Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

19 september 2023
agrarisch

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

Inhoud
De subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5-10-2023 tot en met 20-10-2023 met een subsidieplafond van € 58.000.000.

 

Investeringssteun voor energiebesparende technieken
De subsidiemodule EG bevat investeringssteun voor energiebesparende technieken die moet worden aangemerkt als staatssteun en moet dus voldoen aan het Europese landbouwsteunkader, dat met ingang van 1 januari 2023 van kracht is. In de regeling wordt een standstill bepaling opgenomen, omdat de Europese Commissie nog een definitieve goedkeuring voor deze regeling moet geven.

 

Energiebesparingsplicht
Glastuinbouwbedrijven moeten op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer uiterlijk op 1 december 2023 een rapportage aanleveren bij RVO waaruit blijkt welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben en verplicht zijn om te nemen. Vanuit de energiebesparingsplicht zijn bedrijven verplicht om maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen, indien zij meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) op jaarbasis gebruiken.

 

Beoordeling van aanvragen
Bij de beoordeling van aanvragen tot subsidieverlening wordt de terugverdientijd uit de rapportage in het kader van de energiebesparingsplicht als uitgangspunt genomen. Verplichte maatregelen komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook moeten aanvragers aantonen dat de aangevraagde subsidie niet hoger is dan het minimum dat nodig is om het project voldoende winstgevend te maken.

 

Hoogte van de subsidie
De hoogte van de subsidie wordt gewijzigd van 25% in 20%. De twee belangrijkste redenen om het maximale subsidiepercentage te verlagen zijn: 1) door de gestegen energieprijzen is de onrendabele top kleiner geworden en 2) er is grote vraag van bedrijven naar subsidies vanuit de subsidiemodule EG. Door de subsidie-intensiteit te verlagen kunnen meer bedrijven geholpen worden met de beschikbare middelen en kan ook meer energiebesparing gerealiseerd worden per euro subsidie.

 

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-25569.html

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Contracten Vion met varkenshouders niet langer eenzijdig gewijzigd

Vion Farming B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd haar contracten met varkenshouders alleen aan te passen als de varkenshouder daarmee akkoord is. Daarmee voldoet Vion aan de regels van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP Landbouw). Deze wet geldt vanaf 1 november 2021 en heeft als doel de onderhandelingsmacht […]

Voorlopige tarieven GLB 2023

Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan budgetten opgenomen die evenredig worden verdeeld over de aanvragers. Voor de basisinkomenssteun en de aanvullende herverdelende inkomenssteun gebeurt dit op basis van het aantal subsidiabele hectares. Voor de ecoregeling wordt bovendien rekening gehouden met de uitgevoerde subsidiabele activiteiten. De […]

Excreties veestapel boven plafond 2025

Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kilogram stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt. Dit is 3,5% onder het stikstofproductieplafond en 2,8% onder het fosfaatproductieplafond voor 2023 dat door de Europese Commissie in de derogatiebeschikking is vastgesteld. De […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga