Nieuws

Teveel belasting op uw vermogen? Maak nu bezwaar!

Bent u het oneens met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op vermogen (box 3-heffing) voor het belastingjaar 2017, dan moet u vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen die aanslag. Tijdig wil zeggen vóór 15 juli. Dit heeft de rijksoverheid laten weten. De heffing over ons vermogen in box […]

Lees meer

Proefrit is geen gratis rit voor vervoer spullen

Als u een auto meegeeft voor een proefrit, kan gebruik worden gemaakt van een zogenaamd handelarenkenteken. Wanneer u dit doet, is het verboden om goederen te vervoeren.   Handelarenkenteken Gebruik van een handelarenkenteken is aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag het alleen worden gebruikt voor voertuigen die behoren tot de bedrijfsvoorraad van de betreffende […]

Lees meer

Ben je wel of niet aan het werk voor een ander?

Als je wilt spreken van een ‘arbeidsrelatie’ is het voor de fiscus in het kort gezegd vereist dat er persoonlijk arbeid wordt verricht waarvoor betaald wordt. En er is sprake van een gezagsverhouding. In sommige gevallen kan er echter ook zonder gezagsverhouding sprake zijn van een dienstbetrekking. Specifieke deskundigheid Onlangs ging het in een rechtszaak […]

Lees meer

Derogatie uiterlijk 4 juli aanvragen

Nederland heeft voor de jaren 2018 en 2019 opnieuw derogatie verkregen. Agrariërs die vooral grasland in gebruik hebben, mogen daardoor onder voorwaarden rekenen met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest. Voorwaarden 2018 Een derogatievergunning moet uiterlijk op 4 juli 2018 aangevraagd worden. De vergunning is overdraagbaar ingeval van bedrijfsoverdracht. Er wordt uiterlijk op 4 […]

Lees meer

AVG: hoe maak ik een register van verwerkingen?

De belangrijkste nieuwe eis in de strengere privacywet AVG, die per 25 mei is ingegaan, is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u bepaalde zaken moet hebben ingericht om de naleving van de AVG aan te kunnen tonen.   Dit geldt onder andere voor het opstellen van een zogenaamd verwerkingsregister. Met het verwerkingsregister verkrijgt u […]

Lees meer

Wel grondgebruiksverklaring afgesloten, maar grond telt niet mee

Naar aanleiding van een controle door de NVWA legde RVO.nl een forse mestboete op aan een veehouder wegens een overschrijding van de gebruiksnormen. Voor de rechtbank draaide het onder meer om de vraag of de veehouder een perceel landbouwgrond zelf in gebruik had. Volgens de veehouder was dit wel het geval, want hij had voor […]

Lees meer

Water of ijs op kosten van de zaak?

De mussen ‘vallen’ met deze hitte van het dak, maar als goed werkgever wilt u dat uw personeel zo weinig mogelijk last heeft van de hoge temperaturen. De airco staat natuurlijk aan, maar zijn er ook andere slimme tips of mogelijkheden binnen de werkkostenregeling? Extra pauzes en tropenrooster Een eenvoudige maatregel is het invoeren van […]

Lees meer

Belasting bij overdracht aandelen onroerendgoed-bv?

Bij overdracht van onroerend goed dat tot een onderneming behoort, hoeft onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Geldt dat ook als het geen onroerend goed betreft, maar aandelen in een bv die onroerend goed exploiteert? Vrijstelling overdrachtsbelasting De wet bevat een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor goederen die behoren tot een onderneming en hieraan dienstbaar […]

Lees meer

Zonnepanelen verhogen WOZ-waarde

Als u zonnepanelen op uw pand plaatst, verhoogt dit de WOZ-waarde. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof. Van belang was dat ze ‘duurzaam’, dus voor onbepaalde tijd, geïnstalleerd waren. Zonnepanelen onroerend De zonnepanelen werden als onroerend aangemerkt. In deze zaak betrof het niet-geïntegreerde zonnepanelen, ze lagen los op het dak. Ook voor […]

Lees meer

Lijfrente verlaagt belasting stakingswinst

Staakt u uw onderneming, dan maakt u mogelijk stakingswinst. U kunt belastingheffing over die winst uitstellen door het kopen van een lijfrente. Houd er wel rekening mee dat u zich strikt houdt aan de voorwaarden. Stakingswinst Als u als ondernemer uw onderneming staakt, maakt u mogelijk stakingswinst. Bijvoorbeeld omdat er reserves in uw bedrijf zitten […]

Lees meer

Dga krijgt geen overgangsregeling vennootschapsbelasting

Er komt geen overgangsregeling voor het tarief in box 2. Dit heeft staatssecretaris Snel bekend gemaakt. Dga’s betalen daardoor vanaf 2020 fors meer belasting over opgepotte winst. Tariefsverlaging De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren omlaag. De tarieven in box 2 gaan daarom omhoog, om zodoende te bereiken dat de belastingdruk voor ondernemers […]

Lees meer

Bereken btw op voorraad dieren en agro-producten

Op 1 januari 2018 is de zogenaamde landbouwregeling afgeschaft. Agrariërs die de regeling gebruikten, konden geen btw aftrekken. Er zijn afspraken gemaakt over de btw op de voorraad dieren en agrarische producten, om de berekening van de vooraftrek te vergemakkelijken. Afschaffing landbouwregeling Door de afschaffing van de landbouwregeling moet u als agrarisch ondernemer voortaan gewoon […]

Lees meer

Toch een datalek! Wat nu?

De AVG, die op 25 mei is ingegaan, schrijft voor dat uw organisatie bepaalde inbreuken in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zogenaamde datalekken, moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wat betekent dit voor uw bedrijf? Waaraan moet u precies voldoen? In sommige situaties dient u ook de betrokkene(n) bij het datalek te informeren. […]

Lees meer

Sportraad doet fiscale aanbevelingen

Sportclubs en sportevenementen in Nederland ondervinden veel hinder van tal van fiscale regelingen. De Nederlandse Sportraad heeft een advies uitgebracht waarin wordt aangedrongen op het wegnemen van deze obstakels. Vrijwilligersregeling Sportclubs maken veel gebruik van vrijwilligers. In het advies stelt de Sportraad dat de huidige vrijwilligersregeling tekort schiet. Met name het maandelijkse maximum van €150 […]

Lees meer

Opfokken jongvee door derden en fosfaatrechten

Een melkveehouder liet vanwege de bouw van nieuwe stallen zijn jongvee vanaf voorjaar 2013 tot begin 2016 opfokken door een derde (jongvee-opfokker). Het jongvee werd overgeschreven op het UBN-nummer van de opfokker, maar de melkveehouder bleef de eigenaar van de dieren. Voor de rechtbank vorderde de melkveehouder dat de jongvee-opfokker alle rechten aan hem moest […]

Lees meer

Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

De minister van LNV heeft in een kamerbrief aangegeven dat het gebruik van een sleepvoetbemester op grasland gelegen op klei- en veengronden vanaf 1 januari 2019 is verboden. Een verbod was in 2014 al aangekondigd, maar nog niet in werking getreden omdat er geen alternatieven waren. Volgens de minister zijn er inmiddels meerdere alternatieven ontwikkeld […]

Lees meer

Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

De minister van LNV heeft in een kamerbrief aangegeven dat het gebruik van een sleepvoetbemester op grasland gelegen op klei- en veengronden vanaf 1 januari 2019 is verboden. Een verbod was in 2014 al aangekondigd, maar nog niet in werking getreden omdat er geen alternatieven waren. Volgens de minister zijn er inmiddels meerdere alternatieven ontwikkeld […]

Lees meer

Daling pachtnormen gras- en bouwland

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2018 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2012 tot en met 2016. Los bouw- en grasland De normen voor los bouw- en grasland dalen in alle pachtprijsgebieden, […]

Lees meer

Hypotheek in 40 jaar aflossen?

De meeste mensen lossen hun hypotheek in 30 jaar af. Maar er zijn nieuwe producten op de markt, waarbij deze termijn verlengd is naar 40 jaar. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Concurrentie De concurrentiestrijd op de hypotheekmarkt maakt hypotheekverstrekkers inventief. Zo is er een aanbieder die hypotheken verstrekt met een aflossingstermijn van 40 […]

Lees meer

Winst- en omzetgroei daalt voor specialistische zakelijke diensten

In de specialistische zakelijke dienstverlening namen de omzet en de winst in 2017 toe, maar de groei was beduidend minder sterk dan een jaar eerder. De brutomarge nam af van 11% naar 6%. Daarmee bleef de branche achter bij het mkb-gemiddelde. Vooral adviseurs op het gebied van management en bedrijfsvoering hadden het moeilijk. Dit blijkt […]

Lees meer
Pagina 6 van 132