Toepassing van de Landbouwvrijstelling bij aanplant bos

18 september 2023
agrarisch

Inhoud

Ruim 200 agrariërs in Groningen en Drenthe werden recent opgeschrikt door forse naheffingen van de fiscus vanwege de aanplant van bomen eind jaren negentig op hun akkerland.

De betrokken agrariërs hebben in de negentiger jaren deelgenomen aan een Set-aside Regeling (SAR) van het Ministerie van LNV. Ze hebben nu te maken met de vraag of de landbouwvrijstelling op deze percelen van toepassing was, of als bosgrond wordt beschouwd voor fiscale doeleinden. De kwestie ligt momenteel bij de Hoge Raad.

Planologische bestemming vs. Landbouwvrijstelling

Het Ministerie van LNV heeft verklaard dat de planologische bestemming van de grond agrarisch bleef, waardoor de boeren zekerheid hadden dat ze de grond later opnieuw voor landbouwdoeleinden konden gebruiken of verkopen. Er zijn echter geen toezeggingen gedaan over de toepassing van de landbouwvrijstelling. De Belastingdienst heeft de zaak fiscaal beoordeeld en geconstateerd dat de grond gedurende de relevante periode niet binnen een landbouwonderneming werd gebruikt. Als onderbouwing van dit standpunt noemt de Belastingdienst:

  • De manier waarop de betrokken ondernemers jarenlang aangifte hebben gedaan, waarbij de inkomsten voor een groot deel onbelast werden genoten door de toepassing van de Bosbouwvrijstelling.   
  • De definitie van een landbouwbedrijf. Hieronder wordt verstaan een bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten van akkerbouw, tuinbouw, of op het fokken, mesten of houden van dieren. Het uit productie nemen van bouwland, het aanleggen van snelgroeiend bos en de instandhouding daarvan voor een periode van 20 tot 25 jaar wordt niet aangemerkt als het kweken van bomen in het kader van een landbouwbedrijf.

Zorgen van Kamerleden en betrokkenen

Diverse Kamerleden, maar ook de betrokken agrariërs en hun adviseurs hebben hun zorgen geuit over deze kwestie, waarbij zij betogen dat dit niet de bedoeling was van de regeling. De kwestie roept vragen op over de betrouwbaarheid van de overheid als partner voor boeren, vooral nu de agrarische sector voor ingrijpende veranderingen staat. Het Ministerie van LNV heeft ambitieuze doelstellingen voor de aanplant van bomen op landbouwgrond in het kader van de Bossenstrategie, maar het is cruciaal om boeren het vertrouwen te bieden dat hun grond de status van landbouwgrond behoudt en de landbouwvrijstelling van toepassing blijft.

Kamerbrief

De Minister heeft in een Kamerbrief d.d. 5 september 2023 helderheid geboden en volgt daarbij de lijn van de recente rechterlijke uitspraken.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Budget en aanvraag uitkoopregelingen veehouders verruimd

Er komt meer budget beschikbaar voor veehouders die gebruik willen maken van de uitkoopregelingen Lbv en Lbv-plus. Tevens is de aanvraagperiode voor de Lbv-plus verlengd, nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 20 december 2024.   € 1,45 miljard extra Voor beide uitkoopregelingen, de Lbv en de Lbv-plus, komt in totaal bijna € 1,45 […]

Kabinet wil kavelruilvrijstelling beperken

Het kabinet wil de huidige kavelruilvrijstelling beperken door onbedoeld gebruik tegen te gaan. Via een wetsvoorstel moet de beperking in werking treden. Met behulp van een internetconsultatie kunnen belanghebbenden op het wetsvoorstel reageren.   Kavelruilvrijstelling De kavelruilvrijstelling komt er in het kort op neer dat geen overdrachtsbelasting verschuldigd is als percelen grond worden geruild teneinde […]

Agrarische nieuwsbrief april 2024

Wat speelt er op agrarisch gebied? In onze nieuwsbrief lees je het laatste nieuws. Bekijk de Agrarische nieuwsbrief WenV april 2024. In deze editie: Actueel houden Gecombineerde opgave GLB-tarieven 2023 en 2024 Gewasrotatie-eis (GLMC 7) 4% bouwland niet-productief (GLMC 8) Nieuwe opzet eco-activiteit verlengde weidegang Overige wijzigingen GLB Toestemming gebruik grond en landschapselementen Vestigingssteun jonge […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga