Monitoring maaien of beweiden percelen GLB-subsidies

18 september 2023
agrarisch

RVO controleert met het Areaal Monitoring Systeem (AMS) op of er sprake is van subsidiabel areaal. Hiervoor worden wekelijkse satellietbeelden van alle gewaspercelen in Nederland gebruikt. Bij grasland wordt gekeken of het perceel is gemaaid of beweid. Deze laatste controle vloeit voort uit artikel 3 van de Uitvoeringsregeling GLB 2023. Daarin wordt vermeldt dat het criterium waaraan de landbouwer dient te voldoen om een landbouwareaal in een staat te houden die begrazing of teelt mogelijk maakt, is het jaarlijks vóór 1 oktober maaien van het areaal grasland. Wanneer de landbouwer als gevolg van een contract voor agrarisch natuurbeheer op basis van de subsidieregelingen ANLb en Catalogus Groenblauwe diensten niet aan dit criterium kan voldoen, moet het areaal ten minste één keer per twee jaar vóór 1 oktober worden gemaaid.

Brief RVO: niet gemaaid of beweid
Diverse landbouwers hebben onlangs een brief ontvangen van RVO waarin staat dat zij tot op heden niet heeft kunnen vaststellen dat een of meerdere percelen al zijn gemaaid of beweid. Er wordt aangegeven dat men dit nog tot en met 30 september 2023 kan doen. Later dit najaar zal RVO de percelen opnieuw monitoren met AMS. Ook zal dan op ander beeldmateriaal (zoals luchtfoto’s en andere satellietbeelden dan AMS) bekeken worden of de percelen gemaaid of beweid zijn. Is dit niet het geval, dan krijgt de aanvrager een brief waarin de gevolgen uitgelegd worden.

Eens met het monitoringsresultaat?
Wanneer de aanvrager het eens is met het monitoringsresultaat, het perceel ook niet meer wordt beweid of gemaaid voor 1 oktober 2023 én de uitzondering voor agrarisch natuurbeheer niet van toepassing is, is het raadzaam om het perceel zo snel mogelijk uit het onderdeel ‘Regelingen per perceel’ in de Gecombineerde opgave te verwijderen. Daarna moet de opgave opnieuw ingestuurd worden, zo snel mogelijk en uiterlijk 30 november 2023.

Niet eens met het monitoringsresultaat?
Vaak blijkt echter dat de constatering van RVO onjuist is. Er is wel degelijk gemaaid of beweid. In dat geval hoeft men op dit moment nog niets te doen richting RVO. Maar het is dan wel verstandig om alvast bewijzen van beweiding of maaien, zoals foto’s, te verzamelen en te bewaren. Deze kunnen dan gebruikt worden als RVO later dit jaar nog steeds ten onrechte constateert dat deze activiteiten niet hebben plaatsgevonden.
 

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Algemene vrijstellingen GLMC 7 en GLMC 8 vervallen in 2024

Door de oorlog in Oekraïne zijn twee voorwaarden voor de GLB-basispremie uitgesteld. In 2023 krijgt men geen korting als er geen gewasrotatie op het bouwland (GLMC 7) is toegepast. Ook waren akkerbouwers niet verplicht om 4% van het bouwland niet-productief te laten (GLMC8). In 2024 komen beide algemene vrijstellingen te vervallen. Gewasrotatie in 2024 (GLMC […]

Toepassing van bufferstroken in 2024

Inhoud Vanuit het GLB en de mestwetgeving is het vanaf 2023 verplicht bufferstroken toe te passen langs watergangen en droge sloten. De regels voor een bufferstrook worden vanuit het GLB en de mestwetgeving bepaald. RVO heeft aangegeven dat voor 2024 dezelfde regels zullen gelden voor de bufferstrook als in 2023, en het hoofdgewas opnieuw op […]

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw Inhoud De subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5-10-2023 tot en met 20-10-2023 met een subsidieplafond van € 58.000.000.   Investeringssteun voor energiebesparende technieken De subsidiemodule EG bevat investeringssteun voor energiebesparende technieken die moet worden aangemerkt als staatssteun en moet dus voldoen aan het Europese […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga