Agrarisch nieuws

Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat de uitspraak van het Gerechtshof over het fosfaatreductieplan grote gevolgen heeft voor de betrokken melkveebedrijven. Zij wil echter niet tegemoetkomen aan de bedrijven die hangende de procedures geen gevolg hebben gegeven aan de Regeling fosfaatreductieplan en daardoor met heffingen worden geconfronteerd. Daarmee zouden deze bedrijven […]

Lees meer

Subsidieregeling jonge landbouwers in december opengesteld

Jonge landbouwers kunnen vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies. Dat betekent dat elke provincie een eigen subsidieverordening en openstellingsbesluit kent met mogelijk afwijkende voorwaarden. Jonge landbouwer Er is sprake van een jonge landbouwer indien men jonger […]

Lees meer

Cultuurgrondvrijstelling voor grasland?

Als agrariër kunt u voor de WOZ-waardering voor grasvelden de cultuurgrondvrijstelling krijgen. Aan welke eisen moet u voldoen en hoe berekent u deze vrijstelling? Vrijstelling cultuurgrond De Wet-WOZ kent een vrijstelling voor de ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond. Dit voor zover die cultuurgrond niet de ondergrond vormt van gebouwde eigendommen […]

Lees meer

Staat wint hoger beroep fosfaatreductieplan

Het Gerechtshof Den Haag heeft de Staat op alle punten gelijk gegeven in het door haar ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake de Regeling fosfaatreductieplan. Dit betekent dat de betrokken melkveehouders niet langer vrijgesteld zijn van dit plan. Volgens het hof had het melkveehouders duidelijk had moeten zijn dat een ongeremde […]

Lees meer

Weiden van schapen bij derden

Voor het (tijdelijk) weiden van schapen bij derden zijn er twee mogelijkheden: uitscharen; gebruik grond tijdelijk overdragen. Uitscharen In dit geval schaart de schapenhouder de dieren uit en doet hij een melding in het I.&R.-systeem. De inschaarder (tijdelijk houder) doet een aanvoermelding. De inschaarder moet dus een UBN hebben voor de diersoort schapen en geiten. […]

Lees meer

Geen verlenging POR-regeling varkens- en pluimveehouderij

Varkens- en pluimveehouders konden bij uitbreidingen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling). Zij hoefden dan maar voor 50% van de uitbreiding dierrechten te verwerven, waar tegenover stond dat het gehele bedrijfsoverschot (van alle diersoorten) verwerkt moest worden. De verleende ontheffingen gelden tot 31 december 2017. De staatssecretaris van Economische […]

Lees meer

Geen herziening omzetbelasting op fokdieren mogelijk

Wanneer men voor de omzetbelasting overstapt van de landbouwregeling naar de gangbare btw-regeling, kan men op grond van de herzieningsregeling om (gedeeltelijke) teruggaaf van omzetbelasting verzoeken over voor de overstapdatum verrichte investeringen (machines, gebouwen) en bepaalde goederen en diensten (bijv. voorraden). Op dit moment is er nog een discussie met de Belastingdienst over de  teruggave […]

Lees meer

Extra aftrek voor milieuvriendelijke tractor

Als u investeert in een milieuvriendelijke tractor, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en / of de Vamil. Wat is dat en wat levert het op? Milieu-investeringaftrek De milieu-investeringsaftrek is een extra aftrek op de winst, die u krijgt als u bepaalde milieuvriendelijke investeringen doet. Hoeveel de extra aftrek is, hangt af […]

Lees meer

Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten

Indien men op 2 juli 2015 melkvee (melkkoeien en/of jongvee) had uitgeschaard, worden de fosfaatrechten geheel toegekend aan de inschaarder. Dit terwijl de uitgeschaarde dieren in de stalperiode weer terug waren op het bedrijf van de uitschaarder. Feitelijk krijgt de uitschaarder te weinig rechten en de inschaarder te veel. Voorbeeld Een melkveehouder schaarde in 2015 […]

Lees meer

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

De minister van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippenmest met een fipronilgehalte boven 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand. Met het vaststellen van de norm voor fipronil in mest […]

Lees meer

Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op 13 oktober 2017 is het ontwerp van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd. Hierin staan de maatregelen die Nederland wil nemen in de periode 2018 tot en met 2021. Hoofddoel is om de waterkwaliteitsproblemen die worden veroorzaakt door uit de landbouw afkomstige nutriënten stikstof en fosfaat verder te verminderen in de lijn met de doelen […]

Lees meer

Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie na mestscheiding gewijzigd. De bemonstering zal door een onafhankelijke monsternemer moeten plaatsvinden. De leverancier of vervoerder moet ervoor zorgen dat de onafhankelijke monsternemer bij het laden (of lossen) aanwezig is. Partijbemonstering Onder strikte voorwaarden is partijbemonstering mogelijk. Onder meer mag […]

Lees meer

Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgesteld en gepubliceerd. De belangrijkste punten in dit akkoord over landbouw zijn: Het kabinet wil de komende twee jaar € 200 miljoen uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden. Er wordt de komende twee jaar € 75 miljoen […]

Lees meer

Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Een landbouwer verzocht in 2012 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor in de Gecombineerde opgave in totaal 120,06 ha op. RVO.nl  corrigeerde echter de oppervlakte van vijf percelen en stelde in 2013 de totale oppervlakte vast op 118,10 ha (primaire besluit) . De landbouwer maakte hiertegen geen bezwaar, omdat de financiële consequenties van […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie oktober 2017) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina aanmelden. […]

Lees meer

Afschaffing BTW-landbouwregeling

Op Prinsjesdag is bekend geworden dat de BTW-landbouwregeling vanaf 1 januari 2018 zo goed als zeker wordt afgeschaft. Het voorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen en kan dus nog wijzigen. Wij gaan ervan uit dat het voorstel zal worden aangenomen. Bent u vanaf 1 januari a.s. btw-plichtig met uw bedrijf? Dan heeft dit gevolgen […]

Lees meer

Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code

Percelen met een bepaald natuurbeheertype (bijv. kruiden- en faunarijk grasland of vochtig hooiland) werden door RVO.nl uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten, omdat volgens haar op deze percelen voornamelijk niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden. Enkele maanden geleden heeft de rechter echter geoordeeld dat het natuurbeheertype een ongeschikt criterium vormt voor de bepaling of deze percelen subsidiabel […]

Lees meer

Plattelandswoning kan ontwikkeling landbouwbedrijf belemmeren

Wanneer een bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf wordt bewoond door een derde (burger) is dit in beginsel in strijd met het bestemmingsplan. Aangezien veel burgers in een bedrijfswoning wonen, is getracht dit op te lossen door de invoering van de Wet Plattelandswoning in 2013. Deze wet maakt het mogelijk dat voormalige bedrijfswoningen legaal worden bewoond […]

Lees meer

Begrazing door dieren is nog geen beheer van grond

Een veehouder dreef een landbouwbedrijf, te weten de handel en fokkerij van vooral zoogkoeien, ooien en vleesvee. In mei 2011 vroeg hij met zijn Gecombineerde opgave uitbetaling van de toeslagrechten aan. Hiervoor gaf hij ruim 800 hectare op, waaronder diverse percelen van publieke lichamen (o.a. een gemeente). Medio 2012 werd de bedrijfstoeslag vastgesteld op ruim […]

Lees meer

Overname fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten

Bij overname van een bedrijf in de periode 2 juli 2015 tot het moment van inwerkingtreding van het stelsel van fosfaatrechten, kan het overnemende bedrijf ook de fosfaatrechten overnemen. Het bedrijf van de overdrager zal dan wel op het moment van inwerkingtreding van het stelsel beëindigd moeten zijn (uitgeschreven bij Kamer van Koophandel). In dit […]

Lees meer
Pagina 8 van 43