Agrarisch nieuws

Nieuwe kaarten met kabels en leidingen beschikbaar

In de Nederlandse bodem liggen veel kabels en leidingen. Om schade bij graafwerkzaamheden te voorkomen, bestaat de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Deze heet ook wel de grondroerdersregeling. Iedereen die mechanische graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, moet een graafmelding doen bij het Kadaster. Voor agrarische ondernemers geldt hiervoor een uitzondering als zij tot 50 centimeter diep graven. […]

Lees meer

Fiscale behandeling fosfaatrechten nog onduidelijk

Op 1 januari 2018 treedt zeer waarschijnlijk het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking. Op dit moment is er echter nog geen akkoord bereikt tussen de landbouwsector en de Belastingdienst over de fiscale behandeling van deze rechten. Dit betekent vooralsnog dat er niet kan worden afgeschreven over aangekochte fosfaatrechten. Melkveehouders die fosfaatrechten verkopen dienen […]

Lees meer

Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten. Dit betreft regels voor de driftreductie en de teeltvrije zones. Driftreductie Er moeten maatregelen worden genomen om de drift van gewasbeschermingsmiddelen met 75% te beperken. Deze driftreductie moet voortaan op het gehele perceel worden gerealiseerd, ongeacht de afstand tot het […]

Lees meer

Aanmelden voorlichtingsochtend fosfaatrechten

Geachte relatie, Hierbij nodigen wij u uit voor onze informatieve voorlichtingsochtend op maandag 18 december 2017. Het thema is fosfaatrechten en alles wat hiermee te maken heeft. Programma –  Fosfaatrechten per 1-1-2018 en nu? –  Met welke wetgeving en eisen heeft u al te maken? En wat komt erbij? –  Zijn er nog praktische oplossingen? – […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief december 2017

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie december 2017) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina aanmelden. […]

Lees meer

Overgangsregeling bij beëindiging btw-landbouwregeling

Per 1 januari 2018 wordt de btw-landbouwregeling afgeschaft. Bent u agrarisch ondernemer (veehouder, tuinbouwer of bosbouwer) dan moet u vanaf dat moment btw berekenen over uw leveringen en diensten, voor zover u dat nu nog niet doet. Om u meer voorbereidingstijd te geven, versoepelt het kabinet de overgang. Let op! De afschaffing van de btw-landbouwregeling […]

Lees meer

Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

Vanaf 1  januari 2018 moeten Glastuinbouwbedrijven gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren. De ingangsdatum is onlangs definitief vastgesteld. Drainwater, drainagewater of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie, dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, moet voorafgaand aan het lozen door een zuiveringsvoorziening worden geleid die ten minste 95% van de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen, uit het […]

Lees meer

Versoepeling regels vrije-uitloopeieren bij ophokplicht

Vrije-uitloopeieren raakten hun status na twaalf weken kwijt bij het instellen van een ophokplicht na een uitbraak van vogelgriep. Vanaf dat moment moesten de eieren als scharreleieren worden afgezet, wat tot forse verliezen voor de betreffende bedrijven leidde. Gezien de bezorgdheid van de pluimveehouders over potentiële economische verliezen en de kans op nieuwe, langdurige uitbraken […]

Lees meer

Diverse brieven vanuit Belastingdienst (Logius)

Verzorgen wij uw aangifte inkomstenbelasting (IB)? Zoals u al enkele jaren van ons gewend bent, hebben wij de belastingdienst recent verzocht om de beschikbare gegevens over uw aangifte IB 2017 en toeslagen 2018 in te kunnen zien. Dat verzoek moet jaarlijks gebeuren. De komende tijd zult u vanuit de Belastingdienst/dienst Logius brieven ontvangen over: – de vooraf […]

Lees meer

Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen

Jonge landbouwers die investeringssubsidie willen aanvragen via de Jonge Landbouwersregeling (openstelling vanaf 4 december a.s.) of via de Gecombineerde opgave betalingsrechten willen aanvragen uit de Nationale reserve en/of in aanmerking willen komen voor de extra hectarebetaling, moeten bij samenwerkingsverbanden (bijv. maatschap of VOF) voldoen aan de eis van blokkerende zeggenschap. Dit betekent dat zij ondernemingsbeslissingen […]

Lees meer

Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen

Een kalvermester sloot in 2008 een integratieovereenkomst af met een kalverintegratie voor het mesten van kalveren. Daarvoor kreeg hij een vaste vergoeding per kalf. Volgens de overeenkomst kwam de bedrijfstoeslag, voor zover betrekking hebbend op de kalveren (de voormalige slachtpremie), toe aan de integratiehouder. In 2012 ontstond er echter een geschil tussen partijen over de […]

Lees meer

Gebruik en verantwoording van spuiwater

In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid hoe omgegaan moet worden met het spuiwater uit luchtwassers in de mestwetgeving. Gebruik als meststof Spuiwater is een afvalstof en mag alleen als meststof worden gebruikt, indien de luchtwasser wordt genoemd in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Hierin worden luchtwassers met een chemische wasstap en luchtwassers met […]

Lees meer

Bijeenkomst afschaffing BTW landbouwregeling

Welke gevolgen heeft de afschaffing van de BTW landbouwregeling voor u? Het grootste gevolg is dat u vanaf volgend jaar BTW moet afdragen over uw omzet. Dat zal in veel gevallen 6% zijn, maar het tarief is 21% als u bijvoorbeeld een werktuig verkoopt. Aan de andere kant mag u de BTW op uw inkopen […]

Lees meer

Zicht op derogatie, fosfaatrechten ingevoerd

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat Nederland zicht heeft op het verkrijgen van derogatie. De gesprekken hierover met de Europese Commissie verlopen constructief. Maar er moeten nog wel een aantal stappen worden gezet, waardoor definitieve besluitvorming naar verwachting pas rond april 2018 zal plaatsvinden. […]

Lees meer

Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat de uitspraak van het Gerechtshof over het fosfaatreductieplan grote gevolgen heeft voor de betrokken melkveebedrijven. Zij wil echter niet tegemoetkomen aan de bedrijven die hangende de procedures geen gevolg hebben gegeven aan de Regeling fosfaatreductieplan en daardoor met heffingen worden geconfronteerd. Daarmee zouden deze bedrijven […]

Lees meer

Subsidieregeling jonge landbouwers in december opengesteld

Jonge landbouwers kunnen vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies. Dat betekent dat elke provincie een eigen subsidieverordening en openstellingsbesluit kent met mogelijk afwijkende voorwaarden. Jonge landbouwer Er is sprake van een jonge landbouwer indien men jonger […]

Lees meer

Cultuurgrondvrijstelling voor grasland?

Als agrariër kunt u voor de WOZ-waardering voor grasvelden de cultuurgrondvrijstelling krijgen. Aan welke eisen moet u voldoen en hoe berekent u deze vrijstelling? Vrijstelling cultuurgrond De Wet-WOZ kent een vrijstelling voor de ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond. Dit voor zover die cultuurgrond niet de ondergrond vormt van gebouwde eigendommen […]

Lees meer

Staat wint hoger beroep fosfaatreductieplan

Het Gerechtshof Den Haag heeft de Staat op alle punten gelijk gegeven in het door haar ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake de Regeling fosfaatreductieplan. Dit betekent dat de betrokken melkveehouders niet langer vrijgesteld zijn van dit plan. Volgens het hof had het melkveehouders duidelijk had moeten zijn dat een ongeremde […]

Lees meer

Weiden van schapen bij derden

Voor het (tijdelijk) weiden van schapen bij derden zijn er twee mogelijkheden: uitscharen; gebruik grond tijdelijk overdragen. Uitscharen In dit geval schaart de schapenhouder de dieren uit en doet hij een melding in het I.&R.-systeem. De inschaarder (tijdelijk houder) doet een aanvoermelding. De inschaarder moet dus een UBN hebben voor de diersoort schapen en geiten. […]

Lees meer

Geen verlenging POR-regeling varkens- en pluimveehouderij

Varkens- en pluimveehouders konden bij uitbreidingen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling). Zij hoefden dan maar voor 50% van de uitbreiding dierrechten te verwerven, waar tegenover stond dat het gehele bedrijfsoverschot (van alle diersoorten) verwerkt moest worden. De verleende ontheffingen gelden tot 31 december 2017. De staatssecretaris van Economische […]

Lees meer
Pagina 8 van 44