De minister van LNV erkent dat de late afronding van het Nationaal Strategisch Plan voor een beperkte tijd zorgt in de voorbereiding naar de transitie die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beoogt. Daardoor is onzekerheid en zorg bij boeren en collectieven (ANLb) ontstaan. De minister wil daarom het jaar 2023 zien als leerperiode. Waar het kan wil hij meedenken met de boeren en oplossingen zoeken ingeval de aanpassingen in het GLB-stelsel of de late voorbereiding erop voor problemen zorgt.

De minister doet de volgende toezeggingen voor het jaar 2023:

  • In het eerste jaar zullen bij het niet voldoen aan nieuwe voorwaarden of nieuwe GLMC’s in principe waarschuwingen worden gegeven, geen sancties.
  • Met het indienen van de Gecombineerde opgave (uiterlijk 15 mei 2023) het maximaal op te geven areaal vast, maar de definitieve aanvraag wordt in oktober gedaan. Aanpassingen blijven tot dan mogelijk. Als aangemelde activiteiten niet worden uitgevoerd, kan de boer deze activiteit zonder sanctie intrekken. De boer krijgt vervolgens uitbetaald voor alle oppervlakte waarvan door de RVO geconstateerd is dat die aan de subsidievoorwaarden voldoet. Er wordt dus betaald voor daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten, wat kan betekenen dat de uitbetaling lager is dan de oorspronkelijke aanvraag.
  • Administratieve fouten in het aanvraagproces worden hersteld tot 30 november 2023, zonder dat er sprake is van sancties. Mocht er onverhoopt toch een onjuiste oppervlakte aangevraagd worden, dan heeft dit geen sanctie tot gevolg. De al decennia toegepaste sanctie wegens het onjuist intekenen van percelen wordt per 1 januari 2023 afgeschaft.
  • Bij het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) wordt bij het sanctieregime ook van hetzelfde principe uitgegaan dat er wordt uitbetaald voor het beheer dat een collectief heeft uitgevoerd. Daar waar het niet is uitgevoerd, leidt dat niet meteen tot een extra korting op een betaling. Bijstellingen zijn nog tot medio 2023 mogelijk.
  • Bij de eco-regeling wordt in 2023 de instapeis éénmalig verlaagd voor biodiversiteit en landschap (zie artikel ‘Eco-regeling: verschillende punten en waardes per regio’ d.d. 8 november 2023).
  • In 2023 hoeft op de bufferstroken vanuit het GLB (GLMC 4) geen ander gewas te staan dan de hoofdteelt op het perceel. De nu geldende teeltvrije zones (activiteitenbesluit milieubeheer, waar variatie verplicht is) blijven van kracht. In sommige gevallen zullen in het kader van het GLB bredere bufferstroken aangehouden moeten worden. In dat geval mag de hoofdteelt wel staan op het gedeelte waar de bufferstrook breder is. Er mogen dan echter geen gewasbeschermingsmiddelen en mestplaatsing toegepast worden, beweiding is wel mogelijk. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan bufferstroken die reeds zijn ingezaaid.
  • Er wordt soepeler omgegaan met de nieuwe voorwaarden voor GLMC 6 (minimale bodembedekking), die de biodiversiteit moeten bevorderen. Hieraan zullen wij in een apart artikel aandacht besteden.

Meer weten?

André Meutstege
relatiebeheerder
Desirée Oortgiesen
salarismedewerker
Karin Swinkels
belastingadviseur
Claudia Burghard
aangiftemedewerker
Arjan Bokkers
fiscaal adviseur
Bas Teuwsen
vennoot/ fiscalist
Jan Scholtens
accountant AA
Linda Scholten
accountant AA
Rogier Hoftijzer
vennoot / fiscalist
Marita Sloetjes
administratieve dienstverlening

Meer nieuwsberichten

Agrarische nieuwsbrief december 2022

Wat speelt er op agrarisch gebied? In onze agrarische nieuwsbrief lees je het laatste nieuws. Bekijk de agrarische nieuwsbrief december 2022. In deze editie: Aanmelding deelname nieuwe GLB Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten niet zonder risico’s Mestwetgeving: Derogatie 2022 Derogatie: extra voorwaarden alle bedrijven vanaf 2023 Specifieke voorwaarden derogatiebedrijven vanaf 2023 Bufferstroken Subsidie: Tegemoetkoming energiekosten bedrijven Investeringsregeling POP3+ 2022 […]

Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3

De fiscale behandeling van een aandeel in een VvE, verpachte landbouwgronden en de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling; deze onderwerpen zijn in de Tweede Kamer besproken tijdens de behandeling van het rechtsherstel box 3 en de box 3-heffing vanaf 2023. Wat is hier uit voortgevloeid?   Aandeel in VvE Het vermogen van een VvE kan onder […]

Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a in 2023

Landbouwers kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alleen in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als ze voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond (GLMC’s). In verband met de oorlog in Oekraïne geldt uit het oogpunt van voedselzekerheid in 2023 een vrijstelling voor GLMC 7 (gewasrotatie) en GLMC 8a […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga