Stevige maatregelen in ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Datum gepubliceerd: dinsdag, 07 september 2021 Ga terug naar het overzicht

De minister van LNV stelt in het ontwerp van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2022 – 2025 een aantal stevige maatregelen voor om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Ze wil onder meer bouwplannen verduurzamen door een verplichte rotatie met rustgewassen en het meer toepassen van vanggewassen. Ook wordt voorgesteld om vanaf 2023 langs sloten bufferstroken te verplichten die niet bemest en bespoten mogen worden.

Met het actieprogramma wordt invulling gegeven aan de verplichting van de Nitraatrichtlijn om elke vier jaar aan te geven welke maatregelen genomen zullen worden om de benodigde verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te bereiken. De maatregelen moeten daarnaast bijdragen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het ontwerp van het 7e actieprogramma ligt tot 18 oktober 2021 ter consultatie. Gedurende deze periode heeft men de mogelijkheid te reageren op het ontwerp.

Rotatie met rustgewassen
Vanaf 2023 zal landelijk elke vier jaar en vanaf 2027 elke drie jaar een rustgewas geteeld moeten worden op een perceel. De wortels van een rustgewas gaan dieper de grond in en kunnen voedingstoffen dieper in de bodem opnemen. De betere bodemstructuur zorgt voor een betere bodemkwaliteit. Er zal een lagere druk van gewas-gebonden ziektes zijn en het organische stof gehalte in de bodem neemt toe. Dit vermindert de afspoeling van nutriënten en gewasbestrijdingsmiddelen richting het oppervlaktewater en bevordert het waterbergend vermogen van de bodem. Bij rustgewassen moet gedacht worden aan grassen, granen, luzerne en sorghum.

Bij graasdierbedrijven (behalve rosé-kalveren) zal vanaf 2023 minimaal 60% en vanaf 2027 minimaal 70% van het bouwplan uit rustgewassen moeten bestaan.

Vanggewassen
Op zand- en lössgrond wordt het vanaf 2023 verplicht om op 60% van het areaal vanggewassen of wintergewassen toe te passen. Vanaf 2027 is het op alle percelen op deze gronden verplicht. Het vanggewas moet voor 1 oktober ingezaaid worden, de inzaai van een wintergraan als hoofdteelt is tot 31 oktober mogelijk. Onder de wintergewassen vallen gras en wintergranen. Het is nog niet duidelijk hoe omgegaan wordt met gewassen die laat in het najaar geoogst worden, bijvoorbeeld suikerbieten.

Bufferstroken
In het ontwerp actieprogramma wordt verder voorgesteld om vanaf 2023 in het hele land langs sloten bufferstroken verplichten die niet bemest en bespoten mogen worden. Het gaat om stroken van vijf meter breed langs ecologisch kwetsbare waterlopen en KRW-waterlichamen en twee meter breed langs overige watervoerende wateren. Hierbij geldt een maximum van 5% van het areaal van een perceel. De bufferstroken tellen niet mee in de mestplaatsingsruimte.

Derogatie
Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn zal ook gebruikt worden bij de onderhandelingen met de Europese Commissie over het verlenen van derogatie vanaf 2022.