Fosfaatproductie veestapel onder plafond, stikstofproductie erboven

Datum gepubliceerd: donderdag, 05 juli 2018 Ga terug naar het overzicht

In de derogatiebeschikking is als voorwaarde gesteld dat de mestproductie in Nederland het niveau van het jaar 2002, te weten 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat, niet overschrijdt. Uit de definitieve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2017 blijkt dat de fosfaatproductie met 6,2 miljoen kg is gedaald naar 169 miljoen kg fosfaat en daarmee onder het plafond is gebleven. De stikstofproductie is echter boven het plafond uitgekomen door een stijging met 8 miljoen kg naar 512 miljoen kg stikstof. Na correctie voor wisselende gehalten in het ruwvoer voor melkvee is de overschrijding van het stikstofplafond zeer beperkt.

Fosfaat
De fosfaatproductie van de melkveehouderij over het jaar 2017 bedroeg 86,6 miljoen kg en lag daarmee nog iets boven het sectorplafond van 84,9 miljoen kg. De productie in de pluimveehouderij was vrijwel gelijk aan het sectorplafond van 27,4 miljoen kg fosfaat. Bij de overige sectoren was sprake van een onderschrijding van de sectorplafonds.

Stikstof
De overschrijding van het stikstofplafond is geheel toe te rekenen aan de melkveehouderij. De stikstofproductie is met bijna 3% gestegen naar 303 miljoen kg stikstof, ruim hoger dan het sectorplafond van 282 miljoen kg. Als oorzaken van de toename van de stikstofproductie in de melkveehouderij noemt het CBS een daling van het aandeel snijmaïs in het rantsoen (krimp areaal en lagere hectareproductie van maïs) en een hoger aandeel stikstofrijk gras. In de overige sectoren was de stikstofproductie lager dan de sectorplafonds.

Correctie cijfers
In een kamerbrief meldt de minister van LNV echter dat er afspraken zijn gemaakt met de Europese Commissie over de wijze waarop ruwvoer meetelt bij het bepalen van de stikstof- en fosfaatproductie door melkvee. Om de uitschieters op te vangen is afgesproken dat voor wat betreft het ruwvoer in de melkveehouderij de gegevens van de afgelopen vijf jaar worden gehanteerd, waarbij de twee meest extreme waarden vervallen en van het gemiddelde over de resterende drie jaren mag worden uitgegaan. Op basis van deze gegevens was de stikstofproductie in 2017 504,8 miljoen kg en de fosfaatproductie 169 miljoen kg. Voor de stikstofproductie betekent dit dat de overschrijding zeer beperkt is. De minister ziet daarom mede gezien een geprognosticeerde stikstofproductie van 500 miljoen kg in 2018 geen aanleiding in te grijpen.