Toepassing van bufferstroken in 2024

21 september 2023
agrarisch

Vanuit het GLB en de mestwetgeving is het vanaf 2023 verplicht bufferstroken toe te passen langs watergangen en droge sloten. De regels voor een bufferstrook worden vanuit het GLB en de mestwetgeving bepaald. RVO heeft aangegeven dat voor 2024 dezelfde regels zullen gelden voor de bufferstrook als in 2023, en het hoofdgewas opnieuw op de bufferstrook mag worden geteeld.

 

Bufferstrook in het GLB

De regels voor een bufferstrook in het GLB staan in de conditionaliteiten GLMC 4 en GLMC 10. Ook hebben de bufferstroken invloed op de eco-regeling en de vergoeding van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Mestwetgeving

Op de bufferstroken mogen geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Beweiden is wel toegestaan. De stroken tellen niet mee voor de mestplaatsingsruimte.

 Teeltvrije zone

De huidige regels voor teeltvrije zones (art. 3.80 Activiteitenbesluit milieubeheer) in de mestwetgeving blijven gelden voor 2024. Voor 2024 geldt, evenals in vorige jaren, dat de teeltvrije zone niet bemest mag worden en niet meetelt voor de mestplaatsingsruimte. In de teeltvrije zone moet een ander gewas dan de hoofdteelt worden geteeld, met uitzondering van grasland. Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer, vanaf 1-1-2024 opgenomen in de Omgevingswet, gelden de volgende teeltvrije zones:

  • 1,5 meter bij aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten, en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen. Bij toepassing driftreductie: 1 meter;
  • 0,5 meter bij o.a. granen, gras, maïs en bieten

Registratie bufferstroken in 2024

RVO werkt aan nieuwe kaartlagen voor landschapselementen en bufferstroken. De nieuwe kaartlagen zijn beschikbaar vanaf februari 2024, zodat bij de GO 2024 hiervan gebruik kan worden gemaakt.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Contracten Vion met varkenshouders niet langer eenzijdig gewijzigd

Vion Farming B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd haar contracten met varkenshouders alleen aan te passen als de varkenshouder daarmee akkoord is. Daarmee voldoet Vion aan de regels van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP Landbouw). Deze wet geldt vanaf 1 november 2021 en heeft als doel de onderhandelingsmacht […]

Voorlopige tarieven GLB 2023

Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan budgetten opgenomen die evenredig worden verdeeld over de aanvragers. Voor de basisinkomenssteun en de aanvullende herverdelende inkomenssteun gebeurt dit op basis van het aantal subsidiabele hectares. Voor de ecoregeling wordt bovendien rekening gehouden met de uitgevoerde subsidiabele activiteiten. De […]

Excreties veestapel boven plafond 2025

Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kilogram stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt. Dit is 3,5% onder het stikstofproductieplafond en 2,8% onder het fosfaatproductieplafond voor 2023 dat door de Europese Commissie in de derogatiebeschikking is vastgesteld. De […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga