Onbelaste kostenvergoeding chauffeurs breed toepasbaar?

3 juni 2024
werkgever

Volgens de cao-Beroepsgoederenvervoer dient een werkgever zijn chauffeurs een vaste netto vergoeding te geven voor verblijfskosten. Met de Belastingdienst is afgesproken dat deze vergoeding gericht vrijgesteld is binnen de werkkostenregeling en daarmee onbelast kan zijn. De Belastingdienst heeft verduidelijkt of, en zo ja wanneer, een dergelijke vergoeding ook voor chauffeurs buiten de cao van toepassing is.

 

Verblijfkosten

De verblijfkosten van chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer betreffen onder meer de kosten van maaltijden, overige consumpties en sanitaire voorzieningen. In de cao is voor de hiervoor genoemde kosten in artikel 40 een vaste netto vergoeding afgesproken, die onder meer afhankelijk is van het aantal dagen en de tijdstippen dat een chauffeur onderweg is.

Let op! Deze netto vergoeding ziet niet op andere kosten, zoals die van overnachting en van de telefoon.

Belastingvrij

Volgens een afspraak met de Belastingdienst is de vaste netto vergoeding gericht vrijgesteld en kan daarmee belastingvrij. Dit betekent dat een werkgever niet zelf hoeft te onderzoeken of de vergoeding overeen komt met de werkelijk door de chauffeur gemaakte kosten. Een dergelijk onderzoek is normaal gesproken bij een vaste kostenvergoeding wel vereist.

Ook voor werkgever zonder cao?

De Belastingdienst is ingegaan op de vraag of de afspraak ook kan gelden voor werkgevers die niet onder de betreffende cao vallen. Dit blijkt niet zonder meer het geval te zijn. Een werkgever die de vaste netto kostenvergoeding ook gericht vrijgesteld aan zijn chauffeurs wil verstrekken, moet voldoen aan het volgende.

Het moet gaan om chauffeurs die vervoer verrichten dat geen personenvervoer is. Daarnaast moeten deze chauffeurs vanuit kostenoogpunt in gelijke omstandigheden verkeren als de chauffeurs waarop de cao betrekking heeft. Ook dient de werkgever dezelfde voorwaarden en vergoedingen te hanteren die gelden in de cao Beroepsgoederenvervoer.

Let op: Wordt niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan, dan kan een werkgever met zijn eigen inspecteur afspraken maken als hij een vaste kostenvergoeding wil geven.

Meer weten?

Karin Wisselink
salarismedewerker

Meer nieuwsberichten

Is door werkgever te betalen immateriële schadevergoeding belast loon?

Als je ten opzichte van je werknemers jouw verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, kan het gevolg zijn dat je een schadevergoeding moet betalen. De vraag is of een dergelijke schadevergoeding belast is als loon?   Re-integratieplicht werkgever In een zaak bij de rechtbank in Den Haag ging het om een werknemer die voor 80% arbeidsongeschikt […]

Aanvraag voorzieningen UWV binnenkort online in werkgeversportaal

Bij het UWV kan vanaf 22 juli 2024 een aantal voorzieningen online worden aangevraagd. Het gaat met name om voorzieningen voor werkgevers en werknemers.   Voorzieningen UWV Wanneer je als werkgever een werknemer met een ziekte of handicap in dienst heeft, kom je in aanmerking voor een aantal voorzieningen die jou óf de werknemer ondersteunen. […]

Controleer de definitieve berekening Wtl 2023

De Belastingdienst stuurt vóór 1 augustus 2024 de beschikkingen Wtl 2023. Hierin is de hoogte van jouw recht op LIV, jeugd-LIV en/of een LKV voor het jaar 2023 opgenomen. Als je het niet eens bent met de berekening hiervan, moet je binnen zes weken na dagtekening van de beschikking in bezwaar. LIV 2023 Je kunt […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga