Werkgever nieuws

Advieswijzer Voordelen loonkosten 2022

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers die moeilijker aan het werk komen – onder voorwaarden – recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Deze tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: […]

Lees meer

Advieswijzer Aandachtspunten verzuim 2022

Bij verzuim als gevolg van ziekte komt een hoop kijken. U moet als werkgever weten aan welke wet- en regelgeving u gebonden bent. Wat moet u regelen, wanneer en door wie? Wat regelt u zelf en wat besteedt u uit? En hoe zit het met het salaris, uitkeringen en overige financiële zaken? Deze aspecten komen […]

Lees meer

Thuiswerkvergoeding ook onbelast voor dga?

Sinds dit jaar geldt een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag. Of een dga ook van deze vrijstelling gebruik kan maken, hangt af van het feit of de dga al een werkplek thuis heeft die fiscaal als werkplek is aangemerkt.   Thuiswerkvrijstelling Werknemers werken steeds vaker geheel of gedeeltelijk thuis. Vanwege corona is dit […]

Lees meer

Vergeet uw eindheffing werkkostenregeling niet

Als werkgever kunt u onbelast zaken aan uw personeel vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen via de werkkostenregeling. Bent u eindheffing verschuldigd, dan moet u die uiterlijk aangeven in het tweede aangiftetijdvak van het volgende jaar. Is uw aangiftetijdvak bijvoorbeeld een maand, dan moet u de eindheffing over 2021 dus meenemen in de aangifte van […]

Lees meer

Geef uiterlijk 31 maart WBSO-uren 2021 door

Vroeg u in 2021 WBSO aan? Doe dan uiterlijk 31 maart 2022 uw WBSO-mededeling over 2021 bij de RVO. De mededeling bevat de door uw medewerkers in 2021 gerealiseerde S&O-uren en soms ook de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven. WBSO WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale regeling die kosten […]

Lees meer

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 31 maart aanvragen of opzeggen!

Wilt u per 1 juli 2022 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 31 maart aanvragen bij de Belastingdienst. Wat is eigenrisicodragerschap? Werkgevers vallen voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers doorgaans onder de publieke verzekering van het UWV. Hier gaat het […]

Lees meer

Advieswijzer Fiets van de zaak 2022

In 2020 is de nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak van kracht gegaan. Dit bijtellingspercentage bedraagt 7%. Wat zijn de fiscale randvoorwaarden voor deze regeling, welk type fiets valt hieronder en hoe zit het met privégebruik?   Bijtelling voor de ter beschikking gestelde fiets Eigendom van de werkgever Voor de bijtelling van de […]

Lees meer

Loon dga lager vanwege slechte financiële positie

Als dga bent u verplicht een gebruikelijk loon vanuit uw bv te genieten. Is de financiële positie van uw bv slecht? Dan kan dit gebruikelijk loon ook lager worden vastgesteld. Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 volgens de wet het hoogste bedrag van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest […]

Lees meer

Rekenvoorschriften 2022 voor loonbelasting en premies bekend

De rekenvoorschriften voor 2022 zijn gepubliceerd door de Belastingdienst. Deze rekenvoorschriften gebruikt u voor de berekening van de loonbelasting en premie volksverzekeringen. Geautomatiseerde loonadministratie De rekenvoorschriften zijn bedoeld voor een geautomatiseerde loonadministratie. In deze voorschriften vindt u de formules voor de berekening van loonheffingen en heffingskortingen. Ook wordt bijvoorbeeld beschreven hoe u jaarbedragen moet omrekenen […]

Lees meer

Zorg voor registratie reiskostenvergoedingen

Als u als werkgever de zakelijke reiskosten van uw werknemers vergoedt, kan dit grotendeels onbelast. Daarvoor is wel vereist dat u de vergoedingen afdoende onderbouwt, anders riskeert u een naheffing met eventueel een boete.   Reiskosten  Zakelijke reiskosten van uw personeel kunt u veelal belastingvrij vergoeden. Voor reiskosten per auto geldt daarbij de bekende limiet […]

Lees meer

Lage beloning meewerkende partner niet aftrekbaar

Werkt uw partner mee in uw eenmanszaak en ontvangt uw partner daarvoor een vergoeding? Dan is deze niet aftrekbaar van uw winst als deze vergoeding lager is dan € 5.000.     Voorwaarden beloning partner Een beloning aan een meewerkende partner kan in beginsel in aftrek komen op de winst als: door de partner ook […]

Lees meer

Geen premies afdragen, geen NOW

Voor werknemers voor wie u als werkgever geen premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen, bestaat geen recht op NOW. Dit is eerder bevestigd door de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter voor wat betreft NOW-zaken.   NOW Werkgevers die al dan niet door de coronacrisis met omzetverlies te maken hebben, kunnen onder voorwaarden een […]

Lees meer

Formulier toepassen 30%-regeling 2022 beschikbaar

Voor buitenlandse werknemers mag u als werkgever onder voorwaarden de zogenaamde 30%-regeling toepassen. Het hiervoor vereiste formulier is voor het jaar 2022 beschikbaar op de site van de Belastingdienst.   30%-regeling U mag uw werknemer bepaalde extra kosten van zijn tijdelijke verblijf belastingvrij vergoeden. U moet die kosten dan aantonen. U kunt er echter ook […]

Lees meer

Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2022 kan een werkvergunning voor maximaal drie jaar worden verleend. Voorheen was dat maximaal één jaar. Daarnaast zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een werkvergunning uitgebreid. Maximale duur werkvergunning naar drie jaar Voor werknemers die niet uit de Europese Economische Ruimte (EER) […]

Lees meer

Geen verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding in 2022

Vanaf 1 januari 2022 blijft de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding onveranderd, namelijk € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Onder welke voorwaarden mag u deze vergoeding verstrekken? Vrijwilligersregeling U kunt vrijwilligers die binnen uw organisatie vrijwilligerswerk doen, een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. In 2022 bedraagt die onbelaste vrijwilligersvergoeding per vrijwilliger […]

Lees meer

NOW Q1 2022 per 14 februari aanvragen

Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen vanaf 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2022. De tegemoetkoming is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande periodes. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Via de NOW krijgen […]

Lees meer

Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Vanaf 2022 zijn niet alle arbovoorzieningen meer gericht vrijgesteld. Alleen arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet kunnen nog onder deze vrijstelling vallen. Gerichte vrijstelling tot 2022 Als ergens een gerichte vrijstelling voor is, kan een werkgever dit onbelast aan zijn werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Vóór 2022 gold een gerichte vrijstelling voor […]

Lees meer

Advieswijzer Werkkostenregeling 2022

Voor 1 april vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) over 2021 plaats. Weet u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En weet u tot welk bedrag u mag gaan? En wat gebeurt er als u het maximale bedrag overschrijdt? U vindt de antwoorden en meer in deze praktische advieswijzer. De regels op […]

Lees meer

Eigenrisicodrager ZW en WGA met private uitvoerder?

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) als onderdeel van de wet WIA? Dan kunt u vanaf 1 januari 2022 ervoor kiezen om uw private uitvoerder het systeem van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) apart te laten toepassen. Geef dat wel op tijd door aan de Belastingdienst! Wat is […]

Lees meer

Nieuwsbrief Special Lonen 2022

Wat speelt er op het gebied van werkgeverschap? Onze uitgebreide “Special Lonen 2022” bevat o.a. actuele cijfers van het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga. Tevens bevat dit naslagwerk informatie over bijvoorbeeld de auto van de zaak, de thuiswerkvergoeding en diverse coronagerelateerde maatregelen. In […]

Lees meer
Pagina 3 van 29