Agrarisch nieuws

Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet

Dijken (waterkeringen) tellen niet zonder meer mee voor de Meststoffenwet en de uitbetaling van betalingsrechten. Vanaf dit jaar tellen primaire waterkeringen niet meer volledig mee voor de Meststoffenwet. Primaire waterkeringen Primaire waterkeringen zijn zeedijken en dijken langs grote waterwegen en meren. De hoofdfunctie  is waterkering en geen landbouw. De beschikkingsmacht en het exclusieve gebruiksrecht  liggen […]

Lees meer

Fosfaatrechten komen toe aan opfokker

De rechtbank heeft onlangs in een zaak tussen een melkveehouder en jongvee-opfokker geoordeeld dat de fosfaatrechten geheel toekomen aan de opfokker. De melkveehouder had zijn jongvee tussen maart 2015 en maart 2017 laten opfokken door de jongvee-opfokker. Daarna  beëindigde hij de opfokovereenkomst. De melkveehouder vroeg de opfokker nee te werken aan het indienen van het […]

Lees meer

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

Zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, hebben mogelijk recht op een compensatie van € 5.600 bruto. Deze compensatie kan vanaf 15 mei tot en met 30 september 2018 aangevraagd worden bij het UVW. Vrouwelijke zelfstandigen die voor 7 mei 2005 bevielen, konden een beroep doen op een WAZ-uitkering. Op […]

Lees meer

Nieuwe biologische verordening

Het Europese Parlement heeft ingestemd met een nieuwe verordening over biologische productie en etikettering. Deze verordening  gaat  op 1 januari 2021 in en moet ervoor zorgen dat alleen biologische producten van hoge kwaliteit in de EU worden verkocht en de biologische productie wordt gestimuleerd. De belangrijkste punten uit de verordening zijn: Elk biologisch bedrijf zal […]

Lees meer

Bepaal waarde going concern agrarisch bedrijf met rekenhulp

Met de rekenhulp van de Belastingdienst kunnen agrariërs voor de periode 2016 tot en met 2017 de waarde going concern van hun bedrijf bepalen. Deze waarde is nodig om de schenk- en erfbelasting te kunnen bepalen. Recent is de online tool aangevuld met het jaar 2017.   Als een bedrijf is geschonken of nagelaten, moet […]

Lees meer

Valt hagelschade onder stormverzekering?

Op 23 juni 2016 werd het zuidoosten van ons land getroffen door storm en zware buien (zgn. supercell), waardoor veel schade ontstond aan onder meer gebouwen. Veel verzekeraars weigerden de schade te vergoeden, omdat zij stelden dat de schade het gevolg was van hagel en niet van directe schade door de storm. Inmiddels zijn er […]

Lees meer

Fosfaatrechten deels voor uitschaarder

Een melkveehouder (hierna: uitschaarder) schaarde in 2015, 2016 en 2017 steeds in de periode 15 mei tot en met 15 oktober (vijf maanden) jongvee uit aan een andere veehouder (hierna: inschaarder). In het I&R-systeem werden de pinken geregistreerd op het UBN-nummer van de inschaarder. In 2015 bedroeg het aantal uitgeschaarde pinken 38 stuks. In het […]

Lees meer

Fosfaatrechten deels voor uitschaarder

Een melkveehouder (hierna: uitschaarder) schaarde in 2015, 2016 en 2017 steeds in de periode 15 mei tot en met 15 oktober (vijf maanden) jongvee uit aan een andere veehouder (hierna: inschaarder). In het I&R-systeem werden de pinken geregistreerd op het UBN-nummer van de inschaarder. In 2015 bedroeg het aantal uitgeschaarde pinken 38 stuks. In het […]

Lees meer

Aanpassing geurreductiepercentages combiluchtwassers

Bij uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij is er een maximum voor de geurbelasting die het bedrijf mag veroorzaken op een voor geur gevoelig object (meestal een nabijgelegen woning). Het toetsingskader staat in de Wet geurhinder en veehouderij en het Activiteitenbesluit Milieubeheer. De geurbelasting is afhankelijk van het toegepaste stalsysteem en eventueel aanwezige emissiereducerende technieken. […]

Lees meer

Aanpassing geurreductiepercentages combiluchtwassers

Bij uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij is er een maximum voor de geurbelasting die het bedrijf mag veroorzaken op een voor geur gevoelig object (meestal een nabijgelegen woning). Het toetsingskader staat in de Wet geurhinder en veehouderij en het Activiteitenbesluit Milieubeheer. De geurbelasting is afhankelijk van het toegepaste stalsysteem en eventueel aanwezige emissiereducerende technieken. […]

Lees meer

Vijf btw-categorieën voor agrarische producten

Agrarisch ondernemers die voorheen gebruik maakten van de landbouwregeling krijgen nu te maken met de verplichte aangifte omzetbelasting. Om het terugvragen van btw te vergemakkelijken, heeft de Werkgroep Landelijke Landbouwnormen van de Belastingdienst vijf categorieën in het leven geroepen waarop de herziening omzetbelasting van toepassing is. Vanaf 1 januari 2018 is na bijna 50 jaar […]

Lees meer

Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten

De afgelopen maanden heeft er overleg plaatsgevonden tussen organisaties uit de vleesveesector en het Ministerie van LNV over het fosfaatrechtenstelsel en de consequenties voor zoogkoeienhouders. Deze sector heeft niet bijgedragen aan de overschrijding van het fosfaatplafond, maar wordt wel geconfronteerd met het feit dat vrouwelijk jongvee onder de definitie melkvee valt. De Minister van LNV […]

Lees meer

Derogatie met twee jaar verlengd

Het Nitraatcomité heeft op 4 april een positief advies gegeven aan de Europese Commissie over een verlenging van de derogatie aan Nederland met twee jaar (2018 en 2019). De commissie kan de derogatie nu conform het voorstel vaststellen. Het duurt nog een aantal weken voordat de definitieve derogatiebeschikking wordt afgegeven. Hoofdlijnen nieuwe derogatie De nieuwe […]

Lees meer

Voorstel verlenging derogatie met twee jaar

De Europese Commissie stelt voor om de derogatie met twee jaar te verlengen tot 31 december 2019. Het voorstel zal op 4 april 2018 worden besproken en in stemming worden gebracht in het Nitraatcomité. Voorwaarden Volgens het voorstel blijven de voorwaarden gelijk. In hoofdlijnen: Derogatie geldt alleen voor graasdierenmest. De oppervlakte grasland moet minimaal 80% […]

Lees meer

Ophokplicht pluimvee deels ingetrokken

Dit jaar zijn er verschillende uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in de Europese Unie geweest. De verwachting is dat het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven de komende maand zal afnemen Eieren van vrije-uitloopbedrijven moeten worden afgewaardeerd tot scharreleieren na zestien weken ophokken. Deze termijn verloopt op 30 maart. In een kamerbrief van 27 maart […]

Lees meer

Aanmelding stikstofdifferentiatie tot 15 mei

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bo­vengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbie­ten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moet men zelf of via een ge­specialiseerd sorteerbedrijf aan de verwerkende in­dus­trie leveren. Zij maakt van de tarwe en gerst pro­ducten voor menselijke of dierlijke consumptie en van […]

Lees meer

Gecombineerde opgave en akkerbouwonderzoek

Telers van granen, aardappelen en suikerbieten kunnen via de Gecombineerde opgave de Brancheorganisatie (B)) Akkerbouw machtigen om toegang te krijgen tot de areaalgegevens die zij aan RVO.nl melden. Met deze machtiging kan de teler eenvoudig voldoen aan zijn verplichting tot registratie en gegevensverstrekking voor het opleggen van financiële bijdragen voor de financiering van het programma […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief maart 2018

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie maart 2018) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina aanmelden. […]

Lees meer

Bezwaar tegen intrekking POR-ontheffing

Diverse varkens- en pluimveehouders zijn gedupeerd door het intrekken van de ontheffingsregeling productierechten (POR). De Rechtbank Den Haag heeft op 1 maart j.l. een uitspraak gedaan in een kort geding dat een aantal ontheffingshouders en belangenorganisatie hadden aangespannen tegen de Staat. De rechtbank verklaarde de vordering tot verlenging van de POR-regeling niet-ontvankelijk, omdat ontheffingshouders de […]

Lees meer

Graasdierpremie

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen. Voorwaarden De graasdierpremie is niet gekoppeld aan betalingsrechten en kan dus los aangevraagd worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Er is sprake van een […]

Lees meer
Pagina 6 van 8