Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

Datum gepubliceerd: woensdag, 07 februari 2018 Ga terug naar het overzicht

De meeste bedrijven met melkvee hebben inmiddels een beschikking van RVO.nl ontvangen inzake de vaststelling van fosfaatrechten. Sommige bedrijven hebben echter nog geen beschikking ontvangen. Dit betreft met name bedrijven die jongvee opfokken of vleesveebedrijven met vrouwelijk jongvee. Enerzijds kunnen deze bedrijven recht hebben op fosfaatrechten op basis van het aantal gehouden runderen op 2 juli 2015 en anderzijds heeft men vanaf dit jaar fosfaatrechten nodig om deze runderen te kunnen houden.

Voor bedrijven die nog geen beschikking hebben ontvangen, maar die wel recht menen te hebben op fosfaatrechten, is het raadzaam zo spoedig mogelijk een verzoek in te dienen bij RVO.nl tot vaststelling van fosfaatrechten. Verzoeken die onredelijk laat worden ingediend, kunnen namelijk buiten behandeling worden gelaten en niet-ontvankelijk worden verklaard.

Er lopen op dit moment nog besprekingen met het Ministerie van LNV om vrouwelijk jongvee van vleesvee vrijgesteld te krijgen van fosfaatrechten. Naar verwachting zal de uitkomst echter pas over enkele maanden bekend worden. Het is raadzaam voor deze bedrijven nu toch een vaststelling van fosfaatrechten aan te vragen.

Een aanvraag tot vaststelling van fosfaatrechten kan ingediend worden via het onderdeel ‘Digitaal post versturen’ in Mijn Dossier. Bij de aanvraag zal een stallijst gevoegd moeten worden waarop aangegeven staat welke runderen volgens de aanvrager in aanmerking komen voor fosfaatrechten door bij de betreffende runderen de diercategorie (100, 101 of 102) te vermelden.