Agrarisch nieuws

Bij uitzondering vergunningsplicht bemesten en beweiden?

De minister van LNV gaat er van uit dat alleen bij uitzondering een natuurvergunning nodig is voor beweiden en bemesten. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De Rechtbank Overijssel oordeelde op 29 juli 2021 dat voor bemesten en beweiden geldt dat wanneer deze activiteit planologisch was toegestaan op de referentiedatum er […]

Lees meer

Aanvullende acties mest nodig?

Het seizoen van uitrijden van mest is inmiddels voorbij. De hoeveelheden aangewende meststoffen, de kern van het gebruiksnormenstelsel, liggen daarmee vast. Maar het is raadzaam om te kijken of er dit jaar nog aanvullende acties noodzakelijk zijn. Dier- en fosfaatrechten Het is ook raadzaam tijdig te bekijken of de gemiddelde dieraantallen passen binnen de beschikbare […]

Lees meer

Voorraadwaardering bij gebruiksnormencontroles

Bij controles op de naleving van de mestgebruiksnormen gaat RVO in principe uit van de mestvoorraden en de gehalten zoals deze zijn opgegeven in de opgave aanvullende gegevens. De gehalten van de eindvoorraad mest moeten bepaald worden op basis van de best beschikbare gegevens. In eerste instantie moeten de gehalten gehanteerd worden van de mest […]

Lees meer

Steunmaatregelen Corona stoppen per 1 oktober

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de generieke steunmaatregelen die de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De economie herstelt zich goed, de werkeloosheid is laag en de contactbeperkende maatregelen zijn […]

Lees meer

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Daarbij is het belangrijk de termijnen goed in de gaten te houden. Mogelijkheden Wanneer niet gekozen is voor onderzaai, zijn er nog de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: Direct aansluitend aan de teelt van maïs en […]

Lees meer

Stevige maatregelen in ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

De minister van LNV stelt in het ontwerp van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2022 – 2025 een aantal stevige maatregelen voor om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Ze wil onder meer bouwplannen verduurzamen door een verplichte rotatie met rustgewassen en het meer toepassen van vanggewassen. Ook wordt voorgesteld om vanaf 2023 […]

Lees meer

Pilot grondfonds stikstofaanpak

De minister van LNV werkt aan het vanuit Bureau Beheer Landbouwgronden uitzetten van een leenfaciliteit van € 100 miljoen om gronden, die vrijkomen bij het vrijwillig opkopen van agrarische ondernemingen, te verwerven en voor hernieuwde inzet gericht te verkopen. De pilot zal gebruikt worden om de realisatie van de verschillende grote beleidsopgaven in het landelijk […]

Lees meer

Opkoopregelingen veehouderijbedrijven

De minister van LNV trekt de komende jaren bijna € 1,5 miljard uit voor twee maatregelen uit het pakket maatregelen van de structurele aanpak stikstof, namelijk de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (Lbv) en de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO).  Het doel van beide regelingen is om de kwaliteit van natuurgebieden te vergroten door […]

Lees meer

Voorwaarden legalisatie PAS-meldingen

Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Omgevingswet moet de minister van LNV tezamen met de provincies zorgen voor het legaliseren van projecten waarvoor ten tijde van het PAS geen natuurvergunning nodig was vanwege hun geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Die projecten zijn door een uitspraak van de Raad van State op 29 […]

Lees meer

Vrijwillige stikstofmaatregelen melkveehouderij

De minister van LNV heeft na overleg met de melkveesector drie managementmaatregelen op sectorniveau aangekondigd die de stikstofemissie op de melkveebedrijven verder moeten verlagen. De individuele melkveehouders hebben de vrijheid om te bepalen welke maatregelen en in welke mate het beste op hun bedrijf geïmplementeerd kunnen worden. Het is aan de melkveesector om met elkaar […]

Lees meer

Wijziging regels stalemissies biologisch pluimvee en varkens

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Dit besluit maakt onderdeel uit van het nieuwe stelsel Omgevingswet, welke volgens de laatste planning 1 juli 2022 wordt ingevoerd. In het besluit zijn grenswaarden opgenomen voor de emissie van ammoniak en fijnstof vanuit stallen. Er is een uitzondering opgenomen […]

Lees meer

Welke mogelijkheden biedt de Stikstofbank?

Vanwege het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven lastig om een natuurvergunning te krijgen. Als één van de oplossingen hebben de provincies gezamenlijk een Stikstofbank ontwikkeld. Dit registratiesysteem moet een extra mogelijkheid bieden om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten. Het gaat daarbij om projecten waarvan de stikstofuitstoot zich in kleine hoeveelheden […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief augustus 2021

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie augustus 2021) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Referentiesituatie beweiden en bemesten bij natuurvergunningen

Op 29 juli 2021 heeft de Rechtbank Overijssel een uitspraak gedaan over beweiden en bemesten in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze uitspraak bevat een paar belangrijke conclusies. Twee milieuverenigingen hadden de Provincie Overijssel verzocht handhavend op te treden tegen de ammoniakdepositie op omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden als gevolg van de stalgebouwen van een […]

Lees meer

Vergoeding schade door onrechtmatige intrekking fosfaatrechten

Veel veehouders hebben schade geleden door een onrechtmatige intrekking van fosfaatrechten. Zij kregen eerst een aantal fosfaatrechten toegekend, die vervolgens (bijvoorbeeld op grond van de ‘Beleidsregel fosfaatrechten jongvee’) weer geheel of gedeeltelijk werden ingetrokken. Na bezwaar/beroep werd de intrekking weer ongedaan gemaakt. De betreffende veehouders liepen daardoor schade op omdat zij extra rechten hadden moeten […]

Lees meer

Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwbedrijven die door de coronamaatregelen de vaste kosten niet kunnen betalen en al de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd, kunnen extra steun krijgen met de Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK). Het aanvragen is nog mogelijk tot en met 31 augustus 2021. Hoogte vergoeding De OVK vergoedt 70% van […]

Lees meer

Beroep op overmacht

Indien door uitzonderlijke omstandigheden, zoals extre­me weersomstandigheden, overlijden of dier- of plan­tenziekte niet voldaan kan worden aan de voorwaar­den voor uitbetaling van betalingsrechten, vergroe­nings­betaling, extra betaling jonge landbou­wers of graasdierpremie, kan een beroep gedaan worden op over­macht. Dit kan verder bijvoorbeeld ook als niet tijdig een vanggewas ingezaaid kan worden na de oogst van de […]

Lees meer

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden. Indien men na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas teelt en men dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijken dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in de grond te laag is voor de stikstofbehoefte van […]

Lees meer

Begrazingsovereenkomst is geen geldige gebruikstitel

Voor de uitbetaling van betalingsrechten is niet alleen van belang dat men het voor uitbetaling opgegeven perceel in gebruik heeft voor landbouwactiviteiten, maar ook dat men over een geldige gebruikstitel beschikt. Of hiervan sprake is, is regelmatig een discussiepunt in procedures. Zo ook in onderstaande zaak. Een stichting gaf in de Gecombineerde opgave onder meer […]

Lees meer

Te lang drasplas kost landbouwer geld

Landbouwpercelen komen alleen in aanmerking voor uitbetaling van betalingsrechten als er geen sprake is van noemenswaardige hinder voor de uitoefening van de landbouwactiviteiten. Dit is het geval indien de niet-landbouwactiviteiten niet langer duren dan 90 dagen per kalenderjaar. Een langere duur dan 90 dagen is toegestaan als de niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden in het kader van contracten […]

Lees meer
Pagina 8 van 17