Nieuws­overzicht

Kies een categorie:

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden. Hieronder volgt een overzicht van de regelgeving die geldt voor het voorjaar. Klei- en veengrond Op klei- en veengrond mag grasland vernietigd worden tussen 1 februari en 15 september. Indien men na […]

Fosfaattoestand percelen opgeven in Gecombineerde opgave

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, af­hankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie). Daar­voor moet de fosfaattoestand van de percelen uiterlijk 15 mei opgegeven worden in de Gecombineerde op­gave. Welke getallen? Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van de P-Ca-Cl2-waarde (ook wel P-PAE) en de P-Al-waarde. Wanneer […]

Subsidie voor cursus of advies over duurzame landbouw

Agrariërs kunnen vanaf 4 april vouchers aanvragen voor het volgen van een cursus of het verkrijgen van advies over duurzame landbouw via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Cursus over duurzame landbouw Er kan een voucher van maximaal € 800 aangevraagd worden voor het volgen van een cursus bij een erkende opleidingsinstelling over het verlagen […]

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2023

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum moet alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid bieden om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier […]

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het kabinet heeft ingrijpende aanvullende maatregelen aangekondigd op het afgelopen najaar gepubliceerde 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Deze aanvullende maatregelen zijn volgens haar nodig om de doelen ten aanzien van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Nitraatrichtlijn en de landbouwopgave van de Kaderrichtlijn Water te behalen. Met deze aanvulling moet tevens derogatie binnengehaald worden. Met de nieuwe maatregelen kan […]

Equivalente maatregel akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toe­pas­sen van de equi­va­lente maatregel ‘hogere opbrengsten’. Dit houdt in dat extra stikstofbemesting wordt toegestaan bij de teelt van suikerbie­ten, zaaiuien, maïs, wintertar­we, zomertarwe, win­tergerst, zomergerst, bloemkool, broccoli, prei, sla­soorten (1e teelt), andijvie (1e teelt), winterpeen­/was­peen of bepaalde consumptie- en […]

Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen

Een landbouwer exploiteerde tot 2020 zijn landbouwbedrijf als eenmanszaak. In de jaren 2015 tot 2019 ontving hij jaarlijks de extra hectarebetaling voor jonge landbouwers, welke betaling maximaal vijf jaar wordt verstrekt aan een jonge landbouwer. Per 1 januari 2020 ging hij een vennootschap onder firma (VOF) aan met zijn echtgenote. In de Gecombineerde opgave 2020 […]

Subsidie voor zeldzame melkkoeien

De subsidieregeling voor zeldzame melkkoeien wordt van 1 tot en met 31 maart 2022 opengesteld. De regeling geldt ook voor melkkoeien behorend tot een dubbeldoeltype met zeldzame kleurslagen. Welke runderen? De subsidie wordt alleen verstrekt voor een melkkoe, namelijk een vrouwelijk rund dat tenminste eenmaal heeft gekalfd en wordt gemolken. De melk wordt geleverd aan […]

Stroken/akkerranden en het mestbeleid

Landbouwers leggen soms (bloemrijke) stroken/akkerranden aan langs bouwland, bijvoorbeeld om aan de verplichting van ecologisch aandachtsgebied te voldoen of omdat de strook toch onvoldoende productief is voor de teelt van gewassen en men hier subsidie voor krijgt vanuit het ANLb of de gemeente. Maar wat zijn de gevolgen voor het mestbeleid? ANLb-akkerrand Wanneer de strook […]

Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras

Wanneer op zand- en lössgrond, in de periode van 1 februari tot en met 10 mei, direct na het vernietigen van grasland, er maïs, consumptie- of fabrieksaardappelen wordt geteeld, wordt de stikstofgebruiksnorm met 65 kg per ha aardappelen verlaagd en met 85 kg per ha maïs. Het is dan niet meer nodig een scheur­monster te […]

Altijd actueel op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief. Onze INFORMA nieuwsbrief met algemeen en fiscaal nieuws verschijnt circa één keer per maand. Onze nieuwsbrief Werkgeverschap verschijnt een aantal keer per jaar. Ook hebben we een branchespecifieke nieuwsbrief voor de agrariërs en de zorg. 

Liever persoonlijk advies, afgestemd op jouw specifieke situatie?
Neem dan contact met ons op. Onze accountants en adviseurs zijn op de hoogte van wat er speelt. Zo kunnen ze jou van het beste advies voorzien. Voor het beste resultaat.

Bel voor persoonlijk advies
accountants en adviseurs sinds 1926 – accountants en adviseurs sinds 1926 –
ga