Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

19 september 2023
agrarisch

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

Inhoud
De subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5-10-2023 tot en met 20-10-2023 met een subsidieplafond van € 58.000.000.

 

Investeringssteun voor energiebesparende technieken
De subsidiemodule EG bevat investeringssteun voor energiebesparende technieken die moet worden aangemerkt als staatssteun en moet dus voldoen aan het Europese landbouwsteunkader, dat met ingang van 1 januari 2023 van kracht is. In de regeling wordt een standstill bepaling opgenomen, omdat de Europese Commissie nog een definitieve goedkeuring voor deze regeling moet geven.

 

Energiebesparingsplicht
Glastuinbouwbedrijven moeten op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer uiterlijk op 1 december 2023 een rapportage aanleveren bij RVO waaruit blijkt welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben en verplicht zijn om te nemen. Vanuit de energiebesparingsplicht zijn bedrijven verplicht om maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen, indien zij meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) op jaarbasis gebruiken.

 

Beoordeling van aanvragen
Bij de beoordeling van aanvragen tot subsidieverlening wordt de terugverdientijd uit de rapportage in het kader van de energiebesparingsplicht als uitgangspunt genomen. Verplichte maatregelen komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook moeten aanvragers aantonen dat de aangevraagde subsidie niet hoger is dan het minimum dat nodig is om het project voldoende winstgevend te maken.

 

Hoogte van de subsidie
De hoogte van de subsidie wordt gewijzigd van 25% in 20%. De twee belangrijkste redenen om het maximale subsidiepercentage te verlagen zijn: 1) door de gestegen energieprijzen is de onrendabele top kleiner geworden en 2) er is grote vraag van bedrijven naar subsidies vanuit de subsidiemodule EG. Door de subsidie-intensiteit te verlagen kunnen meer bedrijven geholpen worden met de beschikbare middelen en kan ook meer energiebesparing gerealiseerd worden per euro subsidie.

 

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-25569.html

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Algemene vrijstellingen GLMC 7 en GLMC 8 vervallen in 2024

Door de oorlog in Oekraïne zijn twee voorwaarden voor de GLB-basispremie uitgesteld. In 2023 krijgt men geen korting als er geen gewasrotatie op het bouwland (GLMC 7) is toegepast. Ook waren akkerbouwers niet verplicht om 4% van het bouwland niet-productief te laten (GLMC8). In 2024 komen beide algemene vrijstellingen te vervallen. Gewasrotatie in 2024 (GLMC […]

Toepassing van bufferstroken in 2024

Inhoud Vanuit het GLB en de mestwetgeving is het vanaf 2023 verplicht bufferstroken toe te passen langs watergangen en droge sloten. De regels voor een bufferstrook worden vanuit het GLB en de mestwetgeving bepaald. RVO heeft aangegeven dat voor 2024 dezelfde regels zullen gelden voor de bufferstrook als in 2023, en het hoofdgewas opnieuw op […]

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs. Deze verplichting geldt met ingang van 2023 ook voor bedrijven in met nutriënten verontreinigde gebieden, die gebruik maken van derogatie. Wat zijn NV-gebieden? In 2023 zijn door de minister met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) aangewezen. Dit zijn gebieden waar extra […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga