Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Datum gepubliceerd: maandag, 16 oktober 2017 Ga terug naar het overzicht

Op 13 oktober 2017 is het ontwerp van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd. Hierin staan de maatregelen die Nederland wil nemen in de periode 2018 tot en met 2021. Hoofddoel is om de waterkwaliteitsproblemen die worden veroorzaakt door uit de landbouw afkomstige nutriënten stikstof en fosfaat verder te verminderen in de lijn met de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.  Op basis van dit actieprogramma zal Nederland derogatie aanvragen. Het ontwerp van het actieprogramma ligt tot en met 24 november 2017 ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze kenbaar maken.

De meest in het oog springende maatregelen zijn:

  • Vanaf medio 2018 zullen in nog aan te wijzen kwetsbare drinkwaterwinningsgebieden op zand- en lössgronden aanvullende maatregelen genomen moeten worden om te komen tot een vermindering van de nitraatuitspoeling.
  • Vanaf 2019 mag grasland op zand- en lössgrond na 10 mei tot uiterlijk 31 augustus gescheurd worden, mits aansluitend herinzaai met gras plaatsvindt.
  • Vanaf 2019 worden de eisen voor een vanggewas in of na maïs op zand- en lössgrond strenger. Men heeft dan de keuze tussen onderzaai van gras in mei/juni of inzaai van een vorstbestendig vanggewas op uiterlijk 21 september.
  • Vanaf 2021 moet rijenbemesting toegepast worden voor zowel kunstmest als dierlijke mest in maïs op zand- en lössgrond.
  • Vanaf 2021 wordt het op zuidelijke zand- en lössgronden verplicht na consumptie- of fabrieksaardappelen een vanggewas in te zaaien.
  • Vanaf 2021 moeten bij ruggenteelten op klei- en lössgrond maatregelen worden genomen om oppervlakkige afspoeling van het perceel te voorkomen.