Derogatie: aanvullende voorwaarden voor alle landbouwbedrijven

6 oktober 2022
agrarisch

In de conceptderogatiebeschikking van de Europese Commissie zijn ook aanvullende voorwaarden opgenomen die gelden voor de Nederlandse landbouw als geheel en daarmee ook van invloed zijn op bedrijven die niet deelnemen aan derogatie.

De (belangrijkste) aanvullende voorwaarden zijn:

  • Vanaf 2023 is het niet meer mogelijk een derogatievergunning aan te vragen voor percelen gelegen in grondwaterbeschermingsgebieden en in Natura 2000-gebieden.
  • In grondwaterbeschermingsgebieden waar het nitraatdoel in grondwater niet is bereikt, gaat per 1 januari 2024 een pakket van verplichtende maatregelen gelden. De nadere uitwerking hiervan zal in samenhang met de gebiedsgerichte aanpak plaatsvinden.
  • Nederland zal door nutriënten verontreinigde gebieden moeten aanwijzen, waar de laagste derogatienorm geldt. Dit zijn vanaf inwerkingtreding van de derogatiebeschikking de huidige ‘230-gebieden’ (ofwel de zuidelijke en centrale zandgronden en lössbodems). Vanaf 1 januari 2023 zullen ook de stroomgebieden van regionale waterlichamen, die slecht, ontoereikend of matig scoren voor nutriënten, worden aangemerkt als verontreinigde gebieden. Per 1 januari 2024 dient een definitieve aanwijzing van de verontreinigde gebieden plaats te vinden. Deze gebieden omvatten ten minste de in 2023 aangewezen gebieden, alsmede elk ander extra gebied waar de bijdrage van de landbouw aan de nutriëntenverontreiniging meer dan 19% van de totale nutriëntenbelasting bedraagt.
  • De hoogte van de gebruiksnormen in de door nutriënten verontreinigde gebieden moet, voor zowel derogatiebedrijven als niet derogatiebedrijven, gradueel verlaagd worden zodat deze in 2025 generiek met 20% verlaagd zijn.
  • De mestproductie in Nederland is sinds 2006 gemaximeerd op 172,9 miljoen kg fosfaat en 504,4 miljoen kg stikstof. Deze nationale mestproductieplafonds worden verlaagd naar het niveau van 2020, namelijk 150,7 miljoen kg fosfaat en 489,4 miljoen kg stikstof. Vervolgens vindt een graduele reductie plaats waarbij in 2025 minder dan 440 miljoen kg stikstof en 135 miljoen kg fosfaat wordt geproduceerd. Dit laatste betekent ten opzichte van de daadwerkelijke productie in 2021 (148 miljoen kg fosfaat en 471 miljoen kg stikstof) een reductie van bijna 9% fosfaat en ruim 10% stikstof.
  • Het uitgangspunt van de Europese Commissie is om langs alle wateren in Europa bufferstroken van minimaal 3 meter breed te hanteren. Daarom zijn in de beschikking bredere bufferstroken opgenomen die ook voor de hele Nederlandse landbouwsector gaan gelden.  Voor KRW-waterlichamen en ecologisch kwetsbare waterlopen is het uitgangspunt dat de bufferzone 5 meter bedraagt. Langs sloten die normaliter tussen 1 april en 1 oktober droog staan moet een bufferzone van 1 meter worden toegepast. Er mag een smallere bufferstrook langs watervoerende sloten en KRW-waterlichamen gehanteerd worden, indien de oppervlakte van de bufferstrook meer dan 4% van de oppervlakte van het perceel zou bedragen.
  • Vanaf 2023 moeten alle landbouwbedrijven jaarlijks vóór het groeiseizoen een bemestingsplan opstellen.
  • Met ingang van 1 januari 2024 wordt een elektronisch bemestingsregister ingevoerd, waarin de toepassing van meststoffen en de productie van mest is opgenomen. Alle bedrijven moeten hiervan vanaf 2025 gebruik maken.
  • Het geautomatiseerde systeem voor verantwoording in realtime van mesttransporten (rVDM) moet per 1 januari 2023 worden ingevoerd.

Voor derogatiebedrijven gelden nog specifieke voorwaarden.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Agrarische nieuwsbrief december 2022

Wat speelt er op agrarisch gebied? In onze agrarische nieuwsbrief lees je het laatste nieuws. Bekijk de agrarische nieuwsbrief december 2022. In deze editie: Aanmelding deelname nieuwe GLB Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten niet zonder risico’s Mestwetgeving: Derogatie 2022 Derogatie: extra voorwaarden alle bedrijven vanaf 2023 Specifieke voorwaarden derogatiebedrijven vanaf 2023 Bufferstroken Subsidie: Tegemoetkoming energiekosten bedrijven Investeringsregeling POP3+ 2022 […]

Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3

De fiscale behandeling van een aandeel in een VvE, verpachte landbouwgronden en de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling; deze onderwerpen zijn in de Tweede Kamer besproken tijdens de behandeling van het rechtsherstel box 3 en de box 3-heffing vanaf 2023. Wat is hier uit voortgevloeid?   Aandeel in VvE Het vermogen van een VvE kan onder […]

Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a in 2023

Landbouwers kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alleen in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als ze voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond (GLMC’s). In verband met de oorlog in Oekraïne geldt uit het oogpunt van voedselzekerheid in 2023 een vrijstelling voor GLMC 7 (gewasrotatie) en GLMC 8a […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga