Toepassing van de Landbouwvrijstelling bij aanplant bos

18 september 2023
agrarisch

Inhoud

Ruim 200 agrariërs in Groningen en Drenthe werden recent opgeschrikt door forse naheffingen van de fiscus vanwege de aanplant van bomen eind jaren negentig op hun akkerland.

De betrokken agrariërs hebben in de negentiger jaren deelgenomen aan een Set-aside Regeling (SAR) van het Ministerie van LNV. Ze hebben nu te maken met de vraag of de landbouwvrijstelling op deze percelen van toepassing was, of als bosgrond wordt beschouwd voor fiscale doeleinden. De kwestie ligt momenteel bij de Hoge Raad.

Planologische bestemming vs. Landbouwvrijstelling

Het Ministerie van LNV heeft verklaard dat de planologische bestemming van de grond agrarisch bleef, waardoor de boeren zekerheid hadden dat ze de grond later opnieuw voor landbouwdoeleinden konden gebruiken of verkopen. Er zijn echter geen toezeggingen gedaan over de toepassing van de landbouwvrijstelling. De Belastingdienst heeft de zaak fiscaal beoordeeld en geconstateerd dat de grond gedurende de relevante periode niet binnen een landbouwonderneming werd gebruikt. Als onderbouwing van dit standpunt noemt de Belastingdienst:

  • De manier waarop de betrokken ondernemers jarenlang aangifte hebben gedaan, waarbij de inkomsten voor een groot deel onbelast werden genoten door de toepassing van de Bosbouwvrijstelling.   
  • De definitie van een landbouwbedrijf. Hieronder wordt verstaan een bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten van akkerbouw, tuinbouw, of op het fokken, mesten of houden van dieren. Het uit productie nemen van bouwland, het aanleggen van snelgroeiend bos en de instandhouding daarvan voor een periode van 20 tot 25 jaar wordt niet aangemerkt als het kweken van bomen in het kader van een landbouwbedrijf.

Zorgen van Kamerleden en betrokkenen

Diverse Kamerleden, maar ook de betrokken agrariërs en hun adviseurs hebben hun zorgen geuit over deze kwestie, waarbij zij betogen dat dit niet de bedoeling was van de regeling. De kwestie roept vragen op over de betrouwbaarheid van de overheid als partner voor boeren, vooral nu de agrarische sector voor ingrijpende veranderingen staat. Het Ministerie van LNV heeft ambitieuze doelstellingen voor de aanplant van bomen op landbouwgrond in het kader van de Bossenstrategie, maar het is cruciaal om boeren het vertrouwen te bieden dat hun grond de status van landbouwgrond behoudt en de landbouwvrijstelling van toepassing blijft.

Kamerbrief

De Minister heeft in een Kamerbrief d.d. 5 september 2023 helderheid geboden en volgt daarbij de lijn van de recente rechterlijke uitspraken.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Algemene vrijstellingen GLMC 7 en GLMC 8 vervallen in 2024

Door de oorlog in Oekraïne zijn twee voorwaarden voor de GLB-basispremie uitgesteld. In 2023 krijgt men geen korting als er geen gewasrotatie op het bouwland (GLMC 7) is toegepast. Ook waren akkerbouwers niet verplicht om 4% van het bouwland niet-productief te laten (GLMC8). In 2024 komen beide algemene vrijstellingen te vervallen. Gewasrotatie in 2024 (GLMC […]

Toepassing van bufferstroken in 2024

Inhoud Vanuit het GLB en de mestwetgeving is het vanaf 2023 verplicht bufferstroken toe te passen langs watergangen en droge sloten. De regels voor een bufferstrook worden vanuit het GLB en de mestwetgeving bepaald. RVO heeft aangegeven dat voor 2024 dezelfde regels zullen gelden voor de bufferstrook als in 2023, en het hoofdgewas opnieuw op […]

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw Inhoud De subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5-10-2023 tot en met 20-10-2023 met een subsidieplafond van € 58.000.000.   Investeringssteun voor energiebesparende technieken De subsidiemodule EG bevat investeringssteun voor energiebesparende technieken die moet worden aangemerkt als staatssteun en moet dus voldoen aan het Europese […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga