Risicobeheersplan vanaf 2024 verplicht voor biologische ondernemers

15 november 2023
agrarisch

Vanaf 2024 zijn biologische ondernemers verplicht een risicobeheersplan op te stellen. Dit plan moet de risico’s beschrijven die binnen het bedrijf bestaan, die de betrouwbaarheid van het biologische product zouden kunnen aantasten. Dit moet bijdragen aan de betrouwbaarheid van het biologische product voor de consument.

Opstellen risicobeheersplan
Het risicobeheersplan bevat een bedrijfsbeschrijving en een risicoanalyse die al eerder verplicht waren voor biologische ondernemers. Vanaf 2024 zal de Skal-inspecteur tijdens de periodieke inspectie aandacht besteden aan het doorlopen en checken van het risicobeheersplan. Wanneer het plan niet volledig is, ziet Skal dit als een lichte afwijking. Er is sprake van een ernstige afwijking als in 2023 geen risicoanalyse is gemaakt en het risicobeheersplan in 2024 ontbreekt.

Een risicobeheersplan moet stilstaan bij de risico’s die een negatief gevolg kunnen hebben voor de betrouwbaarheid van het biologische product. Specifiek moet het plan zich richten op:

Verontreiniging van biologische producten met niet-toegestane stoffen;
Vermenging of verwisseling van biologische, in omschakeling en niet-biologische producten.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Contracten Vion met varkenshouders niet langer eenzijdig gewijzigd

Vion Farming B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd haar contracten met varkenshouders alleen aan te passen als de varkenshouder daarmee akkoord is. Daarmee voldoet Vion aan de regels van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP Landbouw). Deze wet geldt vanaf 1 november 2021 en heeft als doel de onderhandelingsmacht […]

Voorlopige tarieven GLB 2023

Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan budgetten opgenomen die evenredig worden verdeeld over de aanvragers. Voor de basisinkomenssteun en de aanvullende herverdelende inkomenssteun gebeurt dit op basis van het aantal subsidiabele hectares. Voor de ecoregeling wordt bovendien rekening gehouden met de uitgevoerde subsidiabele activiteiten. De […]

Excreties veestapel boven plafond 2025

Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kilogram stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt. Dit is 3,5% onder het stikstofproductieplafond en 2,8% onder het fosfaatproductieplafond voor 2023 dat door de Europese Commissie in de derogatiebeschikking is vastgesteld. De […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga