Algemene vrijstellingen GLMC 7 en GLMC 8 vervallen in 2024

28 september 2023
agrarisch

Door de oorlog in Oekraïne zijn twee voorwaarden voor de GLB-basispremie uitgesteld. In 2023 krijgt men geen korting als er geen gewasrotatie op het bouwland (GLMC 7) is toegepast. Ook waren akkerbouwers niet verplicht om 4% van het bouwland niet-productief te laten (GLMC8). In 2024 komen beide algemene vrijstellingen te vervallen.

Gewasrotatie in 2024 (GLMC 7)
Jaarlijks moet op minimaal 1/3 deel van het bouwland een ander gewas als hoofdteelt (andere gewascode) worden geteeld. Daarvoor wordt in 2024 gekeken naar de gewassen in 2023. Daarnaast geldt op alle percelen de verplichting:

dat eens per 4 jaar een ander gewas als hoofdteelt wordt geteeld;
dat op zand- en lössgrond eens per 4 jaar een rustgewas als hoofdteelt wordt geteeld. Vanaf 2027 wordt dat eens per 3 jaar.

Een volgteelt na de hoofdteelt in hetzelfde jaar wordt ook gezien als gewasrotatie. Voor een volgteelt kiest men een andere gewassoort. In de Tabel Gewassen en GLB op RVO.nl is te zien welke gewassen dezelfde gewassoort zijn en welke keuzes mogelijk zijn. De volgteelt blijft staan tot in het volgende jaar de nieuwe hoofdteelt wordt ingezaaid.

Vrijstellingen GLMC 7
Er geldt een vrijstelling voor braakliggende percelen, natte teelt, meerjarige gewassen, grassen en kruidachtige voedergewassen. Als bedrijven biologisch zijn, of meer dan 75% van hun landbouwgrond gebruiken voor grassen, kruidachtige voedergewassen, braak en/of vlinderbloemige gewassen zijn zij vrijgesteld.

Niet-productief bouwland (GLMC 8)
De verplichting om 4% van het bouwland niet-productief te laten geldt vanaf 2024. Er zijn verschillende manieren om niet-productieve landbouwgrond in te vullen. Bijvoorbeeld met landschapselementen zoals sloten, houtwallen, bomenrijen. Of met andere niet-productieve elementen zoals akkerranden of bufferstroken grenzend aan het eigen bouwland. De verschillende keuzemogelijkheden worden nader toegelicht op de website van RVO.

Bedrijven die meer dan 75% van hun landbouwgrond gebruiken voor grassen, kruidachtige voedergewassen, natte teelt, braak en/of vlinderbloemige gewassen zijn vrijgesteld voor GLMC 8. Biologische bedrijven met maximaal 10 ha bouwland zijn ook vrijgesteld.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Contracten Vion met varkenshouders niet langer eenzijdig gewijzigd

Vion Farming B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd haar contracten met varkenshouders alleen aan te passen als de varkenshouder daarmee akkoord is. Daarmee voldoet Vion aan de regels van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP Landbouw). Deze wet geldt vanaf 1 november 2021 en heeft als doel de onderhandelingsmacht […]

Voorlopige tarieven GLB 2023

Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan budgetten opgenomen die evenredig worden verdeeld over de aanvragers. Voor de basisinkomenssteun en de aanvullende herverdelende inkomenssteun gebeurt dit op basis van het aantal subsidiabele hectares. Voor de ecoregeling wordt bovendien rekening gehouden met de uitgevoerde subsidiabele activiteiten. De […]

Excreties veestapel boven plafond 2025

Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kilogram stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt. Dit is 3,5% onder het stikstofproductieplafond en 2,8% onder het fosfaatproductieplafond voor 2023 dat door de Europese Commissie in de derogatiebeschikking is vastgesteld. De […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga