Werkgever nieuws

Werkgever kan per 13 december NOW-5 aanvragen

Werkgevers die loonsteun willen aanvragen voor november en december 2021 kunnen dit vanaf maandag 13 december doen. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen tot en met 31 januari 2022. Wat zijn de verschillen met de vorige NOW-steunmaatregelen? Overeenkomsten De NOW-5 verschilt van zijn voorgangers, maar is in de basis toch goeddeels hetzelfde gebleven. […]

Lees meer

Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2021: ken uw rechten en verplichtingen

De regels voor arbeidscontracten zijn steeds aan verandering onderhevig. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten, een nieuwe ketenregeling, verbod op een proeftijd bij korte, tijdelijke contracten, verbod op een concurrentiebeding in tijdelijke contracten, wijzigingen in de loondoorbetalingsverplichting bij oproepkrachten en meer rechten voor uw payrollmedewerkers. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje […]

Lees meer

Speciale computerbril belastingvrij?

Een computerbril is een bril die speciaal is afgestemd op werken met de computer. U mag een dergelijke bril onder voorwaarden belastingvrij aan uw werknemer verstrekken. Computerbril Bij een computerbril is de bril zowel ingesteld op zicht op het toetsenbord, als op het beeldscherm. De bril kent dus een verschil in afstand qua scherpte. Dit […]

Lees meer

Lager gebruikelijk loon dga moet aantoonbaar zijn

Als dga bent u verplicht jaarlijks salaris aan uw bv te onttrekken, het zogeheten gebruikelijk loon. Hoe hoog dit salaris is, hangt onder meer af van wat uw medewerkers verdienen. Is dit bij een van hen meer dan € 47.000, dan mag u in principe uzelf niet minder uitkeren. Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient […]

Lees meer

Werkgeverspremies voor 2022 bekend

De definitieve werkgeverspremies voor 2022 voor de werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2022 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is gedifferentieerd. Ook is het maximumpremieloon voor 2022 bekendgemaakt. Gedifferentieerde Aof-premie per 2022 Per […]

Lees meer

Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu?

Als een werkgever aan zijn personeel een auto ter beschikking stelt, is de bekende bijtelling van toepassing. Dat is niet zo als de werknemer een ‘Verklaring geen privé gebruik auto’ bij de werkgever inlevert. Maar wat nu als hij hiermee te laat is? Bijtelling auto Als een auto van de zaak ter beschikking wordt besteld, […]

Lees meer

Pas uw beloning voor thuiswerkers aan

Vanwege corona wordt er veel thuis gewerkt. Vanaf 2022 mag u uw werknemers hiervoor een onbelaste vergoeding geven. Daar staat tegenover dat de bestaande ruime vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer beperkt wordt. Thuiswerkvergoeding € 2 per dag Het bedrag dat u vanaf 2022 aan thuiswerkers belastingvrij mag verstrekken is € 2 per dag. Het […]

Lees meer

Aanspraak levensloop per 1 november belast

Voor werknemers die nog over een zogenaamd tegoed beschikken volgens de levensloopregeling, is dit tegoed op 1 november 2021 vrijgevallen. De uitvoerder van de levensloopregeling is verplicht hierover loonheffing in te houden. Daarbij mag geen rekening worden gehouden met de standaardloonheffingskorting. Levensloopregeling Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald […]

Lees meer

Nog geen sancties bij toezicht op arbeidsrelaties

De Belastingdienst werkt sinds enige jaren met modelovereenkomsten voor de beoordeling van de vraag of er tussen opdrachtgever en -nemer een arbeidsrelatie bestaat. Bij controles op de uitvoering zijn tot nu toe geen sancties getroffen. Modelovereenkomst Als er sprake is van een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en -nemer, moeten belasting en premies worden ingehouden. Op basis […]

Lees meer

Beloon Wajonger extra via werkkostenregeling

Heeft u een Wajonger in dienst en wilt u iets extra’s geven, dan kunt u dit extraatje het beste verstrekken via de werkkostenregeling. Alleen op deze manier wordt de Wajonger niet gekort op zijn uitkering en blijft het extraatje dus 100% netto in stand. Korting 70% Voor werkende Wajongers hangt de hoogte van de uitkering […]

Lees meer

Wat als een werknemer een passende functie weigert?

Als een werknemer wiens functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden passende functie kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen. Een werknemer wiens functie is komen te vervallen, kan niet zomaar een aangeboden, passende functie weigeren. Als hij dit ten onrechte toch […]

Lees meer

Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling

Als dga moet u jaarlijks ten minste een minimumbedrag aan salaris uit uw bv opnemen. Door dit te verminderen met kostenvergoedingen en de bijtelling voor de auto van de zaak, wordt uw gebruikelijk loon lager. Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest […]

Lees meer

Opnieuw meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1

Ondernemers die de vaststelling van de NOW 1 nog niet hebben aangevraagd, krijgen hiervoor opnieuw meer tijd. Het UWV stuurt deze werkgevers op korte termijn een herinnering. De nieuwe deadline is gesteld op 9 januari 2022.   Compensatie loonkosten Vanwege de coronacrisis kon een werkgever die minstens 20% omzetverlies had geleden financiële compensatie aanvragen voor […]

Lees meer

Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling

Dit jaar is vanwege corona de vrije ruimte van de werkkostenregeling flink verhoogd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt uw vrije ruimte 3%, over het meerdere van uw loonsom 1,18%. Heeft u nog vrije ruimte over dit jaar, laat die dan niet verloren gaan, want u kunt de vrije ruimte niet doorschuiven naar volgend […]

Lees meer

Werkgever: heeft u ons reeds gemachtigd voor eHerkenning?

Verzorgen wij uw salarisadministratie? Dan is een ketenmachtiging zinvol. Hiermee machtigt u ons als intermediair, zodat de loonafdeling namens u kan inloggen. Steeds meer werkzaamheden kunnen alleen nog via een ketenmachtiging voor u verricht worden. Dit geldt voor het UWV werkgeversportaal, maar bijvoorbeeld ook voor het pensioenfonds van de Metaal die via het inzendportaal verloopt. […]

Lees meer

Vaak ziek? Geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst

Een medewerker meldde zich 23 keer in een jaar ziek. Voor de werkgever was de maat vol. Hij diende bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek in gebaseerd op frequent verzuim. Maar de rechter wees het verzoek van de werkgever af. Voorwaarden ontbinding bij frequent ziekteverzuim  De wet bepaalt dat aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan […]

Lees meer

Geen extra correctie bij fout loonkostenvoordeel

Als een werkgever een werknemer in dienst neemt die moeilijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt, is hiervoor een loonkostenvoordeel beschikbaar. Wie bij het aanvragen van deze tegemoetkoming fouten maakt, heeft voldoende mogelijkheden deze te corrigeren. Extra mogelijkheden voor correctie zijn dan ook niet nodig. Loonkostenvoordeel U kunt loonkostenvoordeel krijgen voor de volgende doelgroepen: oudere werknemers […]

Lees meer

Voorschot UWV niet op eigenrisicodrager WGA verhalen

Vanwege de achterstanden bij de geneeskundige keuringen heeft het UWV aan (ex-)werknemers van werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, voorschotten verleend in afwachting van een beslissing op de WIA-aanvraag. Vervolgens zijn deze voorschotten doorbelast aan de WGA-eigenrisicodrager. Dit is echter niet toegestaan volgens de rechtbank in Roermond. De WIA (Wet werk en inkomen naar […]

Lees meer

Tijdens vakantie ook recht op doorbetaling overuren

Moeten overuren en ook de onregelmatigheidstoeslag tijdens de vakantie worden doorbetaald? Ja, zo zegt het gerechtshof Den Haag. Het gerechtshof gaat uit van een ruim loonbegrip. In een zaak die eerder bij het gerechtshof Den Haag speelde stond de vraag centraal of tijdens de vakantie van chauffeurs ook het loon over de overuren betaald moest […]

Lees meer

Welke cao is op uw bedrijf van toepassing?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten wijzigen. Vaak wordt er vergeten dat wijzigingen invloed kunnen hebben op de toepasselijkheid van de cao. Past u de juiste cao toe? Voorkom onaangename verrassingen. Bij ondernemen hoort dat er soms wijzigingen plaatsvinden in de activiteiten van een onderneming. Dit geldt bij het afstoten […]

Lees meer
Pagina 5 van 29