Zienswijze openbaarmaking toegekende fosfaatrechten

18 september 2023
agrarisch

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een verzoek van een melkveehouder ontvangen om informatie over de toekenning van fosfaatrechten aan bedrijven openbaar te maken. Op dit verzoek is de Wet open overheid (Woo) van toepassing. Er loopt een hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot dit verzoek. RVO is van plan de gevraagde informatie openbaar te maken, omdat het milieu-informatie – meer specifiek emissiegegevens – betreft.

Welke gegevens?
In de toekenningsbeschikkingen zijn onder meer de volgende gegevens opgenomen:

  • Algemene gegevens (o.a. naam, adres, aantal fosfaatrechten).
  • Berekening van fosfaatrechten (o.a. dieraantallen, melkproductie 2015).
  • Berekening van fosfaatruimte bij niet-grondgebonden bedrijven (oppervlakte grasland, bouwland en natuurterrein).
  • Berekening korting bij niet-grondgebonden bedrijven.

Informatie openbaar, tenzij
In de Woo staat dat informatie die bij de overheid aanwezig is meestal openbaar gemaakt moet worden. Alleen als er uitzonderingsgronden zijn, wordt informatie niet openbaar gemaakt. Maar voor milieu-informatie gelden die uitzonderingsgronden vaak niet. Die informatie moet over het algemeen openbaar worden gemaakt. Vooral als het gaat over emissiegegevens, zoals de uitstoot van stoffen in het milieu of over locaties waar dat gebeurt. Hier is vaste rechtspraak over.

Zienswijze doorgeven
Een bedrijf dat fosfaatrechten toegekend heeft gekregen, kan tot en met 5 september 2023 zowel digitaal (https://mijn.rvo.nl/zienswijze-ontwerpbesluit-voorgenomen-besluit-of-woo-verzoek) als schriftelijk een zienswijze indienen bij RVO. Daarbij moet aangegeven worden welke uitzonderingsgrond volgens het bedrijf aanwezig is. RVO acht de kans klein dat een zienswijze invloed heeft op haar besluit.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Algemene vrijstellingen GLMC 7 en GLMC 8 vervallen in 2024

Door de oorlog in Oekraïne zijn twee voorwaarden voor de GLB-basispremie uitgesteld. In 2023 krijgt men geen korting als er geen gewasrotatie op het bouwland (GLMC 7) is toegepast. Ook waren akkerbouwers niet verplicht om 4% van het bouwland niet-productief te laten (GLMC8). In 2024 komen beide algemene vrijstellingen te vervallen. Gewasrotatie in 2024 (GLMC […]

Toepassing van bufferstroken in 2024

Inhoud Vanuit het GLB en de mestwetgeving is het vanaf 2023 verplicht bufferstroken toe te passen langs watergangen en droge sloten. De regels voor een bufferstrook worden vanuit het GLB en de mestwetgeving bepaald. RVO heeft aangegeven dat voor 2024 dezelfde regels zullen gelden voor de bufferstrook als in 2023, en het hoofdgewas opnieuw op […]

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw Inhoud De subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5-10-2023 tot en met 20-10-2023 met een subsidieplafond van € 58.000.000.   Investeringssteun voor energiebesparende technieken De subsidiemodule EG bevat investeringssteun voor energiebesparende technieken die moet worden aangemerkt als staatssteun en moet dus voldoen aan het Europese […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga