Rechtbank: afzonderlijke monitoring gekoppelde luchtwassers noodzakelijk

18 september 2023
agrarisch

In het Activiteitenbesluit milieubeheer worden eisen gesteld aan een luchtwassysteem. Het systeem moet zijn voorzien van een elektronisch monitoringssysteem met bepaalde parameters. Als deze worden overschreden moeten maatregelen worden genomen.

De gemeente legde meerdere lasten onder dwangsom op aan een varkenshouder vanwege het onvoldoende monitoren van de werking van de luchtwassystemen. De varkenshouder had vier stallen in gebruik met elk een luchtwassysteem. Deze systemen waren gekoppeld: voor elk dierenverblijf, te weten de stallen 1 tot met 4, werd afzonderlijk lucht via de luchtkanalen naar de bijbehorende drukkamer gezogen en vervolgens werd de lucht door het luchtwassysteem geduwd en gewassen. Uit de wetsystematiek blijkt dat elk luchtwassysteem moet zijn voorzien van een monitoringssysteem.

Voor de rechtbank ging het onder meer om de vraag hoe het bedrijf van de varkenshouder moest worden beschouwd: als een bedrijf met vier stallen met één (gecombineerd) luchtwassysteem (zoals de varkenshouder stelde) of als een bedrijf met vier stallen en vier luchtwassystemen. Het koppelen van stallen, zeker stallen waar hetzelfde type luchtwasser wordt gebruikt, komt steeds vaker voor.

De rechtbank concludeerde dat er sprake was van vier luchtwassystemen. Dat betekent dat de monitoring en registratie op vier afzonderlijke luchtwassystemen moet plaatsvinden. Hoewel de rechtbank niet kon uitsluiten dat het veel efficiënter is om maar op één plek te monitoren en registreren, is daar ook het risico aan verbonden dat een hulpluchtwassysteem niet naar behoren functioneert, terwijl niet wordt geregistreerd dat een van de parameters wordt overschreden. Als één van de luchtwassystemen bijvoorbeeld uitvalt en geen elektriciteit of waswater verbruikt, hoeft dat niet per se te leiden tot overschrijding van de parameters van het geheel aan luchtwassystemen. Ook valt niet uit te sluiten dat het laagdebietalarm niet afgaat bij een storing in een hulpluchtwassysteem als alleen het debiet van de gecombineerde systemen wordt gecontroleerd. Dat kan tot gevolg hebben dat niet onmiddellijk maatregelen kunnen worden getroffen. Dat kan leiden tot forse milieugevolgen. De voordelen van een dergelijke efficiencymaatregel wegen niet op tegen de mogelijke risico’s.
 

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Algemene vrijstellingen GLMC 7 en GLMC 8 vervallen in 2024

Door de oorlog in Oekraïne zijn twee voorwaarden voor de GLB-basispremie uitgesteld. In 2023 krijgt men geen korting als er geen gewasrotatie op het bouwland (GLMC 7) is toegepast. Ook waren akkerbouwers niet verplicht om 4% van het bouwland niet-productief te laten (GLMC8). In 2024 komen beide algemene vrijstellingen te vervallen. Gewasrotatie in 2024 (GLMC […]

Toepassing van bufferstroken in 2024

Inhoud Vanuit het GLB en de mestwetgeving is het vanaf 2023 verplicht bufferstroken toe te passen langs watergangen en droge sloten. De regels voor een bufferstrook worden vanuit het GLB en de mestwetgeving bepaald. RVO heeft aangegeven dat voor 2024 dezelfde regels zullen gelden voor de bufferstrook als in 2023, en het hoofdgewas opnieuw op […]

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw Inhoud De subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5-10-2023 tot en met 20-10-2023 met een subsidieplafond van € 58.000.000.   Investeringssteun voor energiebesparende technieken De subsidiemodule EG bevat investeringssteun voor energiebesparende technieken die moet worden aangemerkt als staatssteun en moet dus voldoen aan het Europese […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga