Zorg nieuws

Jaarverantwoording Zorg in Natura 2018 gemeente Arnhem

Heeft uw zorginstelling een contract met de gemeente Arnhem voor leveren van Zorg in Natura 2018? Als uw productie voor de gemeente Arnhem gelijk is aan of hoger is dan € 125.000 bij de WMO en/of Jeugd dient u een controleverklaring te overhandigen. Een aantal punten zijn aangepast ten opzichte van voorgaande jaren: Uiterlijk 1 […]

Lees meer

Gewijzigde Governancecode Zorg: pas uw statuten aan vóór 1 januari 2019

Beschikt u al over de juiste statuten? Per 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg in werking getreden. De statuten moeten in overeenstemming zijn met deze nieuwe Governancecode Zorg. Veel zorgaanbieders hebben nog geen actie ondernomen en beschikken over statuten die nog niet voldoen. Het is dus zeer raadzaam om uw statuten te laten […]

Lees meer

Beroepsverbod medische zorg mogelijk via tuchtrecht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een beroepsverbod voor de medische zorg binnen het tuchtrecht regelt. Als er sprake is van ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen. Het wetsvoorstel treedt begin 2019 in werking. Het gaat om ernstig gedrag, waarbij de tuchtrechter vindt dat iemand […]

Lees meer

Wanneer is een huisarts btw-plichtig?

De activiteiten van een huisarts die de diagnose, behandeling en voor zover mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben, zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter. GEZ-modules Een huisarts verrichtte diensten voor een stichting, zogenaamde GEZ-modules, waarvoor door de […]

Lees meer

Nieuwe maatregelen tegen opstapeling van zorgkosten

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 17,50 per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening. Dit is ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8 procent naar 4 procent. Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om […]

Lees meer

Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan

Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Zo gaan ‘waakhonden’ in de gezondheidszorg beter gegevens uitwisselen en komt er een waarschuwingsregister waarin bekende fraudeurs staan. Onrechtmatigheden in de zorg kosten de samenleving jaarlijks miljoenen euro’s. Dat blijkt uit het plan ‘Rechtmatige Zorg – Aanpak […]

Lees meer

Tegemoetkoming zwangere medische zzp’er met beroepspensioen

De meeste medici zijn verplicht aangesloten bij één van de voor hen geldende beroepspensioenfondsen. Zij kunnen tijdens hun zwangerschap minder pensioen opbouwen. Deze situatie wordt op termijn gewijzigd, zo maakte de staatssecretaris onlangs bekend. Beroeps- en bedrijfstakpensioen Voor sommige beroepen bestaan beroeps- of bedrijfstakpensioenen. Soms moet u hier als ondernemer verplicht aan deelnemen, soms vrijwillig. […]

Lees meer

Rapport LHV ‘Huisarts en btw’

De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een rapport uitgebracht met betrekking tot de btw bij huisartsen. Het rapport is een handig hulpmiddel voor de praktijk. Vrijstelling medici Veel handelingen die medici verrichten zijn vrijgesteld van btw. Dit geldt echter niet voor alle handelingen en er gelden diverse voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor de […]

Lees meer

Nieuwe wet geeft rechter meer mogelijkheden verplichte zorg

De Wet forensische zorg van minister Dekker is door de Eerste Kamer goedgekeurd. Strafrechters kunnen hiermee makkelijker verplichte zorg opleggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen. De wet treedt op 1 januari 2019 in […]

Lees meer

Aanvulling/rectificatie op artikel “Omzetting PGB in ZIN financiering”

Op 28 september j.l. hebben wij u een artikel toegezonden met als onderwerp de omzetting van PGB in ZIN financiering. Naar aanleiding van dit artikel is enige discussie en verwarring ontstaan over de inhoud daarvan en heeft Per Saldo ons verzocht om een aantal zaken te verduidelijken en te rectificeren. Het artikel is geschreven ten […]

Lees meer

Bent u als zelfstandig arts ook automatisch zelfstandig ondernemer?

Als medicus behandelt u uw patiënten op basis van uw eigen inzichten. Betekent deze zelfstandigheid ook dat u fiscaal automatisch als zelfstandig ondernemer kwalificeert? Mate van zelfstandigheid Als medicus heeft u een bepaalde mate van zelfstandigheid. U behandelt uw patiënten immers op basis van uw eigen inzichten, op een manier die u juist acht. Deze […]

Lees meer

Belangrijke wijzigingen in de jaarverantwoording

Voor verslagjaar 2017 zijn er een aantal belangrijke wijzingen binnen de Jaarverantwoording Zorg. De wijzingen zijn in nauw overleg met de brancheorganisaties en diverse beroepsverenigingen tot stand gekomen. Ook de evaluatiewet WNT zorgt voor wijzigingen. Voor de meesten betekent dit minder administratieve lasten. Voor sommigen betekent het meer werk. Het gaat om de volgende wijzigingen: Vereenvoudigde […]

Lees meer

Verlaging administratiedruk zorg door standaardisering

Minister De Jonge van VWS wil dat gemeenten en instellingen gebruik gaan maken van dezelfde standaarden voor het verwerken van facturen en het afsluiten van contracten. Dit moet de administratiedruk in de zorg verminderen. De Jonge: minder administratiedruk door identieke standaarden Ook wil de minister gemeenten zo nodig kunnen dwingen om regionaal samen te werken. […]

Lees meer

Verplicht eigen risico komende jaren niet omhoog

Het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering zal de komende jaren niet verder stijgen. Eerder was al besloten het eigen risico te bevriezen in 2018. Het kabinet zet deze bevriezing voort tot en met 2021. De komende jaren gaan ook de eigen bijdragen voor langdurige zorg omlaag. Eigen risico ongewijzigd In september van dit jaar […]

Lees meer

Nederland loopt voorop in Europa met digitalisering van de zorg

Nederlandse zorgorganisaties lopen in Europa voorop met het gebruik van het elektronische patiëntendossier (EPD). Dat blijkt uit onderzoek naar zorg-ICT door HIMSS Europa, een ICT-organisatie voor not-for-profit zorg. Door de hoge digitalisatiegraad van patiëntgegevens zien Nederlandse zorgorganisaties de eigen regie van patiënten zowel als een uitdaging (20%) als een prioriteit. Patiëntdata en hoe je daar […]

Lees meer

‘Nieuwe ‘aftapwet’ beperkt het medisch beroepsgeheim’

Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet regelt bredere bevoegdheden voor de Nederlandse inlichtingendiensten. De wet heeft ook betrekking op de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten, bijvoorbeeld via telefoon, internet en e-mail. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maakt zich daar ernstige zorgen over. De nieuwe […]

Lees meer

Problemen hulpbehoevenden vaak niet opgelost door gemeente

Veel mensen die bij de gemeente aankloppen voor hulp zijn niet tevreden. Bij een vijfde tot een kwart van hen worden de problemen op het gebied van huishoudelijke hulp en ondersteuning onvoldoende opgelost, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Bron: https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/40028-problemen-hulpbehoevenden-vaak-niet-opgelost-door-gemeente.html

Lees meer

‘Twee ministers op VWS is in strijd met Grondwet’

De Eerste Kamer wil opheldering van premier Mark Rutte over de voorgenomen benoemingen van meerdere ministers op hetzelfde ministerie. Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) schrijft in een woensdag verschenen brief dat het strijdig is met de Grondwet om meer dan één iemand aan te stellen als hoofd van een ministerie. In het nieuwe kabinet krijgen drie […]

Lees meer

Steeds meer ouderen overlijden door val

Zeker 3.884 Nederlanders zijn vorig jaar overleden door een noodlottige valpartij, bijna vierhonderd (11 procent) meer dan in 2015.  Bron: https://www.nu.nl/gezondheid/4979474/steeds-meer-ouderen-overlijden-val.html

Lees meer

Proef met integraal pgb struikelt over financiële schotten

Eén budget voor alle zorg die iemand nodig heeft, ongeacht of die zorg onder de Wmo, Jeugdwet, Wlz of Zvw valt. Het integraal pgb zou een uitkomst zijn voor individuen of gezinnen met een complexe zorgvraag. Een proef in de gemeenten Woerden en Delft bewijst dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Financiële en juridische […]

Lees meer
Pagina 1 van 14