Agrarisch nieuws

Eisen afromingsvrije overdracht fosfaatrechten in een samenwerking

Bij een overdracht van fosfaatrechten geldt een afroming van 20%. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is dat de overdracht afromingsvrij kan plaatsvinden bij een inbreng in een bedrijf waar de inbrenger/vervreemder van het fosfaatrecht zelf deel van is. Wanneer er met betrekking tot de overdracht sprake is van een constructie/bedrijfsstructuur met hoofdzakelijk als […]

Lees meer

Tegemoetkoming kosten PAS-melders

De PAS-melders die zich hebben aangemeld voor legalisatie van hun melding en daarvoor vervolgens diverse gegevens hebben aangeleverd bij RVO, kunnen vanaf 15 november 2021 een tegemoetkoming aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt. Naast de kosten van de oorspronkelijk ingediende melding hebben zij nogmaals kosten moeten maken voor de aanmelding tot legalisatie […]

Lees meer

Subsidie voor ontwikkeling innovatieve stalsystemen

Veehouders die een nieuwe techniek of maatregel hebben bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen, kunnen subsidie krijgen om de innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. De subsidie kan aangevraagd worden van 22 november 2021 tot en met 14 februari 2022, 17.00 uur. De aanvraag moet ingediend worden samen met een onderzoeksorganisatie. Voor wie? De subsidie […]

Lees meer

Uitbetaling directe betalingen GLB 2021

De directe betalingen GLB bestaan uit de basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie. De uitbetalingen over het jaar 2021 vinden tussen 1 december 2021 en 30 juni 2022 plaats. Basis- en vergroeningsbetaling De beslissingen op de aanvragen voor de basis- en vergroeningsbetalingen worden tussen half november 2021 en 30 juni […]

Lees meer

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

De Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen is per 1 november 2021 in werking getreden. Het doel van de wet is om de positie van de landbouwer in de keten te versterken. De wet schrijft voor welke specifieke handelingen onrechtmatig zijn. Onrechtmatige handelingen Tot de onrechtmatige handelingen van de afnemer jegens de leverancier behoren onder […]

Lees meer

Pas op bij verhuur gebouwen

Voor landbouwers die hun activiteiten hebben afgebouwd, is het vaak lastig een invulling te vinden voor de bedrijfsgebouwen. Het kan interessant zijn om de gebouwen te verhuren. Maar let wel op: het verhuren van gebouwen voor agrarisch gebruik valt onder de pachtwetgeving. Ongeacht welke ‘titel’ wordt gegeven aan de overeenkomst, zodra gebouwen (of grond) in […]

Lees meer

Subsidie voor groen-economisch herstel

Na de uitbraak van COVID-19 is in 2020 het Economisch Herstelfonds (EHF) ingesteld. Dit Europese fonds is bedoeld als tegemoetkoming voor de landbouwsector en het platteland. Nederland ontvangt voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 52,4 miljoen uit dit fonds. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van […]

Lees meer

Inschrijving UBO-register voor 27 maart 2022

Als gevolg van Europese regels zijn veel ondernemingen verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben (zogenaamde UBO’s) in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Dit register heeft als doel het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. De registratieplicht geldt onder meer voor BV’s, maatschappen, vennootschappen onder firma’s en commanditaire vennootschappen, maar niet […]

Lees meer

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor bij inzet gewasbeschermingsmiddelen

Wie een gewasbeschermingsmiddel voor profes­sio­neel gebruik inzet, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermings­monitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden na de teelt worden afge­rond. In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daad­werkelijk getroffen maatregelen gedurende het teelt­seizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbe­strijding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over […]

Lees meer

Strenge eisen Milieulijst niet altijd fataal

Als u milieuvriendelijk investeert, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en voor de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Voor deze faciliteiten gelden vaak zeer specifieke eisen. Die mogen echter niet onevenredig zwaar uitpakken, aldus de rechtbank Zeeland-West-Brabant. MIA Als een bedrijfsmiddel voor de MIA in aanmerking komt, betekent dit dat u een percentage […]

Lees meer

Regionale mestafzetovereenkomst: wordt aan de voorwaarden voldaan?

Een van de mogelijkheden om aan de mestverwerkingsverplichting te voldoen, is om het gehele mestoverschot middels een of meer regionale mestafzetovereenkomsten (RMO) af te voeren naar een of meer landbouwbedrijven in de regio. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Het bedrijfsoverschot bedraagt in het desbetreffende jaar niet meer dan 25% van de productie. De locatie waar […]

Lees meer

Strengere aanpak van stalbranden

De minister van LNV komt met een aangescherpte aanpak om het aantal stalbranden terug te brengen. Streefdoel is een halvering van het aantal dodelijke stalbranden en dodelijke dierlijke slachtoffers per sector in 2026 ten opzichte van 2020. Hogere brandveiligheidseisen bij grote veehouderijen Er zullen hogere brandveiligheidseisen worden gesteld aan grote veehouderijen. Hieronder wordt verstaan bedrijven […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief oktober 2021

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie oktober 2021) te openen Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Geen vergoeding faunaschade voor gronden met beperkingen

De meeste inheemse vogels en zoogdieren zijn in Nederland beschermd. Sommigen van die dieren kunnen echter schade veroorzaken aan landbouwgewassen of vee (faunaschade). Wanneer er sprake is van faunaschade, kan een grondgebruiker mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. BIJ12 behandelt tegemoetkomingsaanvragen namens de provincies. Belangrijk is dat aanvraag voor een tegemoetkoming binnen zeven werkdagen […]

Lees meer

Tijdelijk aanvullend belastinguitstel

De invordering van belastingschulden door de Belastingdienst is weer op gang gekomen. Maar de Belastingdienst komt nu alsnog met een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (uitstel) tot en met 31 januari 2022. Dit kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Voor wie? De tegemoetkoming geldt voor ondernemers die tot en met 30 september 2021 gebruik hebben gemaakt van […]

Lees meer

Rechtbank twijfelt over effectiviteit emissiearme stallen

Opnieuw heeft een rechtbank in een zaak aangaande een natuurvergunning twijfels over de effectiviteit van emissiearme stalsystemen. Het ging in dit geval om een melkveebedrijf in de provincie Utrecht dat wou uitbreiden en de hogere ammoniakemissie wou compenseren door een emissiearm stalsysteem toe te passen (intern salderen). Enkele milieuorganisaties stelden beroep in tegen de door […]

Lees meer

Uitstel inzaaien vanggewas na mais

De minister van LNV heeft besloten de uiterste inzaaidatum van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond voor dit jaar te verschuiven naar 31 oktober onder de voorwaarde dat het vanggewas binnen drie etmalen na de maïsoogst wordt ingezaaid. Gezien het natte en koude voorjaar en de natte zomer is maïs op vele plekken […]

Lees meer

Subsidie voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar biologische of natuurinclusieve landbouw. Eén van de onderdelen van het Omschakelprogramma is het stimuleren van bedrijven die reeds […]

Lees meer

Subsidie voor opstellen bedrijfsplan omschakeling

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar biologische of natuurinclusieve landbouw. Eén van de onderdelen van het Omschakelprogramma is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij […]

Lees meer

Vrijstellingsregeling zoogkoeien

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaat­rechten. Voor vrouwelijk jongvee van zoogkoeien dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaat­rechten beschikken. Deze rechten zijn ook nodig voor stierkalveren tot 1 jaar die bestemd zijn om fokstier voor de melkveehouderij te worden. Voorwaarden deelname vrijstellingsregeling Zoogkoeienhouders kunnen onder de […]

Lees meer
Pagina 7 van 17