern agrarische sector

De Belastingdienst heeft een rekenmodule gepubliceerd waarmee de waarde van een agrarisch bedrijf kan worden berekend voor de erf- en schenkbelasting. De rekenmodule is een actuele versie van een al bestaande. Goingconcernwaarde Met de rekenmodule kan de goingconcernwaarde van een agrarisch bedrijf worden berekend. Dit is kort gezegd de waarde van een bedrijf als het […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief februari 2021

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie februari 2021) te openen Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief Stikstof januari 2021

In deze extra agrarische nieuwsbrief omtrent Stikstof informeren wij u over de stand van zaken qua regelgeving en de belangrijkste aandachtspunten voor de veehouderijbedrijven. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief Stikstof te openen. Let op! Gecombineerde opgave 2021 Op percelen die niet uiterlijk 15 februari aangemeld zijn, is in het betreffende jaar geen maisteelt toegestaan. […]

Lees meer

Belastingdienst maakt landbouwnormen bekend

De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2020 gepubliceerd. Met behulp van deze normen kunt u als agrarisch ondernemer de winstaangifte voor 2020 samenstellen. Onderdeel van de landbouwnormen zijn de normen voor uw privégebruik. Onderverdeling De landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, land- en tuinbouw en zaken waarop wordt afgeschreven, zoals landbouwmachines. Er is […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief november 2020

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie november) 2020 te openen Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

175 miljoen euro beschikbaar voor duurzamere landbouw

Het kabinet trekt de komende jaren tientallen miljoenen uit om boeren en tuinders om te laten schakelen naar een duurzamere manier van produceren. Hiervoor komen subsidieregelingen en een investeringsfonds beschikbaar. In totaal stelt minister Schouten (LNV) € 175 miljoen beschikbaar voor dit ‘Omschakelprogramma duurzame landbouw’. Omschakelfonds De omschakeling naar een stikstofarme(re) en duurzame landbouw is […]

Lees meer

Vrijwillige opkoopregeling agrarische bedrijven gestart

Voor agrarische bedrijven die binnen tien kilometer van een Natura-2000 gebied gevestigd zijn én een hoge stikstofuitstoot hebben, komt een extra mogelijkheid om hun bedrijf te verkopen. Provincies hebben budget gekregen om deze ondernemingen aan te kopen. Vanaf 3 november 2020 is hiervoor € 100 miljoen beschikbaar, voorwaarde voor de aankoop is dat de veehouderijlocatie […]

Lees meer

Meer tijd voor definitieve coronategemoetkoming land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwondernemers krijgen nogmaals meer tijd om een verzoek in te dienen tot definitieve vaststelling van de ‘Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers’. De tegemoetkoming is bedoeld om schade vanwege de coronacrisis te compenseren.   Problemen met opslag De tegemoetkoming betreft de sierteelt, de voedingstuinbouw en de telers van fritesaardappelen. De geleden schade is een gevolg […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief oktober 2020

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie oktober 2020) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Extra tijd definitieve coronasteun land- en tuinbouw tot 31 oktober

Land- en tuinbouwondernemers krijgen extra tijd, namelijk tot 31 oktober 2020, om een verzoek in te dienen tot definitieve vaststelling van de ‘Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers’. Deze tegemoetkoming is bedoeld om schade vanwege de coronacrisis te compenseren. Problemen met opslag De tegemoetkoming betreft de sierteelt, de voedingstuinbouw en de telers van fritesaardappelen. De geleden schade […]

Lees meer
Pagina 6 van 14