Nieuws

Teruggaaf AWf-premie over 2020 en 2021 bij meerdere arbeidsomvangen

Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen wordt niet langer als oproepcontract gezien. Hierdoor kunt u mogelijk AWf-premie terugvragen over 2020 en 2021. Dat kan als u door toepassing van het oude standpunt te veel premie betaalde. Gewijzigd standpunt Door een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een arbeidsovereenkomst waarin u met […]

Lees meer

Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen. Het is dan wel belangrijk dat dit tijdig wordt aangevraagd. Fosfaatreparatie en -differentiatie Wanneer men gebruik wil maken van hogere fosfaatgebruiksnormen voor gronden met een lage fosfaattoestand, moet dit aangegeven worden in de Gecombineerde opgave. Daarvoor moet bij de percelen de P-Al, Pw- en/of P-CaCl2 […]

Lees meer

Gelijktijdige kennisgeving heen- en teruglease productierechten

Bij het leasen van productierechten (varkens-, pluimvee- of fosfaatrechten) moesten tot op heden de heen- en teruglease apart gemeld worden. Onlangs is de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM) gewijzigd waardoor het mogelijk is de heen- en teruglease binnen één kalenderjaar gelijktijdig te melden. Voordeel hiervan is dat men maar één keer leges verschuldigd is. Met ingang van […]

Lees meer

2 mei start aanvraag STAP-budget tweede periode

Werkzoekenden en werkenden kunnen dit jaar voor het eerst het zogenaamde STAP-budget aanvragen. Geïnteresseerden kunnen vanaf maandag 2 mei 2022, 10.00 uur een aanvraag indienen voor de tweede periode.   STAP-budget Het STAP-budget is een subsidie van maximaal € 1.000 die rechtstreeks aan opleiders van erkende opleidingen wordt uitbetaald. Deze opleidingen moeten zijn opgenomen in […]

Lees meer

Wijziging betalingsregeling voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022

Als ondernemer krijgt u als het goed is een voorlopige aanslag voor de te betalen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over 2022. Vanwege de coronacrisis leek het er in eerste instantie op dat alle voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022 ook onder het bijzondere uitstel van belastingbetaling zouden vallen. Dit is echter niet het geval als de […]

Lees meer

TVL terugbetalen, hoe gaat dat?

Heeft u de afgelopen jaren TVL ontvangen? Als u uw omzetverlies daarvoor te royaal heeft ingeschat, moet u mogelijk deze tegemoetkoming over één of meer periodes deels of helemaal terugbetalen. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden? Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis […]

Lees meer

Vaststelling TVL derde kwartaal 2021 later van start

De definitieve vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het derde kwartaal van 2021 gaat later van start. Zodra bedrijven de benodigde gegevens door kunnen geven, ontvangen ze van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover bericht. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens […]

Lees meer

Nieuwe versie Loket.nl vanaf 10 mei a.s.

Vanaf 10 mei a.s. komt er een nieuwe login voor de salarisapplicatie Loket.nl: https://login.loket.nl. Ook ziet de applicatie er anders uit, waardoor u mogelijk nog even moet wennen. In het nieuwe Loket.nl zijn nieuwe functionaliteiten beschikbaar. Nog niet alles is beschikbaar, maar hiervoor kunt u de oude weergave nog raadplegen. Eenmaal ingelogd kunt u links […]

Lees meer

Vraag nu subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw aan

Land- en tuinbouwbedrijven die in het eerste kwartaal van 2022 te maken hebben met een omzetverlies van minstens 30%, kunnen uiterlijk tot en met 2 mei 2022 de subsidie OVK, ongedekte vaste kosten, aanvragen. De OVK is een aanvulling op de TVL.   Voorwaarden OVK De OVK is bestemd voor land- en tuinbouwbedrijven als ze […]

Lees meer

Belastingaanslag vervalt bij overschrijding definitieve termijn

Als de Belastingdienst niet binnen drie jaar een definitieve aanslag inkomstenbelasting oplegt, dan vervalt het recht om dat alsnog te doen. Bij twijfel over de termijn moet de Belastingdienst bewijzen dat de definitieve aanslag inkomstenbelasting op tijd ter post bezorgd is. Termijn opleggen definitieve aanslag Als de Belastingdienst een definitieve aanslag inkomstenbelasting wil opleggen, moet […]

Lees meer

Nieuw GLB en aandachtspunten voor 2022

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in. Er zijn enkele zaken die reeds van belang bij de vaststelling van het bouwplan en het invullen van de Gecombineerde opgave 2022. Eco-regeling In 2023 kan men via de eco-regeling een toeslag ontvangen bovenop de basispremie. Volgend jaar zijn er waarschijnlijk 21 mogelijke eco-activiteiten. […]

Lees meer

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die investeren in bepaalde ener­giebesparende maatregelen, kunnen tot en met 30 juni 2022 (17.00 uur) subsidie aanvragen via de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuin­bouw (EHG). Subsidie is mogelijk voor de volgende maatregelen: (1) een tweede energiescherm; (2) aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster; (3) aansluiting op een biogas- of […]

Lees meer

Nieuwe Pensioenwet ingediend bij Tweede Kamer

In 2019 hebben sociale partners het Pensioenakkoord gesloten en daarin maatregelen afgesproken inzake de modernisering van pensioenen. Het kabinet heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend om deze afspraken te realiseren. Pensioenakkoord Het Pensioenakkoord sluit beter aan bij de huidige arbeidsmarkt, onder meer wat betreft indexatie. Daarbij blijft een aantal sterke elementen van de huidige pensioenwetgeving behouden, […]

Lees meer

Kabinet presenteert herstelplan heffing box 3

In een brief aan het parlement heeft het kabinet aangegeven hoe het om wil gaan met de belastingheffing over inkomen in box 3 in de periode 2017 tot en met 2022. Het kabinet geeft verder ook aan hoe het de komende jaren vermogensinkomsten in box 3 wil belasten.   Arrest Hoge Raad De voornemens van […]

Lees meer

Ruimere winstvrijstelling verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen met een relatief geringe winst kunnen vrijgesteld worden van het betalen van vennootschapsbelasting. Onder meer deze vrijstelling is in een recent arrest van de Hoge Raad verruimd voor verenigingen en stichtingen die minder dan vijf jaar bestaan. Hoe is de winstvrijstelling geregeld? De winst van een stichting of vereniging kan in een […]

Lees meer

Parkeerboete verlaagd vanwege te hoge kosten

Wie zijn auto parkeert zonder de daarvoor de verschuldigde parkeerbelasting te betalen, riskeert een behoorlijke boete. Een boete die in geen verhouding stond tot het parkeertarief, werd eerder echter door de rechtbank Overijssel vernietigd.   Parkeertarief plus boete Parkeert u uw auto zonder voldoende parkeergeld te betalen, dan kan een naheffing parkeerbelasting worden opgelegd. Die […]

Lees meer

Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?

Als uw partner in uw eenmanszaak of VOF werkt, komt de vraag aan de orde of uw partner verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Dienstbetrekking Uw partner is verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen als hij of zij werkt in dienstbetrekking bij uw […]

Lees meer

Terugbetalen toeslagen na coronacrisis

Vanwege de coronacrisis hoefden teveel ontvangen toeslagen tijdelijk niet te worden terugbetaald. Nu de crisis vooralsnog voorbij is, moet dit alsnog gebeuren. De Belastingdienst gaat betrokkenen hierover informeren.   Teveel ontvangen toeslag De toeslagen die men ontvangt, zijn altijd gebaseerd op gegevens uit het verleden. Daarom kan het voorkomen dat men teveel toeslag heeft ontvangen. […]

Lees meer

Geef uw mening over terugbetalen belastingschuld

Het kabinet gaat het bedrijfsleven vragen mee te denken over oplossingen voor problemen met belastingschulden vanwege corona. Hiervoor is een zogenaamde internetconsultatie gestart, waar geïnteresseerden hun mening kunnen geven.   Belastingschulden Tijdens de coronacrisis kon het bedrijfsleven uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Vanaf 1 april van dit jaar is dat niet meer mogelijk. […]

Lees meer

Geen precariobelasting zonder tarief

Als een gemeente precariobelasting wil heffen, moet dit worden vastgelegd in een verordening. Die verordening moet ook het tarief bevatten. Is dit niet het geval, dan kan geen precariobelasting worden geheven.   Precariobelasting Een gemeente kan precariobelasting heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Een bekend […]

Lees meer
Pagina 6 van 106