Nieuws

Bezwaar tegen intrekking POR-ontheffing

Diverse varkens- en pluimveehouders zijn gedupeerd door het intrekken van de ontheffingsregeling productierechten (POR). De Rechtbank Den Haag heeft op 1 maart j.l. een uitspraak gedaan in een kort geding dat een aantal ontheffingshouders en belangenorganisatie hadden aangespannen tegen de Staat. De rechtbank verklaarde de vordering tot verlenging van de POR-regeling niet-ontvankelijk, omdat ontheffingshouders de […]

Lees meer

Graasdierpremie

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen. Voorwaarden De graasdierpremie is niet gekoppeld aan betalingsrechten en kan dus los aangevraagd worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Er is sprake van een […]

Lees meer

Verbreding teeltvrije zones

De teeltvrije zone voor de teelt van gras, graszaad en granen (haver, rogge, spelt, teff, triticale, vlas, zomer- en wintertarwe, zomer- en wintergerst) is met ingang van dit jaar verbreed van 25 centimeter naar 50 centimeter. De breedte van deze zone wordt gemeten van het midden van het gewas tot de insteek van het oppervlaktewater. […]

Lees meer

Nulurencontract: geen arbeid, geen loon?

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat per week gewerkt wordt. De werkgever kan de werknemer dus oproepen wanneer het uitkomt. In principe geldt: geen arbeid, geen loon, maar per oproep moet u wel een minimum aantal uren uitbetalen. Hoe zit het nu precies? Voor werknemers die […]

Lees meer

Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst

Het telefonisch afhandelen van bezwaren bij de Belastingdienst is gebonden aan diverse voorwaarden. Deze zijn onlangs gewijzigd. Wat betekent dit als u in bezwaar gaat? In bezwaar Als u het niet met een beslissing van de inspecteur eens bent, kunt u in bezwaar. Bij een gering belang, zoals bij WOZ-zaken, doen belastingplichtigen dat vaak zelf. […]

Lees meer

Deadline WBSO: geef de gerealiseerde S&O-uren op tijd door!

Heeft u in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u hier nog niet aan toegekomen, kom dan nu in actie. U heeft hiervoor namelijk nog maar tot eind maart […]

Lees meer

Welkom Adcoma te Etten!

Feestelijk nieuws! Wij gaan ons kantoor uitbreiden. Met ingang van 1 april a.s. nemen wij de klantenportefeuille van het kantoor Adcoma te Etten over van de huidige eigenaar Jan Goutier. Adcoma is een administratie- en advieskantoor met een mooie MKB praktijk in met name de Achterhoek en rond Arnhem/Duiven. De huidige eigenaar heeft na 32 jaar te kennen gegeven zijn […]

Lees meer

Raad van State schorst NB-vergunningen

De Raad van State heeft de NB-vergunning van twee veehouderijbedrijven geschorst. Twee milieuverenigingen hadden om een voorlopige voorziening hadden gevraagd inzake vijf veehouderijbedrijven. Bij deze vijf bedrijven was een vergunning verleend voor een wijziging of uitbreiding van agrarische bedrijfsactiviteiten, die leidden tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. Daarvoor was ontwikkelingsruimte […]

Lees meer

Automatische pensioenverdeling na scheiding in de maak

In de toekomst wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij echtscheiding automatisch verdeeld. Zo krijgen beide ex-partners meer regie over hun eigen financiële planning. Ook ontstaat zo een beter overzicht van hoeveel pensioen men uiteindelijk kan verwachten. Echtscheiding en pensioen Wanneer u gaat scheiden hebben u en uw ex-partner kort gezegd beiden recht op […]

Lees meer

Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en Zekerheid (WwZ) in januari 2015, is een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer toegestaan. Hierop is één uitzondering gemaakt, namelijk in het geval de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft waardoor een concurrentiebeding noodzakelijk is. Wat is een concurrentiebeding? De wetgever omschrijft het concurrentiebeding als ‘een beding […]

Lees meer

Compensatieregeling vrouwelijke zzp’er met kind

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u in die tijd een kind gekregen? Dan komt u in aanmerking voor een compensatie van € 5.600. Deze is vanaf 15 mei 2018 en vóór 1 oktober 2018 aan te vragen bij het UWV.   Achtergrond Reden voor deze compensatie […]

Lees meer

Werk aan uw personeelstekort met een financieel voordeel

Uit de SRA-BiZ database blijkt dat de bouw in 2016 de sterkste omzet-, winst- en solvabiliteitsgroei in jaren heeft laten zien. De vraag naar woningen, utiliteitsgebouwen en infraproductie neemt nog steeds toe. Toch neemt de omzetgroei in de bouw inmiddels af, gelijktijdig met een groter tekort aan personeel (bron: CBS). Hoe blijft u productief met […]

Lees meer

Meerwaardeclausule bij eigendomsoverdracht familiebedrijf

Heeft u een familiebedrijf en wilt u dit overdragen aan een van uw kinderen? Om uw kind op weg te helpen, wordt indien mogelijk, overgedragen tegen een lagere waarde dan de vrije verkoopwaarde van het bedrijf. Het is echter niet uw bedoeling dat de opvolger het bedrijf vervolgens alsnog verkoopt en de winst in eigen […]

Lees meer

Geen dubbele heffing Nederlands pensioen in België

Gepensioneerden die in België wonen en pensioen uit Nederland ontvangen, zullen niet getroffen worden door een dubbele belastingheffing. Nederland zal geen belasting heffen als België aantoont dat het uit Nederland afkomstige pensioen feitelijk en tegen het reguliere tarief wordt belast. Woonstaat mag heffen Uit het antwoord wordt duidelijk dat volgens het verdrag met België de […]

Lees meer

Proef digitale vrachtbrieven in Benelux

Transportbedrijven en hun opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg hoeven voor hun transport tussen deze landen geen papieren vrachtbrieven meer te gebruiken. Samen met haar Belgische en Luxemburgse collega’s gaf Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het startschot voor een proef van drie jaar met digitale vrachtbrieven in de Benelux. Minister Van Nieuwenhuizen: “Nederland is […]

Lees meer

Rekenhulp revisierente bij afkoop lijfrente

Als u een lijfrente voortijdig afkoopt, moet u revisierente betalen. Een lijfrente is namelijk bedoeld als aanvulling op de AOW en eventueel pensioen. Neemt u het geld eerder op, dan heeft u dus ten onrechte uitstel van betaling over de afgetrokken lijfrentepremies gehad. Op de site van de Belastingdienst treft u een tool aan, waarmee […]

Lees meer

Hoe wordt alimentatie berekend bij de IB-ondernemer?

Het berekenen van alimentatie bij ondernemers is maatwerk. Het vereist een goede samenwerking tussen de ondernemer, zijn accountant en advocaat. Bent u een IB-ondernemer, dan is dit van bijzonder belang. Een goede berekening is niet altijd eenvoudig omdat uw inkomen per jaar namelijk behoorlijk kan fluctueren. Kinder- én partneralimentatie Alimentatie kan worden vastgesteld voor een […]

Lees meer

Feitelijke beschikkingsmacht percelen

Landbouwgronden welke men in gebruik heeft, tellen in principe mee voor de mestwetgeving. Het maakt daarbij niet uit welke gebruikstitel (eigendom, pacht, grondgebruiksverklaring etc.) men heeft. Het is echter wel van belang dat men het volledige gebruik (feitelijke beschikkingsmacht) van de gronden heeft. Dit zal met name spelen bij gronden die men in gebruik heeft […]

Lees meer

Extra betaling jonge landbouwers 2018

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. De extra betaling bedroeg in 2017 € 45,38 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag over 2018 wordt later dit jaar bekend gemaakt en geldt voor maximaal 90 ha. Wijziging vanaf 2018 Men kan per 2018 maximaal vijf jaar lang het extra bedrag krijgen. […]

Lees meer

Waarderingsnormen verpachte grond voor box 3 bekend

Wie verpachte grond in zijn bezit heeft, dient de waarde hiervan jaarlijks op te geven in box 3. De Belastingdienst heeft onlangs de waarderingsnormen voor de aangifte voor 2017 bekend gemaakt.     Box 3 Verpachte grond behoort voor particulieren tot de bezittingen die moeten worden aangegeven in box 3. Sinds vorig jaar is de […]

Lees meer
Pagina 80 van 86