Zienswijze openbaarmaking toegekende fosfaatrechten

18 september 2023
agrarisch

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een verzoek van een melkveehouder ontvangen om informatie over de toekenning van fosfaatrechten aan bedrijven openbaar te maken. Op dit verzoek is de Wet open overheid (Woo) van toepassing. Er loopt een hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot dit verzoek. RVO is van plan de gevraagde informatie openbaar te maken, omdat het milieu-informatie – meer specifiek emissiegegevens – betreft.

Welke gegevens?
In de toekenningsbeschikkingen zijn onder meer de volgende gegevens opgenomen:

  • Algemene gegevens (o.a. naam, adres, aantal fosfaatrechten).
  • Berekening van fosfaatrechten (o.a. dieraantallen, melkproductie 2015).
  • Berekening van fosfaatruimte bij niet-grondgebonden bedrijven (oppervlakte grasland, bouwland en natuurterrein).
  • Berekening korting bij niet-grondgebonden bedrijven.

Informatie openbaar, tenzij
In de Woo staat dat informatie die bij de overheid aanwezig is meestal openbaar gemaakt moet worden. Alleen als er uitzonderingsgronden zijn, wordt informatie niet openbaar gemaakt. Maar voor milieu-informatie gelden die uitzonderingsgronden vaak niet. Die informatie moet over het algemeen openbaar worden gemaakt. Vooral als het gaat over emissiegegevens, zoals de uitstoot van stoffen in het milieu of over locaties waar dat gebeurt. Hier is vaste rechtspraak over.

Zienswijze doorgeven
Een bedrijf dat fosfaatrechten toegekend heeft gekregen, kan tot en met 5 september 2023 zowel digitaal (https://mijn.rvo.nl/zienswijze-ontwerpbesluit-voorgenomen-besluit-of-woo-verzoek) als schriftelijk een zienswijze indienen bij RVO. Daarbij moet aangegeven worden welke uitzonderingsgrond volgens het bedrijf aanwezig is. RVO acht de kans klein dat een zienswijze invloed heeft op haar besluit.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Agrarische subsidies en vouchers vanaf juni 2024

Vanaf juni zijn er diverse subsidies en vouchers beschikbaar. Landbouwers die derogatie gebruiken en 80% van hun grond als grasland behouden, kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen. Daarnaast zijn er vouchers voor het opstellen van duurzame bedrijfsplannen (waaronder stikstofemissiereductie) en voor onafhankelijk advies over duurzaamheid, kringlooplandbouw en klimaatneutrale landbouw. Ook is er een subsidie voor […]

Vestigingssteun voor jonge agrarische ondernemers

Ben jij een jonge agrarische ondernemer met passie voor het boerenleven? Dan kom jij mogelijk in aanmerking voor de vestigingssteun. De overheid biedt vestigingssteun aan jonge boeren die een bedrijf willen overnemen of zelfstandig willen starten. Met een eenmalige uitkering van € 80.000 kun jij jouw agrarische droom waarmaken.   Wat is vestigingssteun? Vestigingssteun is […]

Budget en aanvraag uitkoopregelingen veehouders verruimd

Er komt meer budget beschikbaar voor veehouders die gebruik willen maken van de uitkoopregelingen Lbv en Lbv-plus. Tevens is de aanvraagperiode voor de Lbv-plus verlengd, nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 20 december 2024.   € 1,45 miljard extra Voor beide uitkoopregelingen, de Lbv en de Lbv-plus, komt in totaal bijna € 1,45 […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga