Voortzetting Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

7 februari 2024
agrarisch

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden. Onder voorwaarden kon men in voorgaande jaren een vrijstelling krijgen voor het bovengronds aanwenden van rundveedrijfmest (diercategorieën 100, 101, 102, 104 en 120) op grasland. Dit was geregeld in de ‘Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019–2023’.

Voortzetting in 2024 en 2025
De minister van LNV wil de regeling met twee jaar verlengen, maar de daarvoor noodzakelijke aanpassing van het Besluit activiteiten leefomgeving kost veel tijd en kan niet worden gerealiseerd voor de start van het uitrijdseizoen van het jaar 2024. Daarom zal dit jaar het bovengronds aanwenden van runderdrijfmest worden gedoogd indien de landbouwer zich houdt aan de “Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019-2023’ en zich tussen 1 en 29 februari 2024 aanmeldt op mijn.rvo.nl.

Voorwaarden vrijstelling
Aan de vrijstelling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

De mest moet afkomstig zijn van het eigen bedrijf en aangewend worden op grasland van de tot het bedrijf behorende landbouwgrond.
Er mag geen aanwending plaatsvinden binnen een afstand van twee meter vanaf de insteek van een watergang.
De vrijstelling geldt niet voor bedrijven die deelnemen aan derogatie.
In het jaar voorafgaand aan en in het jaar dat gebruik gemaakt wordt van de vrijstelling:

bestaat minimaal 85% van de oppervlakte landbouwgrond uit grasland;
bedraagt de kunstmestgift op het bedrijf minder dan 100 kg stikstof per ha grasland;
is het stikstofoverschot op het bedrijf maximaal 100 kg stikstof per ha, berekend volgens het principe van een stikstofbalans op bedrijfsniveau;
moet voor de diercategorieën 100, 101, 102 en 120 worden voldaan aan de in de regeling genoemde minimale beweidingseisen.

Op het bedrijf mag ten behoeve van tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland, geen andere dierlijke mest worden aangevoerd dan runderdrijfmest of vaste rundermest.
De landbouwer houdt een weidegangkalender bij waarop per dag wordt bijgehouden hoeveel runderen per diercategorie geweid worden en gedurende hoeveel uren; de kalender loopt niet meer dan 1 week achter.
De landbouwer houdt gegevens in de administratie bij waaruit blijkt dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

Aanvullende voorwaarden bedrijven met melkkoeien
Bedrijven met melk- en kalfkoeien (diercategorie 100) moeten zowel in het jaar voorafgaand aan en in het jaar dat gebruik gemaakt wordt van de vrijstelling voldoen aan de volgende voorwaarden:

Indien de op het bedrijf geproduceerde mest niet volledig kan worden geplaatst op het eigen bedrijf, mag de melkproductie van het bedrijf niet hoger zijn dan 14.000 kg per ha.
Het gemiddeld gewogen ureumgetal van de op het bedrijf tijdens de perioden van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 december tot en met 31 december geproduceerde melk is lager dan 21 milligram per 100 gram melk.

 

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

GLB-subsidies 2024 aanmelden

Wil je subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen? Van 1 maart tot en met 15 mei 2024 dien je je eerst aan te melden in de Gecombineerde opgave. Net als in 2023. Vervolgens moet in het najaar de aanvraag definitief ingediend worden. Zowel bij de Gecombineerde opgave als ook bij de definitieve aanvraag helpen we […]

Hoger budget voor eco-regeling 2023

De deelnemers aan eco-regeling, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), krijgen over 2023 alsnog de volledig vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Aanvankelijk was € 200 per hectare (niveau goud), €`100 (niveau zilver) respectievelijk € 60 (niveau brons) beloofd. Door de zeer grote animo voor de nieuwe regeling dreigde het vaste GLB-budget met € 50 miljoen te […]

Gewassen op bouwland roteren 2024

Om GLB-steun te ontvangen, moet aan een aantal conditionaliteiten worden voldaan. Eén daarvan is de gewasrotatie-eis. Deze eis houdt in dat: Op minimaal 1/3 van het bouwland moet een an­der gewas geteeld worden dan in het voorgaande jaar. Hiervoor wordt in 2024 teruggekeken naar 2023. Dit kan ook ingevuld worden met het telen van een […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga