De subsidieregeling Niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden wordt opengesteld in de periode 15 november tot en met 30 december 2022. De regeling richt zich op het verhogen van het aantal landschapselementen en op investeringen betreffende grondwater in veengrond.

Waarvoor is subsidie mogelijk?
Grondeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een niet-productieve investering die bestemd is voor:

  1. het inrichten van landbouwgrond of hieraan grenzende grond, gericht op een bijdrage aan grotere diversiteit in het landschap. Dit betreft een investering in een natuurvriendelijke oever, overhoek of sloot, een poel, een meerjarige bloemrijke akkerrand of kruidenrijke akkerrand, een solitaire boom, een bomenrij, een boomgroep, een houtwal of een heg. Daarmee wordt vooruit gelopen op eventuele vergoedingen voor het beheer van landschapselementen vanuit het nieuwe GLB; of
  2. het inrichten van veengrond, gericht op het leveren van een bijdrage aan de agromilieu- en klimaatdoelstellingen in Nederland door;
  • het verbeteren van het inzicht in het effect van de hoogte van de grondwaterstand door de aanschaf van grondwaterpeilbuizen;
  • het verhogen van de grondwaterstand door het plaatsen van een waterinfiltratiesysteem.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000.

Aanvragen en rangschikking
De subsidie kan aangevraagd worden bij RVO. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen. De rangschikking is onder meer afhankelijk van het aantal landschapselementen waarin geïnvesteerd wordt.

Start en realisatietermijn
Er moet binnen twee maanden na de subsidieverlening gestart worden met het investeringsproject. Met de start wordt gedoeld op het moment dat het desbetreffende landschapselement, grondwaterpeilbuis of waterinfiltratiesysteem is aangeschaft. Het investeringsproject moet uiterlijk 1 oktober 2024 afgerond zijn.

Meer weten?

André Meutstege
relatiebeheerder
Desirée Oortgiesen
salarismedewerker
Karin Swinkels
belastingadviseur
Claudia Burghard
aangiftemedewerker
Arjan Bokkers
fiscaal adviseur
Bas Teuwsen
vennoot/ fiscalist
Jan Scholtens
accountant AA
Linda Scholten
accountant AA
Rogier Hoftijzer
vennoot / fiscalist
Marita Sloetjes
administratieve dienstverlening

Meer nieuwsberichten

Agrarische nieuwsbrief december 2022

Wat speelt er op agrarisch gebied? In onze agrarische nieuwsbrief lees je het laatste nieuws. Bekijk de agrarische nieuwsbrief december 2022. In deze editie: Aanmelding deelname nieuwe GLB Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten niet zonder risico’s Mestwetgeving: Derogatie 2022 Derogatie: extra voorwaarden alle bedrijven vanaf 2023 Specifieke voorwaarden derogatiebedrijven vanaf 2023 Bufferstroken Subsidie: Tegemoetkoming energiekosten bedrijven Investeringsregeling POP3+ 2022 […]

Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3

De fiscale behandeling van een aandeel in een VvE, verpachte landbouwgronden en de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling; deze onderwerpen zijn in de Tweede Kamer besproken tijdens de behandeling van het rechtsherstel box 3 en de box 3-heffing vanaf 2023. Wat is hier uit voortgevloeid?   Aandeel in VvE Het vermogen van een VvE kan onder […]

Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a in 2023

Landbouwers kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alleen in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als ze voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond (GLMC’s). In verband met de oorlog in Oekraïne geldt uit het oogpunt van voedselzekerheid in 2023 een vrijstelling voor GLMC 7 (gewasrotatie) en GLMC 8a […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga