Vrijstelling zoogkoeienhouderij in wet geregeld

Datum gepubliceerd: donderdag, 11 augustus 2022 Ga terug naar het overzicht

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaat­rechten. Voor vrouwelijk jongvee van zoogkoeien dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaat­rechten beschikken. Hiervoor bestond een tijdelijke vrijstellingsregeling, welke nu in de wet is opgenomen. In de definitieve vrijstellingsregeling is ook een regeling voor bedrijfsoverdrachten opgenomen.

Voorwaarden deelname vrijstellingsregeling
Zoogkoeienhouders kunnen onder de volgende – niet gewijzigde – voorwaarden deel­nemen aan de vrijstellingsregeling:

  • op het bedrijf mogen geen melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij wor­den gehouden;
  • er mogen geen vrouwelijke runderen worden inge­schaard van of uitgeschaard naar een landbouwer die niet is vrijgesteld;
  • de vrouwelijke runderen op het bedrijf mogen nadien niet op een ander bedrijf worden gehouden dat melk produceert voor consumptie of verwerking;
  • er moet melding worden gedaan van het vervallen van alle toegekende fosfaatrechten (ook van een ander bedrijf waarvan men in de afgelopen drie jaar bestuurder was/is). Wanneer een deel van deze rechten is verkocht, moeten deze eerst weer teruggekocht worden.

Als op enig moment in een kalenderjaar niet aan de criteria voor vrijstelling wordt voldaan, is deze niet van toepassing en zal het bedrijf over voldoende fosfaat­rechten moeten beschikken.

Aanmelding vrijstellingsregeling
Om van de vrijstellingsregeling gebruik te kunnen maken zal men zich in het jaar voorafgaand aan het jaar van deelname moeten aanmelden bij RVO, namelijk uiterlijk 1 november in het geval er fosfaatrechten moeten komen te vervallen en anders uiterlijk 1 december.

Bedrijven die zich reeds in een eerder jaar hebben aangemeld voor de vrijstellingsregeling, hoeven dat niet weer opnieuw te doen.

Bedrijfsoverdrachten
De vrijstelling kan bij bedrijfsoverdrachten onder voorwaarden worden overgedragen:

  • Het overdragende bedrijf doet al mee met de vrijstelling en voldoet aan de voorwaarden op het moment van overdracht.
  • Het overnemende bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling en blijft hieraan voldoen.
  • Het gaat om een gehele bedrijfsoverdracht, dus geen (af)splitsing.
  • Let op!       Het overnemende bedrijf moet zich binnen 30 dagen na de bedrijfsoverdracht aanmelden voor de vrijstelling.