Werkgever nieuws

Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona

Het coronavirus heeft zijn impact op de hele maatschappij. Werkgevers zijn verplicht op grond van de Wet verbetering poortwachter om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat nu als u dat als werkgever niet kan omdat het werk is stilgevallen?   Hoe beoordeelt het UWV? Hoe wordt daar door het UWV naar gekeken in het kader […]

Lees meer

Aanpassing NOW-regeling op vier punten

De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie. NOW-regeling De NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet […]

Lees meer

Fiscaal akkoord met België over grensarbeiders

België en Nederland hebben een akkoord bereikt over de fiscale behandeling van thuiswerkende grensarbeiders. De Telegraaf meldt dat de Belgische minister van Financiën dit heeft bevestigd.   Thuiswerken vanwege corona Thuiswerken komt momenteel veelvuldig voor als gevolg van het coronavirus. Normaal gesproken wordt belasting geheven in het land waar men werkt. Vanwege het thuiswerken zou […]

Lees meer

Ouderschapsverlof in 2022 deels betaald

Ouders die ouderschapsverlof opnemen, krijgen dit straks deels betaald. De wijziging moet in augustus 2022 van kracht gaan. Dit staat in een wetsvoorstel van de bewindslieden Koolmees, Van Engelshoven en Van Ark.   Ouderschapsverlof Ouders hebben nu al het recht om maximaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Slechts een op de drie ouders […]

Lees meer

Mag een werkgever de temperatuur opnemen van een werknemer?

Veel werkgevers willen de kans op besmetting zo klein mogelijk maken en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waar het gaat om het bieden van een veilige werkplek. In dit verband is de vraag geoorloofd of het u als werkgever is toegestaan de temperatuur van een werknemer op te meten. Niet toegestaan Alhoewel een […]

Lees meer

Geen transitievergoeding bij herplaatsing lager betaalde functie

Als u als werkgever een werknemer herplaatst binnen uw bedrijf of organisatie in een functie met een lager salaris, dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Herplaatsing is namelijk geen ontslag, maar juist het voorkomen daarvan. Dit heeft de Hoge Raad beslist. De Kolom-beschikking Een zieke werknemer die te maken krijgt met een structurele en […]

Lees meer

In 2020 geen herziening WW-premie bij overwerk

Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat alleen voor 2020 deze WW-herziening niet uitgevoerd hoeft te worden. 30% meer overuren? Wanneer de uren waarover loon wordt betaald (de verloonde […]

Lees meer

Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?

Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven.   Werkplek thuis U kunt voor de werkplek thuis meestal geen onbelaste vergoedingen geven. Dit is alleen anders als de werkplek zelfstandig is. […]

Lees meer

NOW niet verrekenen met loonkostensubsidie LKS

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS). Dit heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. NOW-regeling Via de NOW-regeling kunnen werkgevers bij een omzetverlies van minstens 20%, tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen via […]

Lees meer

Hoe bereken je als starter omzetdaling voor de NOW?

De NOW compenseert ondernemers voor een deel van de loonkosten als door de coronacrisis minder omzet wordt gedraaid. Ook als starter kunt van de NOW gebruikmaken. U moet wel uw omzetderving afwijkend berekenen.   Omzetverlies De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie van de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) is dat een bedrijf gedurende drie maanden […]

Lees meer

Lagere loonsom tijdens NOW? Let op voor correctie achteraf!

Wat is de consequentie voor de NOW als uw loonsom in de periode maart tot en met mei lager is ten opzichte van de loonsom van januari van dit jaar? Dit kan een flink nadelig effect hebben. Let op, want u wilt in deze tijden niet ook nog eens achteraf worden geconfronteerd met terugbetaling van […]

Lees meer

Wat is er voor de ondernemer en arbeider aan de grens?

Het kabinet heeft eerder maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat grensarbeiders en ondernemers in het grensgebied financieel niet onevenredig zwaar getroffen worden vanwege de coronacrisis. De maatregelen hebben betrekking op de Tozo-regeling (tijdelijke bijstand voor zelfstandig ondernemers), thuiswerkers en op door Duitsland verstrekte uitkeringen. Tozo-regeling Ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis, hebben onder […]

Lees meer

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. Vaste vergoeding reiskosten Veel werkgevers kiezen er vanwege de administratieve overlast voor om reiskosten voor het woon-werkverkeer volgens een vaste methode te berekenen. Voor werknemers die in de regel naar een […]

Lees meer

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? Mag een werknemer een verlofaanvraag intrekken? Kan uw werknemer een verzoek doen om een geplande vakantie in te trekken en deze later in het jaar op te nemen? Als uitgangspunt […]

Lees meer

Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?

Kunt u een arbeidscontract met een werknemer beëindigen als u een beroep doet op de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling)? Wat mag wel en wat mag niet? Waarborgen werkgelegenheid De NOW, die u vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 kunt aanvragen, beoogt de werkgelegenheid zoveel als mogelijk te waarborgen. […]

Lees meer

Aanvragen NOW: welk loon telt mee?

De NOW, waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen bij minstens 20% omzetverlies, kan per maandag 6 april (tot en met 31 mei 2020) worden aangevraagd. De regeling draait om omzet en loonsom. Wat wordt voor de NOW verstaan onder de loonsom? De NOW-regeling in het kort Op 31 maart 2020 werd er […]

Lees meer

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Hoe kunt u daarmee omgaan of anders gezegd: mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling? Moet u daarvoor de arbeidsovereenkomst aanpassen? Instructierecht […]

Lees meer

Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen

Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen. Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt.   Omzetverlies minstens 20% gedurende drie maanden De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie is dat een bedrijf gedurende drie […]

Lees meer

Corona: moet u wel of niet het loon doorbetalen?

Er kan wat onduidelijkheid bestaan als een werknemer niet op het werk verschijnt door het coronavirus, terwijl dat wel wordt verlangd. Moet u bijvoorbeeld het loon doorbetalen van een werknemer die uit angst voor coronabesmetting niet op het werk komt? Hoe moet u hiermee omgaan? Niet op het werk verschijnen door ziekte Een werknemer die […]

Lees meer

Ontslag vanwege corona

Kun je als werkgever, indien je als gevolg van het coronavirus minder werk hebt, je mensen om die reden ontslaan? Ja, dat kan, want een structurele werkvermindering kan een reden zijn voor ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen. De werkgever kan natuurlijk proberen om met medewerkers afspraken te maken over beëindiging van hun dienstverband in […]

Lees meer
Pagina 6 van 19