Agrarisch nieuws

Agrarische avond 2018

Voor onze agrarische relaties organiseren wij een informatieve voorlichtingsavond inzake het belang van grond en bijbehorende pachtvormen en de actuele ontwikkelingen op mestbeleid op donderdagavond 1 februari 2018. Programma – Welk belang heeft grond en de gebruikstitel? – Pachtvormen – 6e actieprogramma, voorstellen leiden tot acties akkerbouwers – Fosfaatrechten, meer melken per koe? – Grondgebondenheid – Overige […]

Lees meer

Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden voor melkvee. In de wetgeving is een knelgevallenregeling opgenomen voor de volgende categorieën: bedrijven met een minimaal 5% lagere veebezetting op 2 juli 2015 door bijzondere omstandigheden (bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband of een bloed- of aanverwant […]

Lees meer

Afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen

Vanaf het boekjaar 2017 gelden er fiscale afschrijvingsnormen voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen die op of na 1 januari 2017 in gebruik zijn genomen. Bij gebroken boekjaren moeten deze normen gebruikt worden voor investeringen die na aanvang van het boekjaar 2017/2018 in gebruik zijn genomen. Het gaat daarbij om ‘nieuw gebouwd’. Daarvan is evenzeer sprake in […]

Lees meer

Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveebedrijven

Sinds 1 januari 2016 gold de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. De regels uit deze AMvB zijn per 1 januari 2018 opgenomen in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Nieuw ten opzichte van de AMvB is een knelgevallen- en vrijstellingsregeling. Knelgevallenregeling Bedrijven kunnen er belang bij hebben dat het melkveefosfaatoverschot in 2014 zo hoog mogelijk wordt vastgesteld […]

Lees meer

Mestverwerkingspercentages in 2018 ongewijzigd

Jaarlijks worden de percentages verplichte mestverwerking vastgesteld op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte van fosfaat binnen de Nederlandse landbouw. De Minister van LNV heeft voor het jaar 2018 dezelfde percentages vastgesteld als die in 2017 gelden, namelijk 59% voor regio Zuid, 52% voor regio Oost en 10% voor regio […]

Lees meer

Btw-landbouwregeling per 1 januari afgeschaft

De btw-landbouwregeling wordt met ingang van 1 januari 2018 afgeschaft. Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018, waarin deze afschaffing was opgenomen. Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (hierna landbouwers) gaan met ingang van 1 januari 2018 de normale btw-regels gelden. Dat betekent dat alle landbouwers een btw-administratie moeten […]

Lees meer

Fosfaat en stikstof in eindvoorraad meststoffen

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven. Welke voorraden? De volgende voorraden meststoffen moeten worden doorgegeven: dierlijke mest kunstmest mineralenconcentraat spuiwater van luchtwassers dat gebruikt gaat worden als meststof op het eigen bedrijf of als meststof wordt verhandeld […]

Lees meer

Fosfaat en stikstof in eindvoorraad meststoffen

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven. Welke voorraden? De volgende voorraden meststoffen moeten worden doorgegeven: dierlijke mest kunstmest mineralenconcentraat spuiwater van luchtwassers dat gebruikt gaat worden als meststof op het eigen bedrijf of als meststof wordt verhandeld […]

Lees meer

Wel afschrijving over varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten?

Het Ministerie van Financiën heeft onlangs besloten dat er met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan worden afgeschreven op varkens- en pluimveerechten. Ook stemde het ministerie vooralsnog niet in met de mogelijkheid tot afschrijving op de investering in fosfaatrechten. Als reden hiervoor noemde het Ministerie dat in de mestwetgeving geen einddatum is vastgesteld […]

Lees meer

Geen afschrijving varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten

Het Ministerie van Financiën heeft besloten dat er met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan worden afgeschreven op varkens- en pluimveerechten. Ook stemt het ministerie vooralsnog niet in met de mogelijkheid tot afschrijving op de investering in fosfaatrechten. De reden hiervoor is dat in de mestwetgeving geen einddatum is vastgesteld voor deze rechtenstelsels. […]

Lees meer

Plan van aanpak welzijn geitenlammeren

Er is een plan van aanpak opgesteld om het welzijnsniveau van alle geitenlammeren te verbeteren. Aanleiding hiervoor is de hoge sterfte van met name geitenbokjes op sommige bedrijven. Melkgeitenhouders zullen worden aangesproken op de sterfte tot 21 dagen na de geboortemelding in het I&R-systeem, ook als de lammeren zijn afgevoerd naar een bokkenmesterij of opfokbedrijf. […]

Lees meer

Nieuwe kaarten met kabels en leidingen beschikbaar

In de Nederlandse bodem liggen veel kabels en leidingen. Om schade bij graafwerkzaamheden te voorkomen, bestaat de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Deze heet ook wel de grondroerdersregeling. Iedereen die mechanische graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, moet een graafmelding doen bij het Kadaster. Voor agrarische ondernemers geldt hiervoor een uitzondering als zij tot 50 centimeter diep graven. […]

Lees meer

Fiscale behandeling fosfaatrechten nog onduidelijk

Op 1 januari 2018 treedt zeer waarschijnlijk het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking. Op dit moment is er echter nog geen akkoord bereikt tussen de landbouwsector en de Belastingdienst over de fiscale behandeling van deze rechten. Dit betekent vooralsnog dat er niet kan worden afgeschreven over aangekochte fosfaatrechten. Melkveehouders die fosfaatrechten verkopen dienen […]

Lees meer

Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten. Dit betreft regels voor de driftreductie en de teeltvrije zones. Driftreductie Er moeten maatregelen worden genomen om de drift van gewasbeschermingsmiddelen met 75% te beperken. Deze driftreductie moet voortaan op het gehele perceel worden gerealiseerd, ongeacht de afstand tot het […]

Lees meer

Aanmelden voorlichtingsochtend fosfaatrechten

Geachte relatie, Hierbij nodigen wij u uit voor onze informatieve voorlichtingsochtend op maandag 18 december 2017. Het thema is fosfaatrechten en alles wat hiermee te maken heeft. Programma –  Fosfaatrechten per 1-1-2018 en nu? –  Met welke wetgeving en eisen heeft u al te maken? En wat komt erbij? –  Zijn er nog praktische oplossingen? – […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief december 2017

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie december 2017) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina aanmelden. […]

Lees meer

Overgangsregeling bij beëindiging btw-landbouwregeling

Per 1 januari 2018 wordt de btw-landbouwregeling afgeschaft. Bent u agrarisch ondernemer (veehouder, tuinbouwer of bosbouwer) dan moet u vanaf dat moment btw berekenen over uw leveringen en diensten, voor zover u dat nu nog niet doet. Om u meer voorbereidingstijd te geven, versoepelt het kabinet de overgang. Let op! De afschaffing van de btw-landbouwregeling […]

Lees meer

Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

Vanaf 1  januari 2018 moeten Glastuinbouwbedrijven gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren. De ingangsdatum is onlangs definitief vastgesteld. Drainwater, drainagewater of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie, dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, moet voorafgaand aan het lozen door een zuiveringsvoorziening worden geleid die ten minste 95% van de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen, uit het […]

Lees meer

Versoepeling regels vrije-uitloopeieren bij ophokplicht

Vrije-uitloopeieren raakten hun status na twaalf weken kwijt bij het instellen van een ophokplicht na een uitbraak van vogelgriep. Vanaf dat moment moesten de eieren als scharreleieren worden afgezet, wat tot forse verliezen voor de betreffende bedrijven leidde. Gezien de bezorgdheid van de pluimveehouders over potentiële economische verliezen en de kans op nieuwe, langdurige uitbraken […]

Lees meer

Diverse brieven vanuit Belastingdienst (Logius)

Verzorgen wij uw aangifte inkomstenbelasting (IB)? Zoals u al enkele jaren van ons gewend bent, hebben wij de belastingdienst recent verzocht om de beschikbare gegevens over uw aangifte IB 2017 en toeslagen 2018 in te kunnen zien. Dat verzoek moet jaarlijks gebeuren. De komende tijd zult u vanuit de Belastingdienst/dienst Logius brieven ontvangen over: – de vooraf […]

Lees meer
Pagina 8 van 44