Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

19 september 2023
agrarisch

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

Inhoud
De subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5-10-2023 tot en met 20-10-2023 met een subsidieplafond van € 58.000.000.

 

Investeringssteun voor energiebesparende technieken
De subsidiemodule EG bevat investeringssteun voor energiebesparende technieken die moet worden aangemerkt als staatssteun en moet dus voldoen aan het Europese landbouwsteunkader, dat met ingang van 1 januari 2023 van kracht is. In de regeling wordt een standstill bepaling opgenomen, omdat de Europese Commissie nog een definitieve goedkeuring voor deze regeling moet geven.

 

Energiebesparingsplicht
Glastuinbouwbedrijven moeten op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer uiterlijk op 1 december 2023 een rapportage aanleveren bij RVO waaruit blijkt welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben en verplicht zijn om te nemen. Vanuit de energiebesparingsplicht zijn bedrijven verplicht om maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen, indien zij meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) op jaarbasis gebruiken.

 

Beoordeling van aanvragen
Bij de beoordeling van aanvragen tot subsidieverlening wordt de terugverdientijd uit de rapportage in het kader van de energiebesparingsplicht als uitgangspunt genomen. Verplichte maatregelen komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook moeten aanvragers aantonen dat de aangevraagde subsidie niet hoger is dan het minimum dat nodig is om het project voldoende winstgevend te maken.

 

Hoogte van de subsidie
De hoogte van de subsidie wordt gewijzigd van 25% in 20%. De twee belangrijkste redenen om het maximale subsidiepercentage te verlagen zijn: 1) door de gestegen energieprijzen is de onrendabele top kleiner geworden en 2) er is grote vraag van bedrijven naar subsidies vanuit de subsidiemodule EG. Door de subsidie-intensiteit te verlagen kunnen meer bedrijven geholpen worden met de beschikbare middelen en kan ook meer energiebesparing gerealiseerd worden per euro subsidie.

 

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-25569.html

Meer weten?

Ferry Wenneker
agrarisch adviseur
Laura Penterman
fiscaal adviseur

Meer nieuwsberichten

Agrarische nieuwsbrief juni 2024

Wat speelt er op agrarisch gebied? In onze nieuwsbrief lees je het laatste nieuws. Bekijk de Agrarische nieuwsbrief WenV juni 2024 In deze editie: Vertrek Erik Berendsen Noodsysteem kunstmatige ventilatie verplicht vanaf 1 juli WA-verzekering voor werkmaterieel Terugwerkende kracht maatschap of VOF Startdatum bij verlengde weidegang uitgesteld tot 15 juni Wijzigingen begindatum eco-activiteiten Terugtrekken eco-activiteiten […]

Agrarische subsidies en vouchers vanaf juni 2024

Vanaf juni zijn er diverse subsidies en vouchers beschikbaar. Landbouwers die derogatie gebruiken en 80% van hun grond als grasland behouden, kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen. Daarnaast zijn er vouchers voor het opstellen van duurzame bedrijfsplannen (waaronder stikstofemissiereductie) en voor onafhankelijk advies over duurzaamheid, kringlooplandbouw en klimaatneutrale landbouw. Ook is er een subsidie voor […]

Vestigingssteun voor jonge agrarische ondernemers

Ben jij een jonge agrarische ondernemer met passie voor het boerenleven? Dan kom jij mogelijk in aanmerking voor de vestigingssteun. De overheid biedt vestigingssteun aan jonge boeren die een bedrijf willen overnemen of zelfstandig willen starten. Met een eenmalige uitkering van € 80.000 kun jij jouw agrarische droom waarmaken.   Wat is vestigingssteun? Vestigingssteun is […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga