Agrarisch nieuws

Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen

Jonge landbouwers die investeringssubsidie willen aanvragen via de Jonge Landbouwersregeling (openstelling vanaf 4 december a.s.) of via de Gecombineerde opgave betalingsrechten willen aanvragen uit de Nationale reserve en/of in aanmerking willen komen voor de extra hectarebetaling, moeten bij samenwerkingsverbanden (bijv. maatschap of VOF) voldoen aan de eis van blokkerende zeggenschap. Dit betekent dat zij ondernemingsbeslissingen […]

Lees meer

Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen

Een kalvermester sloot in 2008 een integratieovereenkomst af met een kalverintegratie voor het mesten van kalveren. Daarvoor kreeg hij een vaste vergoeding per kalf. Volgens de overeenkomst kwam de bedrijfstoeslag, voor zover betrekking hebbend op de kalveren (de voormalige slachtpremie), toe aan de integratiehouder. In 2012 ontstond er echter een geschil tussen partijen over de […]

Lees meer

Gebruik en verantwoording van spuiwater

In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid hoe omgegaan moet worden met het spuiwater uit luchtwassers in de mestwetgeving. Gebruik als meststof Spuiwater is een afvalstof en mag alleen als meststof worden gebruikt, indien de luchtwasser wordt genoemd in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Hierin worden luchtwassers met een chemische wasstap en luchtwassers met […]

Lees meer

Bijeenkomst afschaffing BTW landbouwregeling

Welke gevolgen heeft de afschaffing van de BTW landbouwregeling voor u? Het grootste gevolg is dat u vanaf volgend jaar BTW moet afdragen over uw omzet. Dat zal in veel gevallen 6% zijn, maar het tarief is 21% als u bijvoorbeeld een werktuig verkoopt. Aan de andere kant mag u de BTW op uw inkopen […]

Lees meer

Zicht op derogatie, fosfaatrechten ingevoerd

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat Nederland zicht heeft op het verkrijgen van derogatie. De gesprekken hierover met de Europese Commissie verlopen constructief. Maar er moeten nog wel een aantal stappen worden gezet, waardoor definitieve besluitvorming naar verwachting pas rond april 2018 zal plaatsvinden. […]

Lees meer

Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat de uitspraak van het Gerechtshof over het fosfaatreductieplan grote gevolgen heeft voor de betrokken melkveebedrijven. Zij wil echter niet tegemoetkomen aan de bedrijven die hangende de procedures geen gevolg hebben gegeven aan de Regeling fosfaatreductieplan en daardoor met heffingen worden geconfronteerd. Daarmee zouden deze bedrijven […]

Lees meer

Subsidieregeling jonge landbouwers in december opengesteld

Jonge landbouwers kunnen vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies. Dat betekent dat elke provincie een eigen subsidieverordening en openstellingsbesluit kent met mogelijk afwijkende voorwaarden. Jonge landbouwer Er is sprake van een jonge landbouwer indien men jonger […]

Lees meer

Cultuurgrondvrijstelling voor grasland?

Als agrariër kunt u voor de WOZ-waardering voor grasvelden de cultuurgrondvrijstelling krijgen. Aan welke eisen moet u voldoen en hoe berekent u deze vrijstelling? Vrijstelling cultuurgrond De Wet-WOZ kent een vrijstelling voor de ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond. Dit voor zover die cultuurgrond niet de ondergrond vormt van gebouwde eigendommen […]

Lees meer

Staat wint hoger beroep fosfaatreductieplan

Het Gerechtshof Den Haag heeft de Staat op alle punten gelijk gegeven in het door haar ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake de Regeling fosfaatreductieplan. Dit betekent dat de betrokken melkveehouders niet langer vrijgesteld zijn van dit plan. Volgens het hof had het melkveehouders duidelijk had moeten zijn dat een ongeremde […]

Lees meer

Weiden van schapen bij derden

Voor het (tijdelijk) weiden van schapen bij derden zijn er twee mogelijkheden: uitscharen; gebruik grond tijdelijk overdragen. Uitscharen In dit geval schaart de schapenhouder de dieren uit en doet hij een melding in het I.&R.-systeem. De inschaarder (tijdelijk houder) doet een aanvoermelding. De inschaarder moet dus een UBN hebben voor de diersoort schapen en geiten. […]

Lees meer

Geen verlenging POR-regeling varkens- en pluimveehouderij

Varkens- en pluimveehouders konden bij uitbreidingen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling). Zij hoefden dan maar voor 50% van de uitbreiding dierrechten te verwerven, waar tegenover stond dat het gehele bedrijfsoverschot (van alle diersoorten) verwerkt moest worden. De verleende ontheffingen gelden tot 31 december 2017. De staatssecretaris van Economische […]

Lees meer

Geen herziening omzetbelasting op fokdieren mogelijk

Wanneer men voor de omzetbelasting overstapt van de landbouwregeling naar de gangbare btw-regeling, kan men op grond van de herzieningsregeling om (gedeeltelijke) teruggaaf van omzetbelasting verzoeken over voor de overstapdatum verrichte investeringen (machines, gebouwen) en bepaalde goederen en diensten (bijv. voorraden). Op dit moment is er nog een discussie met de Belastingdienst over de  teruggave […]

Lees meer

Extra aftrek voor milieuvriendelijke tractor

Als u investeert in een milieuvriendelijke tractor, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en / of de Vamil. Wat is dat en wat levert het op? Milieu-investeringaftrek De milieu-investeringsaftrek is een extra aftrek op de winst, die u krijgt als u bepaalde milieuvriendelijke investeringen doet. Hoeveel de extra aftrek is, hangt af […]

Lees meer

Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten

Indien men op 2 juli 2015 melkvee (melkkoeien en/of jongvee) had uitgeschaard, worden de fosfaatrechten geheel toegekend aan de inschaarder. Dit terwijl de uitgeschaarde dieren in de stalperiode weer terug waren op het bedrijf van de uitschaarder. Feitelijk krijgt de uitschaarder te weinig rechten en de inschaarder te veel. Voorbeeld Een melkveehouder schaarde in 2015 […]

Lees meer

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

De minister van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippenmest met een fipronilgehalte boven 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand. Met het vaststellen van de norm voor fipronil in mest […]

Lees meer

Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op 13 oktober 2017 is het ontwerp van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd. Hierin staan de maatregelen die Nederland wil nemen in de periode 2018 tot en met 2021. Hoofddoel is om de waterkwaliteitsproblemen die worden veroorzaakt door uit de landbouw afkomstige nutriënten stikstof en fosfaat verder te verminderen in de lijn met de doelen […]

Lees meer

Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie na mestscheiding gewijzigd. De bemonstering zal door een onafhankelijke monsternemer moeten plaatsvinden. De leverancier of vervoerder moet ervoor zorgen dat de onafhankelijke monsternemer bij het laden (of lossen) aanwezig is. Partijbemonstering Onder strikte voorwaarden is partijbemonstering mogelijk. Onder meer mag […]

Lees meer

Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgesteld en gepubliceerd. De belangrijkste punten in dit akkoord over landbouw zijn: Het kabinet wil de komende twee jaar € 200 miljoen uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden. Er wordt de komende twee jaar € 75 miljoen […]

Lees meer

Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Een landbouwer verzocht in 2012 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor in de Gecombineerde opgave in totaal 120,06 ha op. RVO.nl  corrigeerde echter de oppervlakte van vijf percelen en stelde in 2013 de totale oppervlakte vast op 118,10 ha (primaire besluit) . De landbouwer maakte hiertegen geen bezwaar, omdat de financiële consequenties van […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie oktober 2017) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina aanmelden. […]

Lees meer
Pagina 8 van 43