Zorg nieuws

Nieuwe wet geeft rechter meer mogelijkheden verplichte zorg

De Wet forensische zorg van minister Dekker is door de Eerste Kamer goedgekeurd. Strafrechters kunnen hiermee makkelijker verplichte zorg opleggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen. De wet treedt op 1 januari 2019 in […]

Lees meer

Aanvulling/rectificatie op artikel “Omzetting PGB in ZIN financiering”

Op 28 september j.l. hebben wij u een artikel toegezonden met als onderwerp de omzetting van PGB in ZIN financiering. Naar aanleiding van dit artikel is enige discussie en verwarring ontstaan over de inhoud daarvan en heeft Per Saldo ons verzocht om een aantal zaken te verduidelijken en te rectificeren. Het artikel is geschreven ten […]

Lees meer

Bent u als zelfstandig arts ook automatisch zelfstandig ondernemer?

Als medicus behandelt u uw patiënten op basis van uw eigen inzichten. Betekent deze zelfstandigheid ook dat u fiscaal automatisch als zelfstandig ondernemer kwalificeert? Mate van zelfstandigheid Als medicus heeft u een bepaalde mate van zelfstandigheid. U behandelt uw patiënten immers op basis van uw eigen inzichten, op een manier die u juist acht. Deze […]

Lees meer

Belangrijke wijzigingen in de jaarverantwoording

Voor verslagjaar 2017 zijn er een aantal belangrijke wijzingen binnen de Jaarverantwoording Zorg. De wijzingen zijn in nauw overleg met de brancheorganisaties en diverse beroepsverenigingen tot stand gekomen. Ook de evaluatiewet WNT zorgt voor wijzigingen. Voor de meesten betekent dit minder administratieve lasten. Voor sommigen betekent het meer werk. Het gaat om de volgende wijzigingen: Vereenvoudigde […]

Lees meer

Verlaging administratiedruk zorg door standaardisering

Minister De Jonge van VWS wil dat gemeenten en instellingen gebruik gaan maken van dezelfde standaarden voor het verwerken van facturen en het afsluiten van contracten. Dit moet de administratiedruk in de zorg verminderen. De Jonge: minder administratiedruk door identieke standaarden Ook wil de minister gemeenten zo nodig kunnen dwingen om regionaal samen te werken. […]

Lees meer

Verplicht eigen risico komende jaren niet omhoog

Het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering zal de komende jaren niet verder stijgen. Eerder was al besloten het eigen risico te bevriezen in 2018. Het kabinet zet deze bevriezing voort tot en met 2021. De komende jaren gaan ook de eigen bijdragen voor langdurige zorg omlaag. Eigen risico ongewijzigd In september van dit jaar […]

Lees meer

Nederland loopt voorop in Europa met digitalisering van de zorg

Nederlandse zorgorganisaties lopen in Europa voorop met het gebruik van het elektronische patiëntendossier (EPD). Dat blijkt uit onderzoek naar zorg-ICT door HIMSS Europa, een ICT-organisatie voor not-for-profit zorg. Door de hoge digitalisatiegraad van patiëntgegevens zien Nederlandse zorgorganisaties de eigen regie van patiënten zowel als een uitdaging (20%) als een prioriteit. Patiëntdata en hoe je daar […]

Lees meer

‘Nieuwe ‘aftapwet’ beperkt het medisch beroepsgeheim’

Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet regelt bredere bevoegdheden voor de Nederlandse inlichtingendiensten. De wet heeft ook betrekking op de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten, bijvoorbeeld via telefoon, internet en e-mail. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maakt zich daar ernstige zorgen over. De nieuwe […]

Lees meer

Problemen hulpbehoevenden vaak niet opgelost door gemeente

Veel mensen die bij de gemeente aankloppen voor hulp zijn niet tevreden. Bij een vijfde tot een kwart van hen worden de problemen op het gebied van huishoudelijke hulp en ondersteuning onvoldoende opgelost, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Bron: https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/40028-problemen-hulpbehoevenden-vaak-niet-opgelost-door-gemeente.html

Lees meer

‘Twee ministers op VWS is in strijd met Grondwet’

De Eerste Kamer wil opheldering van premier Mark Rutte over de voorgenomen benoemingen van meerdere ministers op hetzelfde ministerie. Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) schrijft in een woensdag verschenen brief dat het strijdig is met de Grondwet om meer dan één iemand aan te stellen als hoofd van een ministerie. In het nieuwe kabinet krijgen drie […]

Lees meer

Steeds meer ouderen overlijden door val

Zeker 3.884 Nederlanders zijn vorig jaar overleden door een noodlottige valpartij, bijna vierhonderd (11 procent) meer dan in 2015.  Bron: https://www.nu.nl/gezondheid/4979474/steeds-meer-ouderen-overlijden-val.html

Lees meer

Proef met integraal pgb struikelt over financiële schotten

Eén budget voor alle zorg die iemand nodig heeft, ongeacht of die zorg onder de Wmo, Jeugdwet, Wlz of Zvw valt. Het integraal pgb zou een uitkomst zijn voor individuen of gezinnen met een complexe zorgvraag. Een proef in de gemeenten Woerden en Delft bewijst dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Financiële en juridische […]

Lees meer

‘Zorg is fors meer kwijt aan accountant’

De accountantskosten voor de zorg zijn in 2016 gemiddeld met 12 procent gestegen. Bij de geestelijke gezondheidszorg was er zelfs een stijging van ruim 15 procent en bij verpleging, verzorging en thuiszorg van bijna 15 procent. In totaal betaalden de zorgorganisaties samen 87 miljoen euro voor controle- en advieswerk, zo’n 127 duizend euro gemiddeld per […]

Lees meer

Medicijnkosten stijgen 130 miljoen door btw-verhoging

De verhoging van de btw van 6 procent naar 9 procent, aangekondigd in het nieuwe regeerakkoord, geldt ook voor geneesmiddelen. Dat betekent dat de jaarlijkse uitgaven aan medicijnen zullen stijgen met 130 miljoen euro. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id32248-medicijnkosten-stijgen-130-miljoen-door-btw-verhoging.html

Lees meer

NZa: Mogelijkheden voor fraudeaanpak pgb te beperkt

Bron: http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-Mogelijkheden-voor-fraudeaanpak-pgb-te-beperkt/

Lees meer

Memo Jeugdwet

Memo Jeugdwet. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/07/10/memo-jeugdwet

Lees meer

ActiZ: Bezuinigingen wijkverpleging onacceptabel

Het komende kabinet Rutte III heeft met het conceptregeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ de duidelijke ambitie om de ouderenzorg en de langdurige zorg met concrete maatregelen te ondersteunen. Eventuele bezuinigingen op de wijkverpleging vindt ActiZ onacceptabel. Dit meldt ActiZ. Bron: https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/39852-actiz-bezuinigingen-wijkverpleging-onacceptabel.html

Lees meer

BR/REG-18134a

Experiment persoonsvolgende inkoop Wlz 2018 Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_18134a__Experiment_persoonsvolgende_inkoop_Wlz_2018

Lees meer

TH/BR-024

TH/BR-024 Beleidsregel handhaving informatieverstrekking overstapperiode 2017 – 2018 Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/TH_BR_024__TH_BR_024_Beleidsregel_handhaving_informatieverstrekking_overstapperiode_2017__2018

Lees meer

Twee ministers op VWS

In het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie krijgen drie departementen twee ministers. Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is daar een van. Dat hebben de partijen woensdag afgesproken. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id32144-twee-ministers-op-vws.html

Lees meer
Pagina 1 van 13