Subsidie voor opstellen bedrijfsplan omschakeling

Datum gepubliceerd: dinsdag, 28 september 2021 Ga terug naar het overzicht

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar biologische of natuurinclusieve landbouw.

Eén van de onderdelen van het Omschakelprogramma is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het opstellen van bedrijfsplan. Met het bedrijfsplan moet de ondernemer beter in staat zijn de omschakeling te realiseren en financiering aan te vragen bij een private financiële instelling of bij het Investeringsfonds. Voor het verkrijgen van een lening uit dit fonds is het indienen van een bedrijfsplan verplicht.

Tussen 1 november en 15 december 2021 kunnen landbouwondernemingen die willen omschakelen een zogenaamde voucher van maximaal € 6.000 aanvragen. Met deze voucher kan vervolgens een erkende bedrijfsadviseur ingeschakeld worden voor het opstellen van een bedrijfsplan. De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten en maximaal € 6.000.

Het bedrijfsplan moet op minimaal vijf van de volgende onderwerpen ingaan: emissie emissiereductie stikstof (verplicht), reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen, emissiereductie broeikasgassen, emissiereductie nitraat, vergroten biodiversiteit, versterken duurzaam bodembeheer, verhogen aandeel circulair veevoergebruik en verbeteren dierenwelzijn/diergezondheid.

Let op!
Voor de regeling geldt een subsidieplafond van € 1.866.000. Aanvragen worden gerangschikt op volgorde van binnenkomst. Het is daarom raadzaam de subsidieaanvraag direct op 1 november 2021 in te dienen.