Leg referentiesituatie natuurvergunning vast

Datum gepubliceerd: donderdag, 11 november 2021 Ga terug naar het overzicht

Voor het aanvragen van natuurvergunningen is de re­ferentiesituatie van groot belang. Veelal is dat de situ­atie in 1994. In een aantal gevallen is er geen vergun­ning nodig, omdat er sprake is van intern salderen (huidige ammoniakemissie is niet hoger dan in de re­ferentiesituatie). Het is wel belangrijk om in de admini­stratie gegevens vast te leggen over de referentiesi­tuatie, zoals tekeningen van de stallen en het aantal stalplaatsen. Verleende hinderwet- of milieuvergunnin­gen of meldingen wet milieubeheer zijn vaak wel op te vragen bij de gemeente of omgevingsdienst, maar te­ke­ningen (met aantal stalplaatsen) ontbreken nogal eens. Door gegevens vast te leggen staat men sterker bij latere discussies.