Algemeen nieuws

Vakantie is ook ‘herhalend ritme’ bij bepaling IACK gescheiden partners

Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar gelijkelijk verdelen, hebben recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Een voorwaarde is dat de zorg gelijkelijk verdeeld is, al wijkt men daar van af tijdens vakantie. IACK De IACK is een extra heffingskorting voor alleenstaande ouders met een kind […]

Lees meer

Overstap pensioen dga van kapitaaldekkings- naar omslagstelsel toegestaan?

Als dga kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Maar als u een dergelijk pensioen nog heeft, mag u dit dan anders waarderen? En mag u dan een pensioen dat is gewaardeerd op basis van het kapitaaldekkingsstelsel waarderen op basis van het omslagstelsel? De meningen zijn verdeeld, zo bleek onlangs. Kapitaaldekkingsstelsel versus omslagstelsel […]

Lees meer

Meer belasting bij schenken of erven verhuurde woning

Wie een verhuurde woning erft of geschonken krijgt, betaalt vanaf 2023 fors meer belasting. Het kabinet wil de korting die nu nog geldt voor verhuurde woningen namelijk per 2023 afschaffen. Korting wegens verhuurde staat Voor verhuurde woningen die geschonken worden of die men erft, geldt nu nog een korting vanwege de verhuurde staat. Volgens het […]

Lees meer

Compensatie voor eHerkenning verlengd

Ondernemers die uitsluitend voor de belastingaangifte eHerkenning aan moeten schaffen, kunnen hiervoor € 24,20 per jaar aan financiële compensatie krijgen. Deze compensatieregeling wordt verlengd. EHerkenning EHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij. […]

Lees meer

Naheffing parkeerbelasting mag niet tegen volledig dagtarief

Als u uw auto parkeert en geen of te weinig parkeergeld heeft betaald, mag een gemeente u een naheffing parkeerbelasting opleggen. De hoogte van die naheffing mag echter niet gebaseerd zijn op het dagtarief dat geldt voor de betreffende parkeerlocatie, als u maximaal een uur heeft geparkeerd. Naheffing parkeerbelasting Als u fout parkeert, dus ergens […]

Lees meer

Box 3-heffing op basis van werkelijke rendement pas in 2026

In het coalitieakkoord spraken de regeringspartijen af om vanaf 2025 de box 3-heffing te laten plaatsvinden op basis van het werkelijke rendement. Deze ingangsdatum is verschoven naar 2026. Nieuw box 3-stelsel Medio april 2022 is het plan gepresenteerd om de belasting in box 3 te heffen over het werkelijke rendement. Het voorstel is om dit […]

Lees meer

Met terugwerkende kracht de bv in of uit?

Wilt u met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 uw onderneming in een bv inbrengen of uw onderneming weer uit de bv halen? Of twijfelt u hierover? Onderneem dan vóór 1 oktober 2022 actie.   De bv in Of het verstandig is om uw onderneming in een bv in te brengen, is afhankelijk van de […]

Lees meer

Fusie zonder belastingheffing met ingang van 2022? Onderneem actie

Het is, onder voorwaarden, mogelijk om de onderneming van uw bv over te dragen aan een ander lichaam zonder belastingheffing. Als u op tijd actie onderneemt, kan dat zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.   Bedrijfsfusie Van een fusie is sprake als een bedrijf wordt overgenomen of bijvoorbeeld twee bedrijven samengaan. Een fusie […]

Lees meer

Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers box 3

Diegenen die geen of te laat bezwaar maakten tegen box 3 krijgen geen rechtsherstel. Diverse media melden dat Haagse bronnen dat bevestigen. Box 3 Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is […]

Lees meer

Bijsluiter met uitleg bij naheffing btw

Veel ondernemers die een naheffing omzetbelasting krijgen, weten niet wat de reden voor de naheffing is. Daarom gaat iedere naheffing omzetbelasting voortaan vergezeld van een bijsluiter met uitleg.     Naheffing btw Een naheffing btw kan worden opgelegd als een ondernemer bijvoorbeeld vergeten is om over een bepaald tijdvak aangifte te doen. Ook kan het […]

Lees meer

Koopkrachtreparatie in 2023, maar lastenverzwaring voor het mkb

Het kabinet wil in 2023 zo’n € 15 miljard uitgeven aan maatregelen om de koopkracht te repareren. Dit melden bronnen rond het Binnenhof. De reparatie zou deels gefinancierd moeten worden door verzwaring van de lasten voor de ondernemer. Met name een stijging van het minimumloon met 10% en de verhoging van de vennootschapsbelasting over de […]

Lees meer

Inspecteur mag verzoek voorlopige aanslag niet zomaar weigeren

Als u de belastinginspecteur vraagt om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting op te leggen, kan hij dit niet zomaar weigeren. Zelfs niet als u binnen de daarvoor geldende termijn geen aangifte heeft ingediend. Voorlopige aanslag Hoeveel inkomstenbelasting u over een jaar verschuldigd bent, kan pas na afloop van het jaar exact worden vastgesteld. De inspecteur kan […]

Lees meer

Oordeel inspecteur niet nodig bij collectief bezwaar

Als er een uitspraak is gedaan in een zaak waarbij sprake is van ‘collectief bezwaar’, hoeft de inspecteur niet meer op het ingediende bezwaar te reageren. Dit besliste het Hof Den Haag onlangs in een zaak die handelde om de heffing in box 3.   Collectief bezwaar Bij massaal of collectief bezwaar legt de Belastingdienst […]

Lees meer

Vraag uiterlijk 30 september btw EU-landen terug

Deed u in 2021 zaken in EU-landen? En betaalde u daarbij btw in die EU-landen? Dan heeft u nog tot en met 30 september 2022 om deze btw terug te vragen. Digitaal verzoek U vraagt de btw uit EU-landen online terug via de Nederlandse Belastingdienst. Zij sturen uw verzoek vervolgens door naar het EU-land waar […]

Lees meer

Leg alimentatieverplichtingen nauwkeurig vast

Als echtgenoten uit elkaar gaan, bevat het echtscheidingsconvenant meestal ook een omschrijving van eventueel verschuldigde alimentatie voor de partner en/of de kinderen. Een zorgvuldige vastlegging hiervan is fiscaal van het grootste belang. Kinderalimentatie = Partneralimentatie In een zaak bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant waren de ex-echtelieden overeengekomen dat in 2017 en 2018 bedragen van € 15.000 […]

Lees meer

Coronacrisis leidt niet tot andere waardepeildatum WOZ

De datum waarop de WOZ-waarde van een pand wordt vastgesteld, wijzigt niet vanwege de coronacrisis. De overheidsmaatregelen vanwege corona zijn niet aan te merken als een specifiek voor het pand geldende, bijzondere omstandigheid. Peildatum De WOZ-waarde van een pand wordt jaarlijks vastgesteld. De peildatum is in principe 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan […]

Lees meer

Wanneer moet u verrekende btw terugbetalen?

Als ondernemer mag u zakelijk betaalde btw in beginsel verrekenen met de door u af te dragen btw. Maar als u uw facturen om welke reden dan ook niet betaalt, wanneer moet u de dan al verrekende btw weer terugbetalen? Wat zegt de wet? Volgens de wet moet u het afgetrokken bedrag weer terugbetalen op […]

Lees meer

Belastingplannen voor 2023, wat weten we al?

Traditiegetrouw horen we de derde dinsdag in september wat het kabinet voor volgend jaar in petto heeft, ook op fiscaal gebied. Wat is nu al bekend voor 2023? Tien belangrijke wijzigingen. 1. Lage Vpb-tarief over max € 200.000 Bv’s en andere rechtspersonen met een winst van meer dan € 200.000 betalen vanaf 2023 fors meer […]

Lees meer

Parkeren ‘schone’ auto vanaf volgend jaar mogelijk goedkoper

Het parkeren van een auto die geen CO2 uitstoot, kan vanaf volgend jaar goedkoper worden. Gemeenten krijgen wellicht de wettelijke mogelijkheid het parkeertarief voor deze auto’s te verlagen. Aanpassing gemeentewet Om parkeren voor auto’s zonder uitstoot goedkoper te maken, zal wel de gemeentewet moeten worden gewijzigd. Hierin is nu namelijk bepaald dat het parkeertarief afhankelijk […]

Lees meer

Minder aftrek btw notaris door rente op derdengeldenrekening

Een notaris die rente ontvangt op een derdengeldenrekening kan minder btw in aftrek brengen. Die rente vormt namelijk btw-vrijgestelde omzet, aldus een rechtbank. Derdengeldenrekening Een notaris ontving rente over het positieve saldo op de aangehouden derdengeldenrekening. Hij hoefde deze rente niet aan de rechthebbende van het tegoed op de derdengeldenrekening te vergoeden, omdat dit tegoed […]

Lees meer
Pagina 2 van 66